14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet  - ophæves den 1. juli 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 776 af 02. juni 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

I medfør af § 15 B og § 30, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016, som ændret ved lov nr. 734 af 8. juni 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 12 i bekendtgørelse nr. 1525 af 13. december 2019 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 16. juli 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Anvendelsesområde
Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved certificering af personer, der skal

Stk. 2 Ved en certificeret person forstås i denne bekendtgørelse en person, hvis kvalifikationer og kompetencer er konstateret og bedømt af et akkrediteret certificeringsorgan.

Stk. 3 En person, der er certificeret til at dokumentere eller kontrollere forhold, som omfattet af stk. 1, nr. 1, betegnes som en »certificeret statiker«.

Stk. 4 En person, der er certificeret til at dokumentere eller kontrollere forhold, som omfattet af stk. 1, nr. 2, betegnes som en »certificeret brandrådgiver«.

Stk. 5 Såfremt en certificeret person vil dokumentere overholdelse af krav til både statiske forhold og brandforhold i bygningsreglementet, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, skal den pågældende være certificeret til begge dele.

§2 En certificeret statiker eller brandrådgiver skal virke inden for rammerne af denne bekendtgørelse og bygningsreglement 2018, jf. kapitel 1 og 32-34.

§3 Akkrediteringssorganet
Akkreditering af certificeringsorganer, der kan certificere personer efter denne bekendtgørelse, skal ske i henhold til DS/EN ISO/IEC 17024 Overensstemmelsesvurdering – Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s (European co-operation for Accreditation) eller IAF’s (International Accreditation Forum) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse med hensyn til personcertificering.

§4 Akkrediteringsorganet skal bedømme certificeringsorganer, der er akkrediteret i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Første bedømmelse skal ske inden for 12 måneder efter, at certificeringsorganet er akkrediteret. Efterfølgende bedømmelse skal ske årligt.

Stk. 2 Akkrediteringsorganet skal have de nødvendige faglige kompetencer inden for statik og brandforhold til at kunne akkreditere og bedømme certificeringsorganer.

§5 Certificeringsorganet
Ansøger skal fremsende ansøgning om certificering til certificeringsorganets bedømmelse.

Stk. 2 Ansøgnings- og bedømmelsessproget er dansk eller engelsk.

§6 Certificeringsorganet vurderer, om ansøgningsmaterialet er fyldestgørende, jf. §§ 12-16 og §§ 19-23. Hvis ikke ansøgningsmaterialet er fyldestgørende, giver certificeringsorganet hurtigst muligt og senest inden fire uger ansøger besked herom.

Stk. 2 Når certificeringsorganet har modtaget en fyldestgørende ansøgning om certificering, skal certificeringsorganet give ansøger besked om den forventede behandlingstid.

Stk. 3 Certificeringsorganet kan bestemme, at ansøgninger om certificering efter denne bekendtgørelse skal ske elektronisk.

§7 Ved certificeringsorganets bedømmelse af en ansøgers kompetencer ved projektgranskning, jf. § 13, stk. 2, § 14, stk. 3, § 20, stk. 2, § 21, stk. 3, § 31, stk. 1, § 32, stk. 1, § 34, stk. 1, og § 35, stk. 1, skal projektet bedømmes af mindst to faglige bedømmere.

Stk. 2 Bedømmelsen af projektet for statiske forhold, jf. § 16, skal mindst omfatte kontrol af, om:

Stk. 3 Bedømmelsen af projektet for brandforhold, jf. § 23, skal mindst omfatte kontrol af, om:

Stk. 4 Bedømmelsen af projektet skal ske ved, at de minimum to bedømmere foretager en granskning af projektet. Efterfølgende skal ansøgeren foretage en mundtlig præsentation af projektet, der kan ligge til grund for den endelige bedømmelse af projektet. Bedømmelsen kan ske efter principperne angivet i Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere.

Stk. 5 Certificeringsorganets bedømmelse af ansøgers kompetencer ved certificering til brandklasse 2 og konstruktionsklasse 2 er undtaget § 7, stk. 1-4.

Stk. 6 Såfremt certificeringsorganet bliver opmærksom på fejl eller mangler i et projekt, der medfører risiko for personers sikkerhed, skal certificeringsorganet uden ugrundet ophold orientere kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune herom.

§8 Ved certificeringsorganets bedømmelse af en ansøgers virke, jf. § 13, stk. 3, § 14, stk. 4 og 5 og § 21, stk. 4, skal dokumentation for virket bedømmes af mindst to faglige bedømmere. Ved bedømmelsen skal certificeringsorganet vurdere, om den certificerede statiker eller brandrådgiver har virket i overensstemmelse med denne bekendtgørelse og bygningsreglementet, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 32-34.

