14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning fra og med den 1. marts 2021 for selvstændige i økonomisk krise som følge COVID-19 § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 604 af 08. april 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Kompensationens størrelse
Der ydes kompensation for 90 pct. af det forventede omsætningstab for den selvstændiges virksomhed, jf. dog stk. 5.

•••

Stk. 2 Selvstændige med forbud mod at holde åbent, jf. § 2, nr. 11, kompenseres med 100 pct. af det forventede omsætningstab for den periode forbuddet er gældende, hvis den selvstændige ikke har haft omsætning i denne periode, jf. dog stk. 3 og 4. Selvstændige kan uafhængigt af størrelsen på det samlede omsætningstab i kompensationsperioden, kompenseres efter 1. pkt., såfremt forbuddet er gældende i minimum 14 dage.

•••

Stk. 3 Der kan opnås kompensation på op til 23.000 kr. pr. måned pr. selvstændig, jf. dog stk. 4-5.

•••

Stk. 4 Der kan ansøges om kompensation på op til 30.000 kr. pr. måned pr. selvstændig, jf. dog 2. pkt.  Selvstændige, der har mindst én fuldtidsbeskæftiget ansat, jf. § 4, stk. 3, som har været ansat i hele kompensationsperioden, kan ansøge om kompensation på op til 33.000 kr. pr. måned pr. selvstændig. Kompensationsudbetaling efter 1. og 2. pkt. er betinget af, at den selvstændige i maksimalt trækker 23.000 kr. ud af virksomheden i kompensationsperioden pr. hele måned, den selvstændige modtager kompensation, jf. § 4, stk. 6.

•••

Stk. 5 Såfremt en selvstændig har en medarbejdende ægtefælle, hæves loftet for den maksimale kompensation forholdsmæssigt. Der kan dog maksimalt ansøges om kompensation på op til 23.000 kr. for den medarbejdende ægtefælle.

•••

Stk. 6 Kompensation efter denne bekendtgørelse er omfattet af reglerne i Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak sektion 3.1, hvorefter der ifølge punkt 22(a), kan tildeles et samlet kompensationsbeløb svarende til maksimalt 2.300.000 EUR for kompensationsordninger omfattet heraf indtil den 30. juni 2022. I medfør af reglerne i sektion 3.1 punkt 23(a), kan der indtil den 30. juni 2022 tildeles et samlet kompensationsbeløb svarende til maksimalt 345.000 EUR for virksomheder inden for fiskeri- og akvakultursektoren og maksimalt 290.000 EUR til virksomheder, der beskæftiger sig med primærproduktion af landbrugsprodukter. Ved beregning af de i denne bekendtgørelse omhandlede støttetærskler for kompensation under Temporary Framework skal alle enheder, som de jure eller de facto kontrolleres af én og samme enhed, betragtes som én virksomhed, som defineret i Bilag I til Europa-Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014, om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108. I medfør af reglerne i sektion 3.1 punkt 22(ca), er mikro og små virksomheder, som defineret i Bilag I til Europa-Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014, der den 31. december 2019 var kriseramt, som defineret i artikel 1, stk. 4, litra c, i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014, ikke berettigede til kompensation, såfremt virksomheden på tidspunktet for afgørelse om kompensation er underlagt konkursbehandling, og virksomheden har modtaget redningsstøtte eller omstruktureringsstøtte.

•••
profile photo
Profilside