14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for stedbundne faste omkostninger fra juli 2021 til december 2021 for institutioner på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område i økonomisk krise som følge af COVID-19 Kapitel 5

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2270 af 01. December 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for stedbundne faste omkostninger fra juli 2021 til december 2021 for institutioner på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område i økonomisk krise som følge af COVID-19

Kapitel 5

Kontrol, tilsyn og sanktioner

§12 Slutafregning og tilbagebetaling af kompensation
Institutionen skal indsende en opgørelse over institutionens faktiske omsætning og kommercielle omsætning samt institutionens faktiske afholdte stedbundne faste omkostninger i kompensationsperioden til Slots- og Kulturstyrelsen. Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter frist for indsendelse af opgørelse efter 1. pkt.

Stk. 2 Hvis institutionens faktiske omsætning og kommercielle omsætning i kompensationsperioden eller øvrige oplysninger angivet efter § 9, afviger fra det i ansøgningen anførte, træffer Slots- og Kulturstyrelsen på grundlag af den indsendte dokumentation afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation. Efterreguleringen sker i opadgående eller nedgående retning, afhængigt af om institutionens oplysninger, jf. §§ 9 og 12, stk. 1, har resulteret i, at Slots- og Kulturstyrelsen har udbetalt en for lav eller for høj kompensation.

Stk. 3 Institutionen kan i forbindelse med indsendelse af opgørelsen efter stk. 1, ændre kompensationsperioden til en kortere periode fastlagt i § 4, nr. 10.

Stk. 4 Hvis efterreguleringen af institutionens samlede kompensation efter ordningerne for faste omkostninger, jf. § 6, stk. 2, resulterer i en opjustering, så det samlede kompensationsbeløb bliver på mere end 60 mio. kr., er det en betingelse for udbetaling af mere end 60 mio. kr., jf. § 6, stk. 1, at institutionen indsender en erklæring efter § 9, stk. 4.

Stk. 5 Institutioner der, jf. stk. 4, har fået udbetalt kompensation på mere end 60 mio. kr. og derved omfattes af betingelsen i § 6, stk. 2, kan vælge at tilbagebetale kompensation modtaget efter reglerne i denne bekendtgørelse, som er på mere end 60 mio. kr., og derved opnå at være undtaget fra betingelsen i § 6, stk. 2.

Stk. 6 Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis ikke den foreskrevne dokumentation indsendes inden for den i stk. 1, foreskrevne frist eller hvis dokumentationen i øvrigt vurderes utilstrækkelig.

Stk. 7 Opstår der flere krav om tilbagebetaling af kompensation efter dette kapitel fra samme modtager, kan disse lægges sammen og kræves tilbagebetalt som ét samlet tilbagebetalingskrav. Stiftelses- og forfaldstidspunkt for det samlede tilbagebetalingskrav er sammenfaldende med datoen for Slots- og Kulturstyrelsen seneste udbetaling til NemKonto af kompensation for den kompensationsperiode, tilbagebetalingskravet dækker over.

Stk. 8 Viser resultatet af efterreguleringen efter stk. 2-6, at institutionen skal tilbagebetale mindre end 200 kr. af den allerede udbetalte kompensation, vil Slots- og Kulturstyrelsen ikke træffe afgørelse om tilbagebetaling.

§13 Retten til kompensation bortfalder, hvis institutionen har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse eller har undladt at indsende dokumentation, jf. § 12, stk. 1.

Stk. 2 I de i stk. 1 nævnte tilfælde træffer Slots- og Kulturstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt kompensation.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen kan i kontroløjemed indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen.

§14 Slots- og Kulturstyrelsen kan af institutionen eller dens ledelse forlange de oplysninger, som er nødvendige for at dokumentere, at kravene i denne bekendtgørelse er overholdt. Slots- og Kulturstyrelsen kan stille krav om, at de i medfør af § 12 indsendte oplysninger dokumenteres med bistand fra en uafhængig, godkendt revisor.

Stk. 2 Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorbistanden efter stk. 1, dog maksimalt 16.000 kr. ekskl. moms, hvis der ikke er modtaget mere end 250.000 kr. i kompensation for den periode efterreguleringen efter § 12, stk. 1, omfatter.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen kan i forbindelse med den efterfølgende kontrol af § 7, stk. 3 og 4, vedrørende skatteforhold udbede sig den fornødne dokumentation.

§15 Afgørelse om tilbagebetaling efter dette kapitel på mere end 10.000 kr. ledsages af et tilbud om en afdragsordning.

Stk. 2 Afdragsordningen løber i udgangspunktet op til et år, og afdrag betales i fire lige store rater, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Institutionen har til enhver tid ret til helt at indfri sine forpligtelser til tilbagebetaling.

Stk. 4 Slots- og Kulturstyrelsen skal forud for indgåelse af en aftale om afdragsordning efter stk. 1, oplyse institutionen om vilkår for aftalen, herunder det samlede beløb der skal betales, konsekvenser ved misligholdelse og mulighed for hel eller delvis indfrielse.

profile photo
Profilside