14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kompetencekrav til boligkreditgivere og boligkreditformidlere § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 830 af 10. juni 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Definitioner
I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Boligkreditaftale: En aftale i henhold til hvilken en kreditgiver yder eller giver tilsagn om at yde en forbruger kredit, sikret ved enten pant eller ved en anden tilsvarende sikkerhedsstillelse eller en anden rettighed knyttet til en fast ejendom til beboelse eller kreditaftaler, som ligger til grund for erhvervelse eller bevarelse af ejendomsretten til grundarealer til eksisterende eller projekterede bygninger.

 • 2) Rådgivning: Personlige anbefalinger, vejledninger, herunder oplysninger om risici forbundet med en disposition, og oplysninger om umiddelbare konsekvenser af forbrugerens valgmuligheder.

 • 3) Rådgivningstjenester: Personlige anbefalinger til en kunde som vedrører en eller flere transaktioner i forbindelse med boligkreditaftaler og som er uafhængig af ydelsen af boligkreditaftalen, og de aktiviteter, som ydes af en boligkreditformidler, jf. nr. 4.

 • 4) Boligkreditformidler: En virksomhed, der som led i sin erhvervsmæssige hoved- eller bibeskæftigelse præsenterer eller tilbyder boligkreditaftaler til forbrugere, indgår sådanne aftaler med en forbruger på vegne af en kreditgiver, eller bistår en forbruger med, rådgivningstjenester, administration eller andet forberedende arbejde forud for indgåelsen af en boligkreditaftale.

 • 5) Boligkreditgiver: En virksomhed, der som led i sin erhvervsmæssige hoved- eller bibeskæftigelse yder boligkreditaftaler.

 • 6) Forbruger: En person, der i forbindelse med rådgivning og andre aktiviteter omfattet af denne bekendtgørelse, hovedsagelig handler uden for sit erhverv.

 • 7) Ansat:

  • a) Enhver fysisk person, der arbejder for en boligkreditgiver eller en boligkreditformidler, og som direkte er involveret i at yde eller formidle boligkreditaftaler, eller yder rådgivning om boligkreditaftaler eller har kontakt til forbrugerne i forbindelse med disse aktiviteter.

  • b) Enhver fysisk person, der direkte leder eller fører tilsyn med de fysiske personer, som er omfattet af litra a).

•••
profile photo
Profilside