Stk. 2 Ved bedømmelse af en ansøgers virke i brandklasse 2 og konstruktionsklasse 2, kan bedømmelsen foretages af én faglig bedømmer.

Stk. 3 Ved den årlige bedømmelse af en certificeret statiker eller brandrådgivers virke, jf. §§ 33, stk. 1 og 36, stk. 1, kan bedømmelsen foretages af én faglig bedømmer.

§9 Certificeringsorganets afgørelser efter denne bekendtgørelse skal begrundes skriftligt.

§10 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan oprette en offentligt tilgængelig database, hvortil certificeringsorganerne skal indberette oplysninger om certificerede brandrådgivere og statikere, herunder oplysninger om navn, certifikatnummer, certificeringsniveau samt udløbsdato på certifikat.

Stk. 2 Ved ændrede forhold, der vedrører en statikers eller brandrådgivers certificering, skal certificeringsorganet uden ugrundet ophold opdatere de oplysninger, der er indberettet til databasen.

§11 Certificeret statiker
Certificeringsorganet skal påse, at en person, der ønsker at opnå certificering som statiker, opfylder betingelserne for certificering til de enkelte konstruktionsklasser.

Stk. 2 En statiker kan certificeres til at

 • 1) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i konstruktionsklasse 2,

 • 2) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i konstruktionsklasse 3 og 4, eller

 • 3) udføre tredjepartskontrol af dokumentation for overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i konstruktionsklasse 4.

Stk. 3 Certificeringen er personlig og følger den certificerede statiker, uanset ansættelsesforhold.

§12 Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 2 skal ansøger dokumentere følgende kvalifikationer:

 • 1) En uddannelse inden for byggetekniske forhold på et niveau svarende til 180 ECTS-point, hvoraf mindst 60 ECTS-point er inden for design, analyse og projektering af bærende konstruktioner. Ud dannelsen kan omfatte nr. 2-5.

 • 2) Viden om bærende konstruktioners sikkerhed og anvendelighed, herunder:

  • a) Konstruktiv forståelse og redegørelse for virkemåde af bygningers hovedkonstruktioner, konstruktionsafsnit og samlinger.

  • b) Udpegning af kritiske forhold af betydning for sikkerheden og anvendeligheden af bærende konstruktioner.

  • c) Redegørelse for terminologi, principper, hovedregler og sammenhæng i standarder for bærende konstruktioner, relevante regler for CE-mærkning af bygningsdele samt god praksis for dokumenta tion af bærende konstruktioner som anført i SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bæ rende konstruktioner.

 • 3) Viden om udarbejdelse af statisk dokumentation, herunder:

  • a) Fortolkning og vurdering af resultater af forundersøgelser samt formulering af projektgrundlag.

  • b) Strukturering og udformning af dokumentation for bærende konstruktioner.

  • c) Udarbejdelse af statiske beregninger, vurdering af fundne resultater og redegørelse for anvendte simuleringsmodellers brug og begrænsninger.

 • 4) Viden om kontrol, herunder:

  • a) Planlægning, gennemførelse og dokumentation for kontrol af statisk dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 30, og udformning af kontrolplaner og kontrolrapporter for statisk dokumentation.

  • b) Planlægning, gennemførelse og dokumentation for kontrol af udførelse af bærende konstruktioner, herunder udarbejdelse af kontrolplaner og kontrolrapporter.

 • 5) Viden om udformning af dokumentation for det færdige byggeri, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 28.

 • 6) Tre års erfaring inden for de seneste fem år med anvendelse af kvalifikationer som omfattet af nr. 1-5.

Stk. 2 Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 2 skal ansøger dokumentere kompetencer med anvendelse af krav om bærende konstruktioner, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 15.

§13 Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 3 og 4 skal ansøger, foruden kravene, der følger af § 12, stk. 1, nr. 2-5, dokumentere følgende kvalifikationer:

 • 1) En uddannelse inden for byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf mindst 90 ECTS-point er inden for design, analyse og projektering af bærende konstruktioner.

 • 2) Fem års erfaring inden for de seneste 10 år med anvendelse af kvalifikationer som omfattet af nr. 1 og § 12, stk. 1, nr. 2-5.

Stk. 2 Ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 3 og 4 skal statikeren indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse af ansøgerens kompetencer. Projektet skal opfylde betingelserne i § 16.

Stk. 3 En person, der har modtaget anerkendelse som statiker efter anerkendelsesordningen for statikere ved Ingeniørforeningen i Danmark, er undtaget fra stk. 1 og kan ansøge om certificering som statiker til konstruktionsklasse 3 og 4, såfremt ansøger dokumenterer at have virket som projekterende eller kontrollant efter anerkendelsesordningen på et projekt, der kan henføres til konstruktionsklasse 3 eller 4.

