14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om euforiserende stoffer og bygger på bekendtgørelse nr. 2446 af 12. December 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Indberetning til Lægemiddelstyrelsen
Apoteker samt distribuerende læger, der har Sundhedsministeriets tilladelse til distribution af de på liste A, B og C opførte euforiserende midler, skal tage afskrift af ordinationer af disse euforiserende midler i overensstemmelse med de herom af Lægemiddelstyrelsen fastsatte bestemmelser.

•••

Stk. 2 Apoteker, herunder sygehusapoteker, som har indført eller udført de i stk. 1 nævnte euforiserende midler, skal efter hvert kalenderår inden udgangen af januar måned til Lægemiddelstyrelsen indsende indberetning herom.

•••

Stk. 3 Personer, virksomheder og laboratorier, der har Lægemiddelstyrelsens tilladelse til virksomhed med de i stk. 1 nævnte euforiserende midler, skal hvert år inden udgangen af januar måned til Lægemiddelstyrelsen indsende indberetning for det senest udløbne kalenderår om virksomheden med de pågældende midler på dertil af Lægemiddelstyrelsen udarbejdede blanketter.

•••

Stk. 4 Filialers regnskaber for de i stk. 1 nævnte euforiserende midler medtages ved den årlige indberetning i hovedoplagets regnskab.

•••

Stk. 5 Personer og virksomheder, der har Lægemiddelstyrelsens tilladelse til fremstilling eller dyrkning af de i stk. 1 nævnte euforiserende stoffer, skal endvidere inden 14 dage efter udløbet af hvert kvartal til Lægemiddelstyrelsen indsende indberetning, der for det pågældende kvartal angiver følgende:

  • 1) Indkøbt, fremstillet, plantet, sået eller indhøstet mængde af de specielle råstoffer eller planter, som bruges for den pågældende fremstilling eller dyrkning. For de råstoffers eller planters vedkommende, som kan benyttes til udvinding af morfin, kokain, tetrahydrocanabinol eller ecgonin, skal desuden angives den procentdel af de nævnte stoffer, som findes i eller kan udvindes af de pågældende råstoffer eller planter, bestemt efter en af Lægemiddelstyrelsen godkendt metode.

  • 2) Forbrug af råstoffer eller mængden af planter og den mængde af de i stk. 1 nævnte euforiserende stoffer, der er fremstillet eller dyrket heraf.

  • 3) Lager af råstoffer eller mængden af planter og de i stk. 1 nævnte euforiserende stoffer, der er fremstillet eller dyrket, henholdsvis ved kvartalets begyndelse og afslutning. Lageret af de i stk. 1 nævnte euforiserende stoffer specificeres således, at det fremgår, hvor meget der findes i form af stoffer og hvor meget i form af halvfabrikata og brugsfærdige tilberedninger.

•••
profile photo
Profilside