14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om godkendte revisionsvirksomheders interne organisation § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 762 af 21. June 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Kvalitetsstyringssystem
Revisionsvirksomheden skal have et kvalitetsstyringssystem, som i det mindste skal omfatte fyldestgørende politikker og procedurer for følgende elementer:

  • 1) Ledelsesansvar for kvalitet i virksomheden,

  • 2) relevante etiske krav,

  • 3) accept og fortsættelse af klientforhold og specifikke opgaver,

  • 4) menneskelige ressourcer, herunder at revisor og andre personer tilknyttet udførelse af opgaven besidder de nødvendige kompetencer og færdigheder til at udføre opgaven,

  • 5) opgavens udførelse, herunder konsultation, tilsyn og kontrol med revisors og andre personer tilknyttet opgavens aktiviteter og opbygning af opgavearkivet,

  • 6) overvågning og evaluering af kvalitetsstyringssystemet og erklæringsopgaver, herunder overvågning af ordningen som omhandlet i revisorlovens § 28 a samt passende og effektive organisatoriske og administrative foranstaltninger til at håndtere og registrere hændelser, som har eller kan få alvorlige konsekvenser for integriteten ved udførelsen af en opgave, og

  • 7) outsourcing af opgaver til tredjemand for at sikre, at det ikke sker på en sådan måde, at kvaliteten af revisionsvirksomhedens interne og eksterne kvalitetskontrol forringes.

•••

Stk. 2 Outsourcing af opgaver berører ikke revisionsvirksomhedens og den underskrivende revisors ansvar og pligter efter revisorlovgivningen.

•••

Stk. 3 Revisionsvirksomheden skal årligt evaluere kvalitetsstyringssystemet og føre fortegnelser over resultaterne af evalueringen samt eventuelle foreslåede foranstaltninger til ændring af kvalitetsstyringssystemet. Ansvaret for kvalitetsstyringssystemet skal ligge hos en godkendt revisor.

•••

Stk. 4 Procedurer for overvågning efter stk. 1, nr. 6, omfatter ligeledes procedurer, der sikrer en tilstrækkelig og rettidig opfølgning på hændelser, der medfører risiko for, at revisor har overtrådt, eller vil overtræde, bestemmelser i revisorlovgivningen, herunder procedurer der sikrer, at opfølgningen på sådanne hændelser dokumenteres.

•••

Stk. 5 En revisionsvirksomhed, der udelukkende udfører opgaver efter revisorlovens § 1, stk. 2, for små virksomheder, kan anvende mere uformelle og mindre omfattende metoder, når den skal dokumentere og kommunikere politikker og procedurer, såsom notater, tjeklister og formularer.

•••
profile photo
Profilside