14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for stedbundne faste omkostninger fra juli 2021 til december 2021 for virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1905 af 01. October 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Kompensationen for stedbundne faste omkostninger kan ikke overstige den nominelle nedgang i omsætningen fra referenceperioden til kompensationsperioden.

•••

Stk. 2 For at modtage en samlet kompensation på mere end 60 mio. kr. efter ordningerne for faste omkostninger, jf. bekendtgørelse nr. 571 af 16. marts 2021 om kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 med senere ændringer, bekendtgørelse nr. 825 af 26. april 2021 om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden juli 2020 til oktober 2020 med senere ændringer, bekendtgørelse nr. 1123 af 27. maj 2021 om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden november 2020 til februar 2021 med senere ændringer, bekendtgørelse nr. 1124 af 27. maj 2021 om midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger fra og med den 1. marts 2021 til juni 2021 til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 med senere ændringer, bekendtgørelse nr. 115 af 29. januar 2021 om kompensation for stedbundne faste omkostninger til restriktionsramte virksomheder som følge af COVID-19 med senere ændringer, bekendtgørelse nr. 754 af 28. april 2021 om midlertidig kompensationsordning for stedbundne faste omkostninger fra og med den 1. marts 2021 for virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 med senere ændringer, bekendtgørelse nr. 1411 af 21. juni 2021 om midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger i perioden juli 2021 til september 2021 til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 med senere ændringer samt denne bekendtgørelse, er det en betingelse, at virksomheden ikke har kapitalafgang, herunder udbetaler udbytte eller foretager aktietilbagekøb, i regnskabsår med balancedag i 2020 og 2021, jf. § 7, stk. 4, medmindre aktietilbagekøbet sker som følge af individuel aftale med medarbejdere i virksomheden eller virksomhedens datterselskab eller virksomhedens bestyrelsesmedlemmer indgået før den 9. marts 2020.

•••

Stk. 3 Der ydes ikke kompensation til virksomheder, hvis stedbundne faste omkostninger udgør mindre end 4.000 kr. pr. måned, for en given kompensationsperiode.

•••

Stk. 4 Der kan ikke ydes kompensation for stedbundne faste omkostninger i kompensationsperioden, som virksomheden med rimelighed kunne have afværget.

•••

Stk. 5 Der ydes ikke kompensation, i det omfang en nedgang i omsætning må anses at være forårsaget af, at virksomheden uretmæssigt har undladt at henføre omsætning til kompensationsperioden.

•••

Stk. 6 En virksomhed, der modtager kompensationen efter reglerne i denne bekendtgørelse kan maksimalt opnå kompensation på et beløb svarende til 2,3 mio. EUR indtil den 30. juni 2022. Beregningen af om loftet på 2,3 mio. EUR er overskredet, skal ske i henhold til reglerne i Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak pkt. 22 (a). Virksomheder, der den 31. december 2019 var kriseramt som defineret i artikel 1, stk. 4, litra c, i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014, om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, er dog ikke berettiget til kompensation. Virksomheder, der er mikro eller små virksomheder, som defineret i Bilag I til Europa-Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014 er berettiget til kompensation efter 1. pkt. uanset om de allerede var kriseramte pr. 31. december 2019, forudsat virksomheden på tidspunktet for afgørelse om kompensation ikke er under konkursbehandling, og virksomheden ikke har modtaget redningsstøtte eller omstruktureringsstøtte.

•••
profile photo
Profilside