Stk. 4 En statiker, der er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, kan ligeledes virke som certificeret statiker ved byggearbejder omfattet af konstruktionsklasse 2.

§14 Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af statiske forhold skal ansøger dokumentere kvalifikationer, der følger af § 12, stk. 1, nr. 2-5, og § 13, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2 Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af statiske forhold, skal ansøger, hvis denne ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, dokumentere ni års erfaring inden for de seneste 14 år med anvendelse af kvalifikationer, som omfattet af stk. 1.

Stk. 3 Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af statiske forhold skal ansøger, hvis denne ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse, hvor statikeren har virket som kontrollant. Projektet skal opfylde betingelserne i § 16.

Stk. 4 En person, der er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, og som kan dokumentere fire års virke som certificeret statiker, kan ansøge om certificering som statiker til at udføre tredjepartskontrol, såfremt det dokumenteres, at den certificerede statiker har virket som kontrollant på et projekt, der kan henføres til konstruktionsklasse 3 eller 4.

Stk. 5 En person, der har modtaget anerkendelse som statiker efter anerkendelsesordningen for statikere ved Ingeniørforeningen i Danmark, og som kan dokumentere fire års virke som anerkendt statiker, er undtaget fra stk. 1 og 2 og kan ansøge om certificering som statiker til at udføre tredjepartskontrol, såfremt ansøger dokumenterer at have virket som kontrollant efter anerkendelsesordningen på et projekt, der kan henføres til konstruktionsklasse 3 eller 4.

Stk. 6 En statiker, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, kan ligeledes virke som certificeret statiker ved byggearbejder omfattet af konstruktionsklasse 2-4.

§15 ECTS-point opnået ved uddannelse, som anført i §§ 12 og 13, skal dokumenteres ved diplom(er) fra en akkrediteret uddannelsesinstitution, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Certificeringsorganet kan meddele personer, som har opnået kvalifikationer og kompetencer, der kan ligestilles med krav fastsat i denne bekendtgørelse, certificering som statiker.

§16 Projektet, som skal indsendes til certificeringsorganets bedømmelse, jf. § 13, stk. 2, og § 14, stk. 3, vælges af ansøgeren. Projektet skal være egnet til at bedømme ansøgerens kompetencer og være i overensstemmelse med krav til konstruktioner, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 15, og dokumentation af disse. For projektet gælder generelt, at:

 • 1) Projektet mindst skal være i konstruktionsklasse 3, hvis der søges om certificering til konstruktionsklasse 3 og 4.

 • 2) Projektet mindst skal være i konstruktionsklasse 4, hvis der ansøges om certificering til tredjepartskontrol af konstruktioner, og ansøgeren ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4.

 • 3) Projektet maksimalt må være fem år gammelt på ansøgningstidspunktet regnet i forhold til tidspunkt for udstedelse af ibrugtagningstilladelse.

 • 4) Der skal indgå mindst to typer konstruktionsmaterialer og to typer konstruktionsdele udover fundering.

Stk. 2 Ansøger skal vedlægge sin ansøgning om certificering som statiker tilstrækkelige dele af den statiske dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 28, til, at dette kan lægges til grund for bedømmelsen.

Stk. 3 Certificeringsorganet kan kræve enhver del af den statiske dokumentation fremsendt.

Stk. 4 Ansøger skal som et led i certificeringsorganets bedømmelse af projektet mundtligt redegøre for projektet og godtgøre selv at have virket på projektet, som beskrevet i dokumentationen og inden for god faglig praksis.

Stk. 5 For projekter, hvor der er ansøgt om byggetilladelse før den 1. januar 2018, skal ansøger foretage en begrundet vurdering af, hvilken konstruktionsklasse byggeriet kan indplaceres i.

Stk. 6 Ansøgningsmaterialet skal for projekter, der er opført i medfør af bygningsreglement 2010 eller bygningsreglement 2015, mindst omfatte den statiske dokumentation, som beskrevet i SBi-anvisning 223, Dokumentation af bærende konstruktioner.

§17 En certificeret statiker skal løbende ajourføre kvalifikationer og opretholde de kompetencer, som personen er certificeret til, herunder at søge relevant efteruddannelse med henblik på at sikre, at denne i sit virke overholder de til enhver tid gældende regler for bærende konstruktioners sikkerhed og anvendelighed, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 15, 28, 30, 32 og 33.

