14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om euforiserende stoffer og bygger på bekendtgørelse nr. 2446 af 12. December 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Fremstilling, dyrkning, udvejning og ompakning
Fremstilling af de på liste A, B og C opførte euforiserende stoffer, hvorved forstås frembringelse af sådanne euforiserende stoffer gennem kemisk ændring af et andet stof eller ved isolering fra naturligt forekommende råmaterialer, samt omdannelse af sådanne euforiserende stoffer er kun tilladt personer og virksomheder, som af Lægemiddelstyrelsen har fået tilladelse hertil.

•••

Stk. 2 Fremstilling eller omdannelse af de i stk. 1 nævnte euforiserende stoffer skal hos de i § 6, stk. 1, nr. 7, nævnte virksomheder foregå i lokaler, der er afsondret fra anden fabrikation.

•••

Stk. 3 Uvedkommende personer må kun under behørig ledsagelse få adgang til de lokaler, hvor fremstilling eller omdannelse af de i stk. 1 nævnte euforiserende stoffer finder sted.

•••

Stk. 4 Det omhandlede arbejde skal forestås af den af Lægemiddelstyrelsen godkendte sagkyndige leder.

•••

Stk. 5 Den i stk. 4 nævnte leder skal føre stadigt tilsyn med det personale, som er beskæftiget ved det nævnte arbejde, og skal i øvrigt iværksætte kontrolforanstaltninger til sikring mod uretmæssig fjernelse af de i stk. 1 nævnte euforiserende stoffer. Lederen skal på Lægemiddelstyrelsens forlangende uopholdeligt meddele Lægemiddelstyrelsen oplysning om navne og adresser på de personer, som til enhver tid er beskæftiget ved det nævnte arbejde.

•••

Stk. 6 Personer og virksomheder, der har fået tilladelse til fremstilling af de i stk. 1 nævnte euforiserende stoffer, må ikke oplagre større mængder af de for den pågældende fremstilling specielle råstoffer end nødvendigt til virksomhedens økonomiske drift, når der tages passende hensyn til forholdene på markedet. Råstoflageret må ikke uden Lægemiddelstyrelsens tilladelse overstige virksomhedens forventede forbrug i det følgende halve år og må aldrig overstige et års behov.

•••

Stk. 7 I øvrigt fastsætter Lægemiddelstyrelsen nærmere regler og vilkår i de enkelte tilladelser.

•••

Stk. 8 Bestemmelserne i stk. 1-7 finder ikke anvendelse på fremstilling eller omdannelse af de heromhandlede euforiserende stoffer til videnskabeligt formål på statens naturvidenskabelige, lægevidenskabelige og tekniske laboratorier og institutioner.

•••
profile photo
Profilside