14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger på Erhvervsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1134 af 02. July 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Institutionen skal senest den 8. december 2020 til Erhvervsstyrelsen indsende en opgørelse over institutionens faktiske omsætning og kommercielle omsætning samt institutionens faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden. Erhvervsstyrelsen kan stille krav om supplerende dokumentation og kan fastsætte en frist for indsendelse af oplysningerne. Oplysningerne efter 1. og 2. pkt. skal være ledsaget af en revisorerklæring udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor. Er der behov for det, indhenter Erhvervsstyrelsen efter det gældende regelgrundlag oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen. Hvis det seneste resultat, jf. § 4, nr. 17, er negativt, skal institutionen yderligere indsende resultat for kompensationsperioden.

•••

Stk. 2 Hvis institutionens omsætning, kommercielle omsætning og faste omkostninger i kompensationsperioden, seneste resultat eller øvrige oplysninger angivet efter § 10 og § 12, stk. 2-4, afviger fra det i ansøgningen anførte, træffer Erhvervsstyrelsen på grundlag af den indsendte dokumentation afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation. Efterreguleringen sker, jf. § 5, stk. 2 og 3, i opadgående eller nedgående retning, afhængigt af, om institutionens oplysninger har resulteret i, at der er udbetalt en for lav eller for høj kompensation.

•••

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis ikke den foreskrevne dokumentation indsendes inden for den i stk. 1, foreskrevne frist, samt hvis dokumentationen i øvrigt vurderes utilstrækkelig.

•••

Stk. 4 Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet, og indtil tilbagebetaling sker, og med den i lov om renter ved forsinket betaling m.v. (renteloven) fastsatte referencesats med tillæg, jf. lovens § 5. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

•••
profile photo
Profilside