14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger i perioden juli 2021 til december 2021 til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1904 af 01. October 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Virksomhedens ansøgning om kompensation, jf. § 9, skal vedlægges følgende oplysninger:

 • 1) Kompensationsperioden, som virksomheden ansøger om kompensation inden for.

 • 2) En begrundelse for, hvorfor den forventede omsætningsnedgang skyldes udbruddet af COVID-19, som dog for virksomheder omfattet af § 4, stk. 3 skal være en begrundelse for, hvorfor den forventede omsætningsnedgang skyldes restriktioner i § 1, stk. 2 eller 3.

 • 3) Virksomhedens forventede omsætning i kompensationsperioden, hvor dog virksomheder omfattet af § 4, stk. 3 skal oplyse den forventede omsætning samt forventede omsætning direkte knyttet til restriktioner i § 1, stk. 2 eller 3 i kompensationsperioden.

 • 4) Virksomhedens realiserede omsætning for referenceperioden, jf. dog litra a og b:

  • a) Virksomhedens realiserede omsætning samt realiserede omsætning direkte knyttet til restriktioner i § 1, stk. 2 eller 3, for referenceperioden for virksomheder omfattet af § 4, stk. 3, jf. dog litra b.

  • b) Hvis referenceperioden grundet særlige omstændigheder, jf. § 2, nr. 11, litra d, ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for virksomhedens forventede omsætning for kompensationsperioden, skal virksomheden begrunde, hvilke særlige omstændigheder, der er årsag hertil, samt hvorfor det nødvendiggør en anden opgørelsesperiode end angivet i § 2, nr. 11, litra a-c. Virksomheden skal samtidig oplyse den realiserede omsætning for denne anden opgørelsesperiode.

 • 5) Virksomhedens forventede faste omkostninger for kompensationsperioden. Virksomheden skal begrunde, hvis virksomhedens forventede faste omkostninger i kompensationsperioden afviger med mere end 10 pct. fra virksomhedens realiserede faste omkostninger for perioden fra og med den 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020.

 • 6) Virksomhedens realiserede faste omkostninger for perioden fra og med den 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020, jf. dog nr. 7.

 • 7) Virksomheder, der ikke er omfattet af nr. 6, som følge af at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end den 1. december 2019, skal oplyse én af følgende:

  • a) Virksomhedens realiserede faste omkostninger fra registreringsdatoen til og med den 9. marts 2020 samt forventede faste omkostninger for kompensationsperioden, jf. dog stk. 2. Opgørelsen af de realiserede faste omkostninger skal minimum være på 30 dage. Virksomheden skal begrunde, hvis virksomhedens forventede faste omkostninger i kompensationsperioden afviger med mere end 10 pct. fra virksomhedens realiserede faste omkostninger for perioden fra og med registreringsdatoen til og med den 9. marts 2020.

  • b) Virksomhedens realiserede faste omkostninger i de seneste tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor virksomhedens kompensationsperiode starter samt forventede faste omkostninger for kompensationsperioden, jf. dog stk. 2. Hvis virksomheden ikke kan opfylde 1. pkt., skal virksomheden oplyse de realiserede faste omkostninger fra virksomhedens registreringsdato frem til dagen før den første dato i måneden, hvor virksomhedens kompensationsperiode starter, samt forventede faste omkostninger for kompensationsperioden. Virksomheden skal begrunde, hvis virksomhedens forventede faste omkostninger i kompensationsperioden afviger med mere end 10 pct. fra virksomhedens realiserede faste omkostninger for perioden tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor virksomhedens kompensationsperiode starter, jf. 1. pkt., eller fra virksomhedens registreringsdato til dagen før den første dato i måneden, jf. 2. pkt.

 • 8) Seneste resultat, jf. § 2, nr. 12, såfremt dette er negativt, for virksomheder omfattet af § 4, stk. 3.

 • 9) Virksomheder, der er omfattet af § 6, stk. 2, skal efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen indsende virksomhedens forventede resultat og variable omkostninger for virksomhedens kompensationsperiode.

 • 10) Virksomheder, der er omfattet af § 4, stk. 2, skal oplyse om virksomhedens og koncernens forventede udækkede faste omkostninger i kompensationsperioden, der søges kompensation for, jf. § 2, nr. 14. Virksomheder omfattet af § 4, stk. 2, nr. 1, skal dokumentere, at koncernen enten har ansatte svarende til færre end 50 fuldtidsbeskæftigede, eller både en omsætning og en balancesum på mindre end 10 mio. EUR fra virksomhedens seneste aflagt årsrapport med balancedag senest den 29. februar 2020.

 • 11) Dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæringen, jf. § 11, stk. 1.

•••

Stk. 2 Virksomheder, som vælger en kompensationsperiode efter § 2, nr. 10, litra a-c, og som tidligere har fået udbetalt kompensation for faste omkostninger i henhold til bekendtgørelse om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden juli 2020 til oktober 2020, kan anvende samme oplysninger for virksomhedens realiserede faste omkostninger, realiserede omsætning og evt. seneste resultat, som indgik i den godkendte ansøgning om kompensation, og dermed ikke indsende oplysninger som omtalt i stk. 1, nr. 4, 6 og 8.

•••

Stk. 3 Virksomheden skal under strafansvar, jf. § 19, på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 1 er korrekte. Erklæringen kan tilgås via den digitale løsning på Virk.dk.

•••

Stk. 4 Virksomheder, der ansøger om kompensation efter denne bekendtgørelse, der sammenlagt med kompensation efter bekendtgørelserne omtalt i § 5, stk. 2, står til at modtage mere end 60 mio. kr., skal indsende en erklæring efter stk. 3 om, at virksomheden ikke har kapitalafgang, herunder udbetaler udbytte eller foretager aktietilbagekøb, i regnskabsår med balancedag i 2020 og 2021, jf. § 5, stk. 2.

•••

Stk. 5 Virksomheden skal i ansøgningen under strafansvar på tro og love erklære, at virksomheden for indkomståret 2021 har betalt, eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, jf. § 8, stk. 2, og at ejerskabsstrukturen ikke er blevet tilrettelagt med opfyldelse af betingelsen i § 8, stk. 2, jf. § 8, stk. 3, som hovedformål eller et af hovedformålene.

•••
profile photo
Profilside