14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til dømte og prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste for følger af ulykkestilfælde m.v.

Bekendtgørelse nr. 741 af 15. juni 2016

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til dømte og prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste for følger af ulykkestilfælde m.v.

I medfør af § 6, § 102 og § 105, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1242 af 11. november 2015, og § 776, 1. pkt., i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1255 af 16. november 2015, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 06. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Området for erstatning og godtgørelse

§1 Staten yder erstatning og godtgørelse for skader, der overgår

  • 1) indsatte i kriminalforsorgens institutioner og

  • 2) dømte og prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste.

§2 Sager om erstatning og godtgørelse behandles efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring med de ændringer, der følger af §§ 3-5.

§3 Ved skade forstås ulykke og erhvervssygdom som bestemt i §§ 5-7 i lov om arbejdsskadesikring.

§4 Erstatning og godtgørelse ydes, når skaden indtræffer under

  • 1) opholdet i institutionen,

  • 2) arbejde uden for institutionen, medmindre skadelidte arbejder for en arbejdsgiver, som er uafhængig af institutionen,

  • 3) uddannelse uden for institutionen,

  • 4) anden godkendt aktivitet uden for institutionen, og

  • 5) færden i forbindelse med beskæftigelse som nævnt i nr. 2-4.

Stk. 2 Erstatning og godtgørelse ydes endvidere, når skaden indtræffer under udførelse af samfundstjeneste.

§5 Skadelidtes årsløn efter § 24 i lov om arbejdsskadesikring fastsættes af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter et skøn.

Stk. 2 Ved skønnet over en indsats årsløn tager Arbejdsmarkedets Erhvervssikring hensyn til skadelidtes erhvervsindtægt før anbringelsen i institutionen og til den erhvervsindtægt, som skadelidte kunne forvente at opnå efter løsladelsen, hvis skaden ikke var indtruffet.

Kapitel 2

Anmeldelse af skader mv.

§6 En skade skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis

Stk. 2 Anmeldelse af en skade skal ske under iagttagelse af anmeldelsesfristen i § 31 i lov om arbejdsskadesikring.

§7 Spørgsmål om anvendelse af denne bekendtgørelse, herunder anmeldelse af skader, behandles af det kriminalforsorgsområde, hvor skaden er indtruffet. Hvis skadelidte er udstationeret til eller anbragt i en institution m.v. uden for fængsel eller arresthus, behandles spørgsmålene af det kriminalforsorgsområde, hvorfra skadelidte er udstationeret, eller af det kriminalforsorgsområde, som varetager de opgaver, der følger af strafudståelsen, jf. § 6 i bekendtgørelse om anbringelse af dømte i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus (§ 78-bekendtgørelsen), medmindre andet aftales.

Stk. 2 Er skaden indtruffet under udførelse af samfundstjeneste, behandles de spørgsmål, der er nævnt i stk. 1, af det kriminalforsorgsområde, der varetager tilsynet med skadelidte.

Stk. 3 Anmeldes en skade ikke, jf. § 6, stk. 1, nr. 2, skal der gøres notat om skaden svarende til de oplysninger, der afgives til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ved anmeldelse af skader, eventuelt ved at udfylde en anmeldelsesblanket, der opbevares i kriminalforsorgsområdet.

Kapitel 3

Ikrafttræden mv.

§8 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 410 af 9. april 2015 om erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til dømte og prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste for følger af ulykkestilfælde m.v. ophæves.

profile photo
Profilside