14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse nr. 940 af 06. september 2019

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om ferie er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om ferie

I medfør af § 23, stk. 3, § 24, stk. 3, § 26, stk. 7, § 27, stk. 3, § 31, stk. 4 og 5, § 32, stk. 5, § 37, stk. 7 og 8, § 38, stk. 3, og § 46, stk. 3, i lov nr. 60 af 30. januar 2018 om ferie, som ændret ved lov nr. 496 af 1. maj 2019, og efter forhandling med skatteministeren fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Definitioner

§1 Ved feriebetaling forstås feriegodtgørelse, herunder sygeferiegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg.

§2 Ved en feriepengeudbetaler forstås FerieKonto, en arbejdsgiver eller dennes lønudbetaler, som fremgår af indkomstregisteret, en garantigiver efter lovens § 3, stk. 4, eller en feriekasse.

Stk. 2 En feriekasse varetager administrationen af den feriegodtgørelse, som den modtager i henhold til en kollektiv overenskomst, der opfylder betingelserne i lovens § 3, stk. 4.

§3 Ved forskudsferie forstås, at en lønmodtager afholder betalt ferie, jf. lovens § 7 og § 10, stk. 3, på et tidspunkt, hvor den ikke er optjent.

Kapitel 2

Arbejdsgiverens registrering

§4 En arbejdsgiver, der beskæftiger lønmodtagere omfattet af lov om ferie, skal registrere sig hos Erhvervsstyrelsen. Skattestyrelsen eller Erhvervsstyrelsen tildeler arbejdsgiveren et CVR/SE-nummer, der skal anvendes ved enhver indbetaling og indberetning af feriegodtgørelse.

Stk. 2 Arbejdsgiveren skal foretage registreringen efter stk. 1, således at indberetning og indbetaling kan ske rettidigt, jf. §§ 5-7 og §§ 8-10.

§5 Indberetning af feriegodtgørelse
En arbejdsgiver skal til indkomstregisteret indberette oplysninger om antal optjente feriedage og feriegodtgørelse, jf. lovens § 31, stk. 1. Hvis lønperioden slutter senest

 • 1) mellem den 1. og den 15. i en måned, skal indberetningen ske inden udgangen af samme måned eller

 • 2) mellem den 16. og indtil udgangen af måneden, skal indberetningen ske senest den 15. i den efterfølgende måned.

Stk. 2 Optjente feriedage indberettes i en 5-dages uge.

Stk. 3 En arbejdsgiver, der indbetaler til FerieKonto eller til en feriekasse, skal indberette feriegodtgørelsen efter stk. 1 efter fradrag af beregnet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag på den af Skattestyrelsen anviste måde.

Stk. 4 Øvrige arbejdsgivere indberetter feriegodtgørelsen efter stk. 1 før fradrag af beregnet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag på den af Skattestyrelsen anviste måde.

§6 Ved forskudsferie skal arbejdsgiveren indberette feriedagene og den dertil hørende feriegodtgørelse til indkomstregistret.

Stk. 2 Arbejdsgiverens indberetning skal ske ved første indberetningsfrist, jf. § 5, efter aftalens indgåelse efter lovens § 7 eller ved første indberetningsfrist efter meddelelsen om virksomhedslukning efter lovens § 10, stk. 3.

Stk. 3 Arbejdsgiveren skal herefter ikke indberette, før lønmodtageren har optjent mere ferie, end der er indberettet som forskudsferie.

§7 Indberetning af feriebetaling for fratrådte lønmodtagere, som har ret til løn under ferie
For fratrådte lønmodtagere, som har ret til løn under ferie, skal arbejdsgiveren senest den sidste dag i fratrædelsesmåneden indberette oplysninger om antal optjente feriedage og feriegodtgørelse, jf. lovens § 31, stk. 1. Optjente feriedage indberettes i en 5-dages uge.

Stk. 2 En arbejdsgiver, der indbetaler til FerieKonto eller til en feriekasse, skal indberette feriegodtgørelsen efter stk. 1 efter fradrag af beregnet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag på den af Skattestyrelsen anviste måde.

Stk. 3 Øvrige arbejdsgivere indberetter feriegodtgørelsen efter stk. 1 før fradrag af beregnet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag på den af Skattestyrelsen anviste måde.