§18 Certificeret brandrådgiver
Certificeringsorganet skal påse, at en person, der ønsker at opnå certificering som brandrådgiver, opfylder betingelserne for certificering til de enkelte brandklasser.

Stk. 2 En brandrådgiver kan certificeres til at

 • 1) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i brandklasse 2,

 • 2) dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i brandklasse 3 og 4, eller

 • 3) udføre tredjepartskontrol af dokumentation for overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i brandklasse 4.

Stk. 3 Certificeringen er personlig og følger den certificerede brandrådgiver, uanset ansættelsesforhold.

§19 Ved ansøgning om certificering til brandklasse 2 skal ansøger dokumentere følgende kvalifikationer:

 • 1) En uddannelse inden for byggetekniske forhold på et niveau svarende til 180 ECTS-point. Uddannelsen kan omfatte nr. 2-5.

 • 2) Viden om udarbejdelse af brandteknisk dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 29, herunder:

  • a) Starterklæring og sluterklæring for brandforhold.

  • b) Erklæring om, hvorvidt en bygning er indsatstaktisk traditionel.

  • c) Brandstrategirapport baseret på brug af præaccepterede løsninger, som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.

  • d) Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner mv. for en bygning.

  • e) Funktionsbeskrivelse.

  • f) Drifts-, kontrol-, og vedligeholdelsesplan.

 • 3) Viden om kontrol, herunder:

 • 4) Viden om brandtekniske egenskaber for byggevarers reaktion på brand og brandmodstandsevne, herunder:

  • a) Klassifikation af brandmodstandsevne og reaktion på brand og ønsket funktion, der ligger til grund for klassifikationen.

  • b) Ydeevne som deklareret vedrørende brandmæssige egenskaber i forbindelse med CE-mærkning af produkter.

 • 5) Viden om de brandtekniske installationer, der er beskrevet i bygningsreglementet, herunder:

  • a) Hvilken funktion den enkelte brandtekniske installation har i relation til brandsikringen, og hvordan installationen virker.

  • b) Den enkelte brandtekniske installation i forhold til udformning og brandsikring af bygningen i øvrigt.

  • c) Grundlag for projektering af den enkelte brandtekniske installation.

  • d) Hvilke funktionsafprøvninger, der kan foretages af den enkelte brandtekniske installation.

  • e) Systemintegration og systemintegrationstest.

 • 6) En brandrådgiver, der skal certificeres til brandklasse 2, skal dokumentere to års erfaring inden for de seneste fem år med design og projektering af byggearbejder eller tilsvarende erfaring.

Stk. 2 Ved ansøgning om certificering til brandklasse 2 skal ansøger dokumentere kompetencer med anvendelse af bygningsreglementets bestemmelser om brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5.

§20 Ved ansøgning om certificering til brandklasse 3 og 4 skal ansøger, foruden kravene, der følger af § 19, stk. 1, nr. 2-5, dokumentere følgende kvalifikationer:

 • 1) En uddannelse inden for byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf 60 ECTS-point relaterer sig til brandsikring af byggearbejder og brandteknisk dimensionering. Uddannelsen skal omfatte nr. 2-9.

 • 2) Viden om anvendelse af brandteknisk dimensionering.

 • 3) Viden om identifikation af risikomomenter relateret til personsikkerhed.

 • 4) Viden om branddynamik.

 • 5) Viden om brandkemi.

 • 6) Viden om evakuering af personer i tilfælde af brand.

 • 7) Viden om beregning af brand- og røgspredning.

 • 8) Viden om beregning af evakuering.

 • 9) Viden om svigtanalyser.

 • 10) Tre års erfaring inden for de seneste seks år med anvendelse af kvalifikationer, som omfattet af nr. 1-9 og § 19, stk. 1, nr. 2-5.

Stk. 2 Ved ansøgning om certificering til brandklasse 3 og 4 skal brandrådgiveren indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse. Projektet skal opfylde betingelserne i § 23.

Stk. 3 En brandrådgiver, der er certificeret til brandklasse 3 og 4, kan ligeledes virke som certificeret brandrådgiver ved byggearbejder omfattet af brandklasse 2.

§21 Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af brandforhold skal ansøger dokumentere kvalifikationer, der følger af § 19, stk. 1, nr. 2-5, og § 20, stk. 1, nr. 1-9.

Stk. 2 Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af brandforhold skal ansøger, hvis denne ikke er certificeret til brandklasse 3 og 4, dokumentere syv års erfaring inden for de seneste 12 år med anvendelse af kvalifikationer, som omfattet af stk. 1.

Stk. 3 Ved ansøgning om certificering til at udføre tredjepartskontrol af brandforhold skal ansøger, hvis denne ikke er certificeret til brandklasse 3 og 4, indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse. Projektet skal opfylde betingelserne i § 23.

