14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større kultur- og idrætsarrangementer fra september 2020 til og med april 2021 som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 51 af 16. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Arrangøren skal på forlangende i ansøgningsblanketten, jf. § 7, stk. 1, eller på forespørgsel fra Slots- og Kulturstyrelsen indsende dokumentation for bl.a. følgende:

  • 1) at arrangementet, der er blevet aflyst, udskudt eller væsentligt ændret, skulle have været afholdt i Danmark i perioden fra og med den 1. september 2020 til og med den 30. april 2021,

  • 2) arrangementets forventede deltagerantal, jf. § 4, nr. 2,

  • 3) at arrangementet har været dokumenterbart planlagt inden arrangementets afholdelse og senest den 6. april 2020, eller at arrangementet er en fast tilbagevende begivenhed, som er dokumenterbart planlagt til afholdelse i kompensationsperioden, jf. § 1, stk. 2,

  • 4) at arrangørens tab ikke kan kompenseres via arrangørens egen forsikring,

  • 5) at de medregnede direkte udgifter er afholdt, eller at arrangøren er forpligtet til at afholde dem, og at udgifterne vedrører og ville være finansieret af indtægter fra det pågældende arrangement,

  • 6) at de medregnede indirekte udgifter er opgjort som en begrundet andel baseret på almindelige forholdsmæssige fordelingsnøgler. Ved vurdering af den forholdsmæssige andel skal det bl.a. tages med i betragtning, om det – f.eks. ved sammenligning med tidligere lignende arrangementer – er sandsynliggjort, at indtægten ved arrangementet ville have finansieret de udgifter, som medregnes,

  • 7) betaling af eventuelt honorar til kunstnere, som arrangøren søger kompensation for, og

  • 8) at billetter mv. solgt i forsalg, som arrangøren søger kompensation for, er refunderet.

•••

Stk. 2 Dokumentation for udgifter efter nr. 7, skal ledsages af dokumentation for, at arrangøren aftaleretligt har været forpligtet til at afholde de pågældende udgifter ved aflysning, udskydelse eller anden væsentlig ændring af arrangementet.

•••

Stk. 3 Ansøger skal i ansøgningen på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 1 og 2 er korrekte. Erklæringen skal underskrives af arrangørens ledelse.

•••

Stk. 4 Ansøger skal i ansøgningen på tro og love endvidere erklære, at arrangøren for det indkomstår, henholdsvis 2020 og 2021, der modtages kompensation for, har betalt eller vil betale den skat, som denne er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, jf. § 5, stk. 4, og at ejerskabsstrukturen ikke er blevet tilrettelagt med opfyldelse af betingelsen i § 5, stk. 4, jf. § 5, stk. 5, som hovedformål eller et af hovedformålene.

•••

Stk. 5 Slots- og Kulturstyrelsen kan meddele administrativt afslag på ansøgninger om kompensation, når oplysningerne i tilknytning til ansøgningen må anses som mangelfulde eller ikke-retvisende, samt når den dokumentation, der er fremsendt som bilag til ansøgningen, er utilstrækkelig.

•••

Stk. 6 I de tilfælde, hvor Slots- og Kulturstyrelsen meddeler administrativt afslag efter stk. 5, kan ansøger indsende en fornyet ansøgning med de fornødne oplysninger og den påkrævede dokumentation.

•••
profile photo
Profilside