Kapitel 3

Indbetaling til FerieKonto

§8 Arbejdsgiverens betaling af feriegodtgørelse efter § 5, stk. 3, forfalder samtidig med fristen for indberetning, jf. § 5, stk. 1, og 2.

§9 Arbejdsgiverens betaling af feriegodtgørelse efter § 7, stk. 2, forfalder den sidste dag i fratrædelsesmåneden med sidste rettidige betalingsdag samme dag.

§10 Arbejdsgiverens indbetaling sker på en af de af FerieKonto anviste måder.

Kapitel 4

Information til lønmodtager

§11 En lønmodtager kan se sin optjente feriegodtgørelse på portalen Feriepengeinfo på borger.dk.

§12 Feriepengeinfo viser beløbet for en feriedag som et gennemsnit af alt indberettet ferie pr. arbejdsgiverforhold, som lønmodtageren endnu ikke har anmodet om.

Stk. 2 FerieKonto viser beløbet for en feriedag som et gennemsnit af alt indberettet og indbetalt ferie pr. arbejdsgiverforhold, som lønmodtageren endnu ikke har anmodet om.

Kapitel 5

Anmodning om udbetaling

§13 Lønmodtageren anmoder om udbetaling af feriegodtgørelse på portalen Feriepengeinfo på borger.dk.

Stk. 2 En lønmodtager, der ikke kan få eller er fritaget for digital selvbetjening, kan anmode om feriegodtgørelse via en blanket, der findes på borger.dk.

§14 Feriepengeinfo videreformidler lønmodtagerens anmodning om udbetaling til feriepengeudbetaleren.

§15 En feriepengeudbetaler skal udbetale feriegodtgørelse til lønmodtagerens konto senest ved første lønkørsel efter anmodningen dog tidligst en måned, før ferien begynder.

Stk. 2 Feriepengeudbetaleren udbetaler det af Feriepengeinfo anviste beløb pr. feriedag, jf. § 12.

Kapitel 6

Overførsel af ferie ud over 4 uger

§16 Arbejdsgiveren skal meddele antallet af feriedage, der overføres efter lovens § 21 til Feriepengeinfo på den af Feriepengeinfo anviste måde. Feriepengeinfo videreformidler meddelelsen til feriepengeudbetaleren.

§17 Udbetaling af ferie ud over 4 uger
Feriepengeinfo skal oplyse lønmodtageren om, at der er mulighed for aftale om udbetaling af feriegodtgørelse efter lovens § 23, stk. 2, efter ferieårets udløb, og mulighed for udbetaling efter § 24, stk. 2, efter ferieafholdelsesperiodens udløb samt mulighed for udbetaling efter § 26, stk. 1, ved fratræden.

§18 En lønmodtager skal udfylde en af FerieKonto udstedt blanket, når lønmodtageren anmoder om at få udbetalt feriebetaling efter lovens § 23, stk. 1, 2. pkt., efter ferieårets udløb, § 24, stk. 1, 2. pkt., efter ferieafholdelsesperiodens udløb og § 26, stk. 1, ved fratræden.

Stk. 2 En lønmodtager, der anmoder om at få udbetalt ferie med løn eller ferietillæg, jf. § lovens 23, stk. 1, 2. pkt., efter ferieårets udløb og § 24, stk. 1, 2. pkt., efter ferieafholdelsesperiodens udløb, skal sende blanketten til arbejdsgiveren.

Stk. 3 En lønmodtager, der anmoder om at få udbetalt feriegodtgørelse, jf. lovens § 23, stk. 2, efter ferieårets udløb, § 24, stk. 2, 2. pkt., efter ferieafholdelsesperiodens udløb eller § 26, stk. 1, ved fratræden, skal via Feriepengeinfo sende blanketten til feriepengeudbetaleren.

Stk. 4 Hvis lønmodtageren på blanketten har erklæret at have modtaget offentlige ydelser, som nævnt i lovens § 27, stk. 1, skal lønmodtageren sende blanketten til FerieKonto senest den 30. september.

Stk. 5 Lønmodtageren skal oplyse, hvor mange dage lønmodtageren har modtaget offentlige ydelser for i ferieåret, jf. lovens § 23, i ferieafholdelsesperioden, jf. lovens § 24 eller § 26, stk. 1, ved fratræden.