Stk. 4 En person, der er certificeret til brandklasse 3 og 4, og som kan dokumentere fire års erfaring som certificeret brandrådgiver inden for de seneste syv år, kan ansøge om certificering som brandrådgiver til at udføre tredjepartskontrol, såfremt det dokumenteres, at den certificerede brandrådgiver har virket som kontrollant på et projekt, der kan henføres til brandklasse 3 eller 4.

Stk. 5 En brandrådgiver, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, kan ligeledes virke som certificeret brandrådgiver ved byggearbejder omfattet af brandklasse 2-4.

§22 ECTS-point opnået ved uddannelse, som anført i §§ 19 og 20, skal dokumenteres ved diplom(er) fra en akkrediteret uddannelsesinstitution, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Certificeringsorganet kan meddele personer, som har opnået kvalifikationer og kompetencer, der kan ligestilles med krav fastsat i denne bekendtgørelse, certificering som brandrådgiver.

§23 Projektet, som skal indsendes til certificeringsorganets bedømmelse, jf. § 20, stk. 2, og § 21, stk. 3, vælges af ansøgeren. Projektet skal være egnet til at bedømme ansøgerens kompetencer og være i overensstemmelse med krav til brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5, og dokumentation af disse. For projektet gælder generelt, at:

 • 1) Projektet mindst skal være i brandklasse 3 og risikoklasse 3, hvis der søges om certificering til brandklasse 3 og 4.

 • 2) Projektet mindst skal være i brandklasse 4 og risikoklasse 3, hvis der søges om certificering til tredjepartskontrol af brandforhold.

 • 3) Projektet maksimalt må være fem år gammelt på ansøgningstidspunktet målt i forhold til tidspunktet for ibrugtagning.

 • 4) Projektet skal omfatte brug af forskellige typer brandtekniske installationer.

 • 5) Brandstrategien for projektet skal omfatte brug af afvigelser fra præ-accepterede løsninger og brandteknisk dimensionering omfattende:

  • a) Opstilling af acceptkriterier relateret til relevante brandkrav.

  • b) Opstilling af relevante brand- og evakueringsscenarier.

  • c) Modellering af scenarierne.

  • d) Evaluering af modellering i forhold til scenarier og acceptkriterier.

  • e) Gennemførelse af følsomhedsanalyser.

Stk. 2 Ansøger skal vedlægge sin ansøgning om certificering som brandrådgiver tilstrækkelige dele af den brandtekniske dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 29, til, at dette kan lægges til grund for bedømmelsen.

Stk. 3 Certificeringsorganet kan kræve enhver del af den brandtekniske dokumentation fremsendt.

Stk. 4 Ansøger skal som et led i certificeringsorganets bedømmelse af projektet mundtligt redegøre for projektet og godtgøre selv at have virket på projektet, som beskrevet i dokumentationen og inden for god faglig praksis.

Stk. 5 For projekter, hvor der er ansøgt om byggetilladelse før den 1. januar 2018, og for projekter, hvor der er ansøgt om byggetilladelse efter den 1. januar 2018, og hvor der er foretaget teknisk byggesagsbehandling, skal ansøger foretage en begrundet vurdering af, hvilken brandklasse byggeriet kan indplaceres i.

Stk. 6 Ansøgningsmaterialet skal for projekter, der er opført i medfør af bygningsreglement 2010 eller bygningsreglement 2015, omfatte de for byggearbejdet relevante dele af:

 • 1) En brandstrategirapport.

 • 2) Brandtekniske beregninger.

 • 3) Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner og lignende.

 • 4) Beskrivelser, der viser de enkelte bygningsdeles brandtekniske egenskaber, brandtekniske installationer, flugtveje og redningsforhold.

 • 5) Redegørelse for drift-, kontrol- og vedligeholdelse for brandsikringen i bygningen.

 • 6) En beskrivelse af bygningen og tegninger heraf, hvor dette ikke fremgår af det øvrige fremsendte materiale.

§24 En certificeret brandrådgiver skal løbende ajourføre kvalifikationer og opretholde de kompetencer, som personen er certificeret til, herunder søge relevant efteruddannelse med henblik på at sikre, at denne i sit virke overholder de til enhver tid gældende regler om brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5, 29, 30, 32 og 34.

§25 Certificering af personer med udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer og kompetencer
Denne bekendtgørelses regler supplerer reglerne i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer.

§26 Personer, som har opnået erhvervsmæssige kvalifikationer i et medlemsland, jf. § 2, nr. 2, i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som ønsker at opnå certificering som statiker eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal indgive en skriftlig ansøgning til certificeringsorganet, jf. § 5.

