14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om euforiserende stoffer og bygger på bekendtgørelse nr. 2446 af 12. December 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Udlevering m.v.
Berettiget til at udlevere euforiserende midler til medicinsk brug er apoteker, herunder sygehusapoteker, dispenserende og distribuerende dyrlæger samt distribuerende læger. Euforiserende midler opført på liste A, B og C er distribuerende læger dog kun berettiget til at udlevere, såfremt de har opnået en særlig tilladelse hertil af Sundhedsministeriet.

•••

Stk. 2 Behandling af patienter med euforiserende midler er tilladt læger, tandlæger samt i nødsituationer skibsførere og luftkaptajner m.v. eller personer, der handler på de nævntes vegne, i overensstemmelse med de bestemmelser, som til enhver tid er gældende for de pågældende personers udlevering og anvendelse af euforiserende midler.

•••

Stk. 3 Berettiget til at udlevere euforiserende midler til videnskabelig brug er apoteker, herunder sygehusapoteker, samt personer og virksomheder, som af Lægemiddelstyrelsen har fået tilladelse hertil.

•••

Stk. 4 Euforiserende midler må alene udleveres til personer, institutioner og virksomheder m.v., der i medfør af bestemmelserne i § 6 er berettiget til at modtage de pågældende midler. For så vidt udleveringen finder sted til laboratorier, personer eller virksomheder, som af Lægemiddelstyrelsen har fået tilladelse til virksomhed med euforiserende midler, påhviler det den, der udleverer de pågældende midler, at sikre sig, at den nævnte tilladelse omfatter modtagelsen af de pågældende midler.

•••

Stk. 5 Udlevering af euforiserende midler til klinisk gennemprøvning, herunder som lægemiddelprøver, er kun tilladt, når Lægemiddelstyrelsen har givet tilladelse dertil.

•••

Stk. 6 Ved enhver udlevering af euforiserende midler, der ikke finder sted med henblik på umiddelbar anvendelse af det pågældende middel som led i en behandling af den, til hvem midlet udleveres, jf. stk. 2, skal den pakning eller beholder, hvori midlet indeholdes, være etiketteret på følgende måde:

  • 1) Euforiserende lægemidler skal være etiketteret i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom, fastsat i medfør af lov om lægemidler.

  • 2) Andre euforiserende midler skal være forsynet med en etiket, der anfører det pågældende euforiserende middels betegnelse, indholdsmængde samt styrke, medmindre betegnelsen i sig selv indebærer, at der kun kan være tale om en bestemt styrke. Der skal anvendes den betegnelse, hvorunder det pågældende euforiserende middel er opført på de nærværende bekendtgørelse vedføjede lister, eller en betegnelse, hvori den i listerne anvendte betegnelse for midlets euforiserende bestanddel indgår.

•••
profile photo
Profilside