14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for stedbundne faste omkostninger fra juli 2021 til december 2021 for institutioner på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2270 af 01. December 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Slots- og Kulturstyrelsen kan til brug for behandlingen af ansøgninger indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder samt relevante offentlige registre m.v.

•••

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen kan i forbindelse med kontrollen af § 7, stk. 3 og 4, vedrørende skatteforhold udbede sig den fornødne dokumentation.

•••

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen kan udtage ansøgninger af særlig karakter, herunder hvor der ansøges om et højt kompensationsbeløb set i forhold til ansøgerens størrelse og omsætning, og ansøgninger, hvor der vurderes at være en særlig risiko for, at ansøger ikke er berettiget til den ansøgte kompensation, eksempelvis ved atypiske forhold omkring kompensationsgrundlaget, til udvidet sagsbehandling.

•••

Stk. 4 Slots- og Kulturstyrelsen kan pålægge enhver, der i medfør af stk. 3 udtages til udvidet sagsbehandling, at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til brug for afgørelsen.

•••

Stk. 5 Slots- og Kulturstyrelsen kan i særlige tilfælde, herunder i særligt komplicerede sager eller hvor der i øvrigt er særligt behov for kvalitetssikring af dokumentationen, pålægge ansøgere, der i medfør af stk. 3 udtages til udvidet sagsbehandling, at anvende bistand fra en uafhængig, godkendt revisor.

•••

Stk. 6 Slots- og Kulturstyrelsen kan ved ansøgninger om kompensation for 1 mio. kr. eller mere akkumuleret pr. institution, stille krav om, at ansøgningen påtegnes af en uafhængig, godkendt revisor. Erklæringen kan bl.a. omfatte opgørelsen over institutionens realiserede kommercielle omsætning og realiserede stedbundne faste omkostninger i de efter § 9, stk. 1, nr. 5 og 7, angivne perioder.

•••

Stk. 7 Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter i forbindelse med indhentelse af oplysninger efter stk. 2 og stk. 4-6 en frist for indsendelse af oplysningerne.

•••

Stk. 8 Der kan alene udbetales kompensation, når kompensationsgrundlaget er dokumenteret i fornødent omfang og inden for den af Slots- og Kulturstyrelsen fastsatte frist, jf. stk. 7.

•••
profile photo
Profilside