§19 Udbetaling efter lovens § 24, stk. 1, 1. pkt., og § 24, stk. 2, 1. pkt., skal ske senest 31. marts efter ferieafholdelsesperiodens udløb, medmindre der er rimelig grund til at undlade udbetaling inden denne frist.

Stk. 2 Hvis kontonummeret ikke kendes, skal feriepengeudbetaleren bede lønmodtageren oplyse hvilken konto, beløbet skal udbetales til.

Kapitel 7

Indhentning af oplysninger

§20 Feriepengeudbetaleren skal ved udbetaling efter lovens § 23 efter ferieårets udløb, § 24 efter ferieafholdelsesperiodens udløb og § 26, stk. 1, ved fratræden skrive på blanketten, jf. § 18, hvilket beløb, der er udbetalt, og hvor mange feriedage, beløbet svarer til.

§21 FerieKontos indhentning af oplysninger
FerieKonto kan indhente oplysninger efter lovens § 37, stk. 1, i elektronisk form om,

 • 1) hvilke personer der har været ansat hos en arbejdsgiver,

 • 2) hos hvilke arbejdsgivere en person har været ansat,

 • 3) i hvilke perioder en person har holdt ferie,

 • 4) hvornår en person er ophørt hos en arbejdsgiver,

 • 5) i hvilken periode og i hvilket omfang en person har været beskæftiget,

 • 6) hvilken løn der er udbetalt til en person,

 • 7) hvilke offentlige ydelser der er udbetalt til en person,

 • 8) feriegodtgørelse, der ikke er hævet, eller løn under ferie eller ferietillæg, der ikke er udbetalt,

 • 9) meddelelser af betydning for opkrævning og kontrol med indbetaling til FerieKonto,

 • 10) meddelelser af betydning for kontrol med udbetaling af feriegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg, jf. lovens § 23, efter ferieårets udløb, § 24, efter ferieafholdelsesperiodens udløb og § 26 ved fratræden, herunder personers skriftlige erklæringer, og

 • 11) fra hvilke lønmodtagere uhævet feriebetaling efter lovens § 34, stk. 2, hidrører.

Kapitel 8

Garantiordningers oplysninger til FerieKonto

§22 Meddelelsen efter lovens § 38, stk. 1, gives af garantigiver på den af FerieKonto anviste måde.

Stk. 2 Meddelelsen gives første gang pr. 1. september 2020 og derefter senest en måned efter ændringen af hvilke virksomheder, der er omfattet af garantiordningen.

§23 Betaling for adgang til oplysninger i FerieKonto
Anerkendte arbejdsløshedskasser skal på omkostningsdækket basis betale FerieKonto for udgifterne forbundet med drift og vedligehold af en it-løsning til elektronisk videregivelse af oplysninger. Betalingen skal ske efter en ligelig fordeling mellem a-kasserne.

Stk. 2 FerieKonto opgør og fakturerer udgifterne halvårligt til modtagerne af oplysningerne, jf. stk. 1. Betalingen forfalder henholdsvis den 1. januar og den 1. juli.

Kapitel 9

Straffebestemmelser

§24 En arbejdsgiver eller en feriekasse, der overtræder § 5, § 7, §§ 8-10, § 15 og § 20 og § 21, straffes med bøde.

Stk. 2 Det er en betingelse for straf efter § 21, at FerieKonto har fremsat anmodning om disse oplysninger til brug for administration af ferieloven, og at fristen for svar er udløbet, jf. lovens § 37, stk. 2.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 10

Ikrafttræden m.v.

§25 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 548 af 24. april 2015 om FerieKonto, bekendtgørelse nr. 549 af den 24. april 2015 om ferie og bekendtgørelse nr. 550 af 24. april 2015 om Feriepengeinfo ophæves.

Stk. 3 For ferie optjent før 1. september 2020 finder de indtil 1. september 2020 gældende regler i bekendtgørelse nr. 548 af 24. april 2015 om FerieKonto med senere ændringer, bekendtgørelse nr. 550 af 24. april 2015 om Feriepengeinfo med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 549 af den 24. april 2015 om ferie fortsat anvendelse.

profile photo
Profilside