14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 1998

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 690 af 27. august 1997, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 1998

I medfør af § 48, stk. 4, § 52, stk. 1, 3. pkt. og § 54 i kildeskatteloven jf. lovbekendtgørelse nr. 614 af 10. juli 1997, fastsættes herved følgende:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Forskudsregistrering for 1998

§1 Ved forskudsregistreringen for 1998, der foretages på grundlag af oplysninger om indkomsten i et tidligere år, anvendes en af følgende 2 procentreguleringer:

 • 1) Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 1996, forhøjes ved forskudsregistreringen for 1998 med 7 pct.

 • 2) Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 1997, forhøjes ved forskudsregistreringen for 1998 med 3,5 pct.

Stk. 2 Posten »overskud af egen bolig« ansættes ved forskudsregistreringen for 1998 på grundlag af ejendomsværdien ved årsreguleringen pr. 1. januar 1997 reguleret med 10 pct.

Stk. 3 Ved forskudsregistreringen for 1998 af

 • 1) skattepligtige udbetalinger efter lov om delpension og lov om social bistand,

 • 2) efterløn, dagpenge og overgangsydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring og

 • 3) dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel, der foretages på grundlag af oplysninger om de nævnte indkomstkategorier i et tidligere år, anvendes en af følgende to procentreguleringer:

  • a) Indkomstbeløb, der indgår i slutligningen for 1996, forhøjes ved forskudsregistreringen for 1998 med 2,7 pct.

  • b) Indkomstbeløb, der indgår i forskudsregistreringen for 1997, forhøjes ved forskudsregistreringen for 1998 med 2,4 pct.

Der foretages ikke regulering efter stk. 1.

Stk. 4 Renteindtægter reguleres ikke efter stk. 1.

§2 Sociale pensioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 612 af 24. juni 1996 med senere ændringer, ansættes ved forskudsregistreringen for 1998 på grundlag af oplysninger fra Pensionsregistret. Der sker ikke regulering efter § 1, stk. 1.

§3 Skattepligtige stipendier, der udbetales i henhold til lov om Statens Uddannelsesstøtte, ansættes ved forskudsregistreringen for 1998 på grundlag af oplysninger fra SU-styrelsen. Der foretages ikke regulering efter § 1, stk. 1.

§4 Skattepligtige pensioner og lignende ydelser, der udbetales af Statens Centrale Lønanvisning, ansættes ved forskudsregistreringen for 1998 med udgangspunkt i pensionen for juli 1997 omregnet til helårsbeløb, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 768 af 19. september 1995. Det omregnede helårsbeløb forhøjes med 1,8 pct., og der foretages ikke regulering efter §1, stk.1.

Kapitel 2

Beregning af indeholdelsesprocent for 1998

§5 Indeholdelsesprocenten på skattekort for 1998 beregnes som summen af følgende procenter, der er større end 0:

 • 1) Skattekommunens laveste skatteprocent (dvs. summen af primærkommunal skatteprocent, amtskommunal skatteprocent, kirkeskatteprocent for medlemmer af folkekirken og bundskatten på 8 pct. efter personskattelovens § 6).

 • 2) En procent beregnet som mellemskatten på 6 pct. efter personskattelovens § 6 a, opgjort uden nedsættelse for personfradrag, delt med den personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst eller fradrag af negativ kapitalindkomst, og ganget med 100.

 • 3) En procent beregnet som topskatten på 15 pct. efter personskattelovens § 7, opgjort uden nedsættelse for personfradrag, delt med den personlige indkomst med tillæg af den del af kapitalindkomsten, der overstiger det regulerede grundbeløb, og ganget med 100.

Stk. 2 Procenterne efter stk. 1 beregnes med 2 decimaler.

Stk. 3 Såfremt der efter reglerne i § 12 B i bekendtgørelse nr. 768 af 19. september 1995, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 364 af 24. maj 1997, skal ske forhøjelse af indeholdelsesprocenten, forhøjes indeholdelsesprocenten med højst det antal hele pct.point, som er tilstrækkeligt til at undgå opkrævning af forskudskat ved skattebillet (B-skat).

Stk. 4 Er den efter stk. 1-3 beregnede indeholdelsesprocent større end 58 pct. med tillæg af kirkeskatteprocenten, ansættes indeholdelsesprocenten til 58 med tillæg af kirkeskatteprocenten.

Stk. 5 Indeholdelsesprocenten efter stk. 1-4 forhøjes til nærmeste hele procent.

profile photo
Profilside