Stk. 2 Såfremt der er væsentlig forskel mellem ansøgerens kvalifikationer og kompetencer og det, der kræves i Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, skal certificeringsorganet give ansøgeren mulighed for at påvise, at vedkommende har erhvervet de manglende kvalifikationer og kompetencer.

Stk. 3 Bestemmelser om kontrol og opretholdelse af certificering, jf. §§ 28-35, gælder tilsvarende for personer, som har opnået erhvervsmæssige kvalifikationer i udlandet, og som er certificeret som statiker eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse.

§27 Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i et medlemsland, jf. § 2, nr. 2, i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som ønsker at opnå certificering til midlertidigt eller lejlighedsvist at virke som statiker eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal indgive en skriftlig ansøgning til certificeringsorganet, jf. § 5.

Stk. 2 Inden en person fra et andet medlemsland kan virke midlertidigt eller lejlighedsvist som certificeret statiker eller brandrådgiver efter denne bekendtgørelse, skal der ske anmeldelse til certificeringsorganet. Ansøgeren skal forny anmeldelsen hver 12. måned.

Stk. 3 Såfremt der er væsentlig forskel mellem ansøgerens kvalifikationer og kompetencer og det, der kræves i Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, skal certificeringsorganet give ansøgeren mulighed for at påvise, at vedkommende har erhvervet de manglende kvalifikationer og kompetencer.

Stk. 4 Certificeringsorganet fastsætter procedurer for kontrol med personer, som virker midlertidigt eller lejlighedsvist som certificeret statiker eller brandrådgiver i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 28-35, med henblik på at sikre, at betingelserne for at virke som certificeret statiker eller brandrådgiver fortsat er opfyldt.

§28 Kontrol og opretholdelse af certificering
For at opretholde sin certificering skal en statiker eller brandrådgiver til enhver tid opfylde kravene til certificering i den konstruktions- eller brandklasse, som personen er certificeret til.

§29 En certificeret statiker eller brandrådgiver skal hver 12. måned indsende en oversigt til certificeringsorganet over projekter omfattet af konstruktionsklasse 2-4 samt tredjepartskontrol eller brandklasse 2-4 samt tredjepartskontrol, som vedkommende har virket i som certificeret statiker eller certificeret brandrådgiver, og hvortil der er meddelt byggetilladelse. Af oversigten skal for hvert projekt indgå oplysning om:

 • 1) Hvilket virke den certificerede statiker eller brandrådgiver har haft.

 • 2) Om projektet er igangværende eller afsluttet.

 • 3) I hvilken kommune, der er ansøgt om byggetilladelse til projektet.

 • 4) Byggesagen, som gør, at denne kan identificeres entydigt.

 • 5) Starterklæring for hvert projekt.

 • 6) Sluterklæringer for projekter, hvor der er meddelt ibrugtagningstilladelse.

Stk. 2 Frist for indsendelse af information til certificeringsorganet, jf. stk. 1, regnes fra datoen for udstedelse af certifikatet.

§30 Certificeringsorganet kan løbende påse, om betingelserne for opretholdelse af certificering er til stede, hvis der er forhold, der giver anledning hertil.

Stk. 2 En certificeret statiker eller brandrådgiver har på certificeringsorganets anmodning pligt til at indsende dokumentation for, at betingelserne for certificering er opfyldt. Certificeringsorganets anmodning skal være skriftlig.

Stk. 3 Dokumentation for, at den certificerede statiker eller brandrådgiver opfylder betingelserne for certificering skal på certificeringsorganets anmodning, jf. stk. 2, indsendes inden for en frist på fire uger.

Stk. 4 Ved mistanke om en certificeret statikers eller brandrådgivers manglende opfyldelse af betingelserne for certificering, kan begrundet meddelelse ske til certificeringsorganet. Certificeringsorganet vurderer, om meddelelsen giver anledning til kontrol af den certificerede person.

Stk. 5 Såfremt certificeringsorganet bliver opmærksom på fejl eller mangler i et projekt, der medfører risiko for personers sikkerhed, skal certificeringsorganet uden ugrundet ophold orientere kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune herom.

§31 Statikere, der er certificeret til konstruktionsklasse 2-4, skal hvert femte år recertificeres. Certificeringsorganet udtager et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede statikers nye kvalifikationer og kompetencer på grundlag af den information, den certificerede statiker indsender årligt til certificeringsorganet, jf. § 29, stk. 1.

Stk. 2 Intervallet for kontrol med den certificerede statikers nye kvalifikationer og kompetencer regnes fra datoen for senest påbegyndte kontrol, jf. stk. 1.

