14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om fusion af firmapensionskasser § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 14 af 04. January 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Fusion
Ved en fusion af firmapensionskasser finder § 237, stk. 1 og 3, nr. 1, 2, 5, 6 og 8-10, og stk. 4, § 238, stk. 1, 1. pkt., § 239, stk. 1, § 241, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2-3, § 242, 1. pkt., § 243, § 244, stk. 1 og 5, § 245, stk. 1, 4-6, 7, nr. 1-4 samt 6 og 7, og stk. 8, § 246, stk. 1, 4 og 5, § 247, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2-4, § 248, stk. 1, § 250, stk. 1, nr. 1 og 2, og § 251, stk. 1 og 2, i selskabsloven, anvendelse med de nødvendige tilpasninger og afvigelser, der følger af lov om firmapensionskasser og firmapensionskassernes særlige juridiske karakter.

•••

Stk. 2 Ved fusioner omfattet af stk. 1 skal selskabsloven forstås således:

 • 1) I § 237, stk. 1, udgår », jf. dog stk. 2«.

 • 2) I § 237, stk. 3, nr. 5 og 6, udgår »kapitalandele og«.

 • 3) I § 239, stk. 1, udgår », jf. dog stk. 4 og 5«.

 • 4) I § 241, 1. pkt., udgår »herunder vederlaget, jf. stk. 4«.

 • 5) I § 243, stk. 1, skal »Erhvervsstyrelsen« forstås som »Finanstilsynet«.

 • 6) I § 244, stk. 1 og 5, skal »Erhvervsstyrelsen« forstås som »Finanstilsynet«.

 • 7) I § 244, stk. 5, skal »Erhvervsstyrelsens it-system« forstås som »Statstidende af Finanstilsynet, og de er herefter offentligt tilgængelige«.

 • 8) I § 245, stk. 7 og 8, skal »kapitalejerne« og »kapitalejere« forstås som »medlemmerne og pensionsmodtagerne« og »medlemmer og pensionsmodtagere«.

 • 9) I § 246, stk. 1, skal »kapitalejerne« forstås som »de dertil berettigede«.

 • 10) I § 246, stk. 5, og § 247, stk. 4, skal »§ 106« forstås som »§ 26 i lov om firmapensionskasser«.

 • 11) I § 247, stk. 2, skal »Kapitalejere, der ejer 5 pct. af selskabskapitalen, eller de kapitalejere, der ifølge vedtægterne, jf. § 89« forstås som »5 pct. af medlemmerne og pensionsmodtagerne« og »Erhvervsstyrelsens« forstås som »Finanstilsynets«.

 • 12) I § 250, stk. 1, udgår », jf. dog stk. 2«.

 • 13) I § 251, stk. 2, skal »Erhvervsstyrelsens« forstås som »Finanstilsynets«.

•••
profile photo
Profilside