14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner

Bekendtgørelse nr. 946 af 21. juni 2022

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 21. juni 2022

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Opgørelse af beløb til refusion

§1 De beløb, der refunderes af refusionsordningen, omfatter momsbetalinger fra kommuner og regioner i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser, der bogføres på hovedkontiene 0-6 i budget- og regnskabssystemet for kommuner og på hovedkontiene 0-4 i budget- og regnskabssystemet for regioner, bortset fra momsbetalinger, der kan fradrages som indgående moms i et momsregnskab. Derudover refunderes visse udgifter til lønsumsafgift, som indirekte betales af kommuner og regioner.

Stk. 2 Beløbene efter stk. 1 bestemmes som summen af følgende udgifter til moms og lønsumsafgift:

 • 1) Alle udgifter til moms, der vedrører udgifter, som regnskabsmæssigt, efter de af Indenrigs- og Boligministeriet autoriserede konteringsregler, registreres på artskontiene:

  • a) Hovedart 2 Varekøb, ekskl. art 2.6 'Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)'.

  • b) 4.5 'Entreprenør- og håndværkerydelser'.

  • c) 4.9 'Øvrige tjenesteydelser m.v.'

 • 2) Visse udgifter til moms og lønsumsafgift, som indirekte betales af kommuner og regioner via betalings- og tilskudsordninger. De beløb, der indgår i refusionsordningen, beregnes som kommunens eller regionens andel af det bogførte beløb multipliceret med de i positivlisten, jf. bilag 1, anførte momsandels- og lønsumsandelsprocenter og den gældende momssats, divideret med summen af momssatsen og 100, jf. bilag 1. Betalings- og tilskudsordninger, som ifølge de af Indenrigs- og Boligministeriet autoriserede konteringsregler registreres på andre funktioner, indgår ikke i opgørelsen af beløb til refusion.

Stk. 3 Opgørelsen omfatter ikke udgifter afholdt på hovedkonto 1 'Forsyningsvirksomheder' i budget- og regnskabssystemet for kommuner.

Stk. 4 Opgørelsen omfatter ikke kommunernes momsudgifter på funktion 2.32.31 'Busdrift' (dog undtaget gruppering 002), 2.32.33 'Færgedrift', 2.32.35 'Jernbanedrift' og 0.25.19 'Ældreboliger', samt regionernes momsudgifter på funktion 3.10.01 'Tilskud til trafikselskaber' og 2.10.30 'Almene ældreboliger'.

§2 Kommunale fællesskabers momsudgifter og indirekte betalte lønsumsafgifter, jf. § 1, anmeldes til refusion af den kommune, som er regnskabsførende for fællesskabet.

Stk. 2 Kommunale fællesskaber, som af administrative grunde er selvstændigt regnskabsførende, kan, såfremt der foreligger godkendelse fra Indenrigs- og Boligministeriet, jf. dog stk. 3-5, anmelde refusionskrav fra momsrefusionsordningen gennem fællesskabets kommuner.

Stk. 3 Selvstændigt regnskabsførende fælleskommunale redningsberedskaber er undtaget fra godkendelse efter stk. 2.

Stk. 4 Selvstændigt regnskabsførende fælleskommunale forsynings- og forsyningslignende virksomheder kan ikke opnå godkendelse efter stk. 2.

Stk. 5 Trafikselskaber kan alene opnå godkendelse efter stk. 2 for selskabernes udgifter til drift og vedligehold af bus- og rutebilstationer med undtagelse af de udgifter, der kan henføres til bemanding og drift af kortsalg og chaufførfaciliteter.

§3 Kommunerne og regionerne kan anmelde acontomoms og lønsumsafgift, jf. § 1, vedrørende selvejende institutioner med driftsoverenskomst til refusion fra refusionsordningen, indtil den selvejende institutions regnskab optages med artsspecifikation i forbindelse med kommunens eller regionens regnskabsaflæggelse.

Stk. 2 Årsopgørelsen forsynet med revisors erklæring af refusionskrav til refusionsordningen må ikke indeholde beløb vedrørende acontomoms og lønsumsafgift efter stk. 1.

§4 Købsmomsudgifter, der indgår ved beregningen af huslejeindtægter, omfattes ikke af refusionen. Den opgjorte refusion efter § 1 reduceres derfor med et beløb, der beregnes som 7,5 pct. af bogførte indtægter på artskonto 7.1 'Egne huslejeindtægter'.

Stk. 2 Reduktionen af den opgjorde refusion efter stk. 1 opføres på saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret.

Stk. 3 Huslejeindtægter registreret på art 7.1 på funktionerne 0.25.19 ’Ældreboliger’, 2.32.31 ´Busdrift’, dog undtaget gruppering 002, 2.32.33 ’Færgedrift’, 2.32.35 ’Jernbanedrift’, 3.10.01 ’Tilskud til trafikselskaber’ og 2.10.30 ’Almene ældreboliger’ omfattes ikke af § 4, stk. 1.

§5 Købsmomsudgifter afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, som er finansieret af bidrag og tilskud til kommunen eller regionen, omfattes ikke af refusionen. Den opgjorte refusion efter § 1 reduceres derfor med et beløb svarende til 17,5 pct. af kommunens eller regionens indtægter fra følgende tilskud og bidrag:

 • 1) Drifts- og anlægstilskud fra fonde, private virksomheder, private foreninger, institutioner m.v.

 • 2) Lån, som på grund af gunstige vilkår med hensyn til betaling af renter og afdrag ikke skal henregnes til kommunens eller regionens låntagning i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. og bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Stk. 2 Reduktionen af den opgjorte refusion efter stk. 1 opføres på saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret.

Stk. 3 Den andel af bidrag og tilskud, jf. stk. 1, der er finansieret af midler, som fonde, private virksomheder, private foreninger, institutioner m.v. har modtaget fra staten, regioner, kommuner og borgere, er undtaget fra reduktion efter stk. 1.

Stk. 4 Tilskud registreret på funktion 