Stk. 3 Ved certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers nye kvalifikationer og kompetencer ved et projekt skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. §§ 12 og 13, fortsat er til stede.

Stk. 4 Certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers nye kvalifikationer og kompetencer ved et projekt skal foretages af projekter i den højeste konstruktionsklasse, som den certificerede statiker har virket i, og hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse.

§32 Statikere, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, skal hvert femte år recertificeres. Certificeringsorganet udtager et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede statikers nye kvalifikationer og kompetencer på grundlag af den information, den certificerede statiker indsender årligt til certificeringsorganet, jf. § 29, stk. 1.

Stk. 2 Intervallet for kontrol med den certificerede statikers nye kvalifikationer og kompetencer regnes fra datoen for senest påbegyndte kontrol, jf. stk. 1.

Stk. 3 Ved certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers nye kvalifikationer og kompetencer ved et projekt, skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. § 14, fortsat er til stede.

Stk. 4 Certificeringsorganets kontrol af den certificerede statikers nye kvalifikationer og kompetencer ved et projekt skal foretages af projekter i den højeste konstruktionsklasse, som den certificerede statiker har virket i, og hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse.

§33 For statikere, der er certificeret til konstruktionsklasse 2-4, samt statikere, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, udtager certificeringsorganet årligt dokumentation til kontrol af den certificerede statikers virke fra et projekt, hvorpå den certificerede har virket, og hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, baseret på den oversigt, som certificeringsorganet årligt modtager fra den certificerede statiker, jf. § 29, stk. 1. Certificeringsorganet udtager minimum et projekt årligt. Såfremt det ikke er muligt at udtage et projekt til årlig kontrol skal certificeringsorganet vurdere om betingelserne for opretholdelse af certificeringen er tilstede, jf. § 30, stk. 1.

Stk. 2 Der udtages ikke dokumentation til årlig kontrol af den certificerede statikers virke, jf. stk. 1, i det år, hvor den certificerede statiker recertificeres, jf. §§ 31 og 32.

Stk. 3 Interval for kontrol med den certificerede statikers virke regnes fra datoen for senest påbegyndte kontrol, jf. stk. 1.

§34 Brandrådgivere, der er certificeret til brandklasse 2-4, skal hvert femte år recertificeres. Certificeringsorganet udtager et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede brandrådgivers kvalifikationer og kompetencer på grundlag af den information, den certificerede brandrådgiver indsender årligt til certificeringsorganet, jf. § 29, stk. 1.

Stk. 2 Interval for kontrol med den certificerede brandrådgivers nye kvalifikationer og kompetencer regnes fra datoen for senest påbegyndte kontrol, jf. stk. 1.

Stk. 3 Ved certificeringsorganets kontrol af den certificerede brandrådgivers nye kvalifikationer og kompetencer ved et projekt, skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. §§ 19 og 20, fortsat er til stede.

Stk. 4 Certificeringsorganets kontrol af den certificerede brandrådgivers nye kvalifikationer og kompetencer ved et projekt skal foretages af projekter i den højeste brandklasse, som den certificerede brandrådgiver har virket i, og hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse.

§35 Brandrådgivere, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, skal hvert femte år recertificeres. Certificeringsorganet udtager hvert femte år et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede brandrådgivers nye kvalifikationer og kompetencer på grundlag af den information, den certificerede brandrådgiver indsender årligt til certificeringsorganet, jf. § 29, stk. 1.

Stk. 2 Interval for kontrol med den certificerede brandrådgivers nye kvalifikationer og kompetencer regnes fra datoen for senest påbegyndte kontrol, jf. stk. 1.

Stk. 3 Ved certificeringsorganets kontrol med den certificerede brandrådgivers nye kvalifikationer og kompetencer ved et projekt, skal det vurderes, om betingelserne for certificering, jf. § 21, fortsat er til stede.

Stk. 4 Certificeringsorganets kontrol af den certificerede brandrådgivers nye kvalifikationer og kompetencer ved et projekt skal foretages af projekter i den højeste brandklasse, som den certificerede brandrådgiver har virket i, og hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse.

§36 For brandrådgivere, der er certificeret til brandklasse 2-4, samt brandrådgivere, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol, udtager certificeringsorganet årligt dokumentation til kontrol af den certificerede brandrådgivers virke fra et projekt, hvor den certificerede brandrådgiver har virket, og hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, baseret på den oversigt, som certificeringsorganet årligt modtager fra den certificerede brandrådgiver, jf. § 29, stk. 1. Certificeringsorganet udtager minimum et projekt årligt. Såfremt det ikke er muligt at udtage et projekt til årlig kontrol skal certificeringsorganet vurdere om betingelserne for opretholdelse af certificeringen er tilstede, jf. § 30, stk. 1.

