14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for stedbundne faste omkostninger fra juli 2021 til december 2021 for institutioner på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2270 af 01. December 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Institution: En juridisk person, der er organiseret som selvejende institution, fond, forening, selskab eller organisation, jf. dog nr. 4. Ved beregning af de i denne bekendtgørelse omhandlede støttetærskler for kompensation under Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak, skal alle enheder, som de jure eller de facto kontrolleres af én og samme enhed, betragtes som én institution.

 • 2) Produktionsenhed: En geografisk adresse, der senest den 1. november 2020 er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), hvorfra en institution udøver sin aktivitet.

 • 3) Stedbundne faste omkostninger: Dokumenterbare og faktisk afholdte omkostninger til institutionens husleje, renter og bidrag på lån i ejendommen, forbrugsudgifter til el, vand og varme samt ejendomsforsikring og -skatter.

 • 4) Organer inden for den offentlige forvaltning: Statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber m.v., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, kommunale institutioner, der er registreret under en kommunes CVR-nummer, selvstændige offentlige virksomheder og DR.

 • 5) Omsætning: Institutionens samlede indtægter, herunder salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v., offentlige tilskud, frivillige bidrag, sponsorater, indtægter fra indsamlinger m.v. Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v. opgøres efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Omsætningen skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, opgøres omsætningen i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning. Institutionen skal medtage omsætning, der er skattepligtig i Danmark, for den del af institutionen, som er lokaliseret i Danmark, og for produktion i Danmark. Med tjenesteydelser og varer produceret i Danmark skal forstås alle produkter og tjenesteydelser m.v., som er solgt fra den danske institution, således at omsætningen kan henføres til institutionens danske CVR-nummer. Dette omfatter alt, der faktureres fra Danmark, uanset om produktet er produceret helt eller delvist i udlandet. Tjenesteydelser og varer produceret i Danmark til eksport kan medtages i opgørelsen.

 • 6) Kommerciel omsætning: Institutionens indtægter ved salg af produkter og tjenesteydelser m.v. efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Kommerciel omsætning omfatter også sponsorater, der er betinget af en ikke ubetydelig modydelse. Den kommercielle omsætning skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, opgøres den kommercielle omsætning i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.

 • 7) Omsætningsnedgang: Forskellen mellem institutionens omsætning i referenceperioden og kompensationsperioden, der for institutioner beregnes som: I) samlet omsætning i referenceperioden minus samlet omsætning i kompensationsperioden, divideret med II) samlet omsætning i referenceperioden. For produktionsenheder omfattet af § 1, stk. 3, beregnes omsætningsnedgangen som: I) samlet omsætning for produktionsenheder i referenceperioden minus samlet omsætning for produktionsenheder i kompensationsperioden, divideret med II) samlet omsætning for produktionsenheder i referenceperioden.

 • 8) Kommerciel omsætningsnedgang: Omsætningsnedgang beregnet i forhold til institutionens kommercielle omsætningsandel af den samlede omsætning.

 • 9) Den kommercielle andel: Den kommercielle omsætnings andel af institutionens samlede omsætning.

 • 10) Kompensationsperioden: Perioden, for hvilken der ydes kompensation for institutionens stedbundne faste omkostninger. Der kan søges om kompensation for følgende perioder:

  • a) Fra og med den 1. juli 2021 til og med den 31. august 2021.

  • b) Fra og med den 1. juli 2021 til og med den 30. september 2021.

  • c) Fra og med den 1. august 2021 til og med den 30. september 2021.

  • d) Fra og med den 1. oktober 2021 til og med den 30. november 2021.

  • e) Fra og med den 1. oktober 2021 til og med den 31. december 2021.

  • f) Fra og med den 1. november 2021 til og med den 31. december 2021.

  • g) Fra og med den 1. juli 2021 til og med den 31. december 2021, dog ikke for institutioner omfattet af § 1, stk. 2-3.

 • 11) Referenceperiode: Den sammenligningsperiode, institutionens nedgang i kommerciel omsætning opgøres i forhold til. Referenceperioden kan ikke slutte senere end den 30. november 2020, og opgøres som følgende:

  • a) Perioden fra og med den 1. juli 2019 til og med den 31. august 2019 eller fra og med den 1. juli 2019 til og med den 30. september 2019 for institutioner der vælger en kompensationsperiode efter nr. 10, litra a-c. Institutioner der vælger en kompensationsperiode efter nr. 10, litra c, kan tillige anvende perioden fra og med den 1. august 2019 til og med den 30. september 2019. Institutioner, der vælger en kompensationsperiode efter nr. 10, litra d-g skal anvende den tilsvarende periode i 2019, jf. dog litra b-e.

  • b) For institutioner, der ikke har haft kommerciel omsætning i en af de hele perioder omtalt i litra a, danner perioden fra og med den 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020 grundlag for opgørelsen, jf. dog litra c-c.

  • c) For institutioner, der ikke er omfattet af litra a eller b, danner perioden fra og med den 1. september 2020 til og med den 30. november 2020 grundlag for opgørelsen, jf. dog litra d-d.

  • d) For institutioner, hvor referenceperioden omtalt i litra a-c ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for institutionens forventede kommercielle omsætning for kompensationsperioden grundet særlige omstændigheder, kan der søges om at anvende en anden periode på tre sammenhængende måneder, jf. dog litra e. Denne referenceperiode skal starte den 1. marts 2019 eller senere og slutte senest den 30. november 2020.

  • e) For institutioner, der ikke har haft kommerciel omsætning i en af de hele perioder omtalt i litra a-c, danner perioden fra registreringstidspunktet frem til og med den 30. november 2020 grundlag for opgørelsen. Opgørelsen skal dog minimum være på 30 dage.

 • 12) Tilskud til drift: Den andel af offentligt tilskud som institutionen anvender til at dække ordinære driftsudgifter. Tilskud til drift omfatter ikke offentlige køb af varer og ydelser samt anlægstilskud.

 • 13) Offentligt tilskud: Statsligt, regionalt eller kommunalt tilskud.

 • 14) Ordinære driftsudgifter: Alle udgifter, der ikke er ekstraordinære, f.eks. lønninger og personale- og rejseomkostninger, husleje m.v., af- og nedskrivninger, udgifter til vedligeholdelse af bygninger og andre anlægsaktiver, ejendomsskatter, udgifter til revision og telefoni samt renteomkostninger.

 • 15) Vedvarende dækker ordinære driftsudgifter: Tilskud til drift, der med forbehold for vedtagelsen af årlige bevillingslove m.v. i staten og årlige budgetgodkendelser i kommuner og regioner forventes ydet tidsubegrænset eller i en periode på mindst tre på hinanden følgende regnskabsår.

•••
profile photo
Profilside