Stk. 2 Der udtages ikke dokumentation til årlig kontrol af den certificerede brandrådgivers virke, jf. stk. 1, i det år, hvor den certificerede brandrådgiver recertificeres, jf. §§ 34 og 35.

Stk. 3 Interval for kontrol med den certificerede brandrådgiver virke regnes fra datoen for seneste påbegyndte kontrol, jf. stk. 1.

§37 Den certificerede statiker eller brandrådgiver har pligt til at udlevere al relevant dokumentation til certificeringsorganet ved udtagelse af et projekt til kontrol.

§38 Fratagelse af certificering
En person, der er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, kan fratages sin certificering, hvis betingelserne for certificering ikke længere er til stede.

Stk. 2 Certificeringsorganet kan fratage en certificeret statiker eller brandrådgiver dennes certificering, hvis:

 • 1) Den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke inden for en af certificeringsorganet fastsat frist kan dokumentere, at betingelserne for certificering er opfyldt.

 • 2) Certificeringsorganet på baggrund af den udførte kontrol ikke finder, at den certificerede statiker eller brandrådgiver lever op til betingelserne for certificering.

 • 3) Certificeringsorganet finder, at den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke virker i overensstemmelse med krav til certificeret statiker og brandrådgivers virke, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 32-34.

 • 4) Hvis certificeringsorganet finder, at den certificerede statiker eller brandrådgiver på anden vis ikke opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 3 Certificeringsorganet kan beslutte, at en certificeret statiker eller brandrådgiver ikke fratages sin certificering, hvis manglende opfyldelse af betingelserne for certificering, herunder manglende opfyldelse af krav om certificeringsorganets kontrol med den certificeredes virke, skyldes personlige forhold, som ikke kan lægges den certificerede statiker eller brandrådgiver til last. Certificeringsorganet kan fastsætte en ny frist for den certificerede statikers eller brandrådgivers dokumentation for opfyldelse af betingelserne for certificering.

Stk. 4 Såfremt en person, der er certificeret efter reglerne i denne bekendtgørelse, fratages sin certificering, skal certificeringsorganet orientere kommunalbestyrelsen i de kommuner, hvor den certificerede har virket som certificeret statiker eller brandrådgiver. Orienteringen baseres på den seneste oversigt over projekter, som certificeringsorganet har modtaget fra den certificerede statiker eller brandrådgiver, jf. § 29, stk. 1.

§39 En certificeret statiker eller brandrådgiver har pligt til, uden ugrundet ophold, at meddele certificeringsorganet, hvis

 • 1) den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke længere opfylder betingelserne for certificering i §§ 12-14 og § 17 samt §§ 19-21 og § 24, eller

 • 2) den certificerede statiker eller brandrådgiver ønsker at opgive sit virke.

§40 Betaling og klage
Certificeringsorganet kan opkræve betaling for certificering af personer og kontrol med personer, der er certificeret efter denne bekendtgørelse.

§41 Certificeringsorganets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§42 Straf
Med bøde straffes den, der

 • 1) tilsidesætter vilkår, der er fastsat af et certificeringsorgan,

 • 2) udfærdiger dokumentation, som den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke er certificeret til, eller

 • 3) afgiver urigtige oplysninger til certificeringsorganet, som er af betydning for certificeringsorganets vurdering af, om statikeren eller brandrådgiveren kan opnå og opretholde sin certificering.

§43 Ikrafttrædelse og overgangsperiode
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 674 af 1. juli 2019 om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet ophæves den 1. juli 2020.

§44 Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på ansøgning om certificering, der er modtaget før 1. juli 2020. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 2 For brandrådgivere og statikere, der er certificeret i henhold til bekendtgørelse nr. 1616 af 13. december 2017 om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet eller bekendtgørelse nr. 674 af 1. juli 2019 om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet, kan certificeringen opretholdes under forudsætning af, at betingelserne for opretholdelse af certificering, jf. §§ 24, 28 og 36, for certificerede brandrådgivere og §§ 17, 28 og 33 for certificerede statikere, overholdes i certificeringsperioden.

Stk. 3 Brandrådgivere og statikere omfattet af stk. 2 recertificeres hvert femte år regnet fra datoen for udstedelse af certifikatet. Certifikater, der er udstedt i medfør af bekendtgørelse nr. 1616 af 13. december 2017 med en løbetid på 2 eller 4 år, kan administrativt forlænges til en samlet gyldighedsperiode på 5 år.

profile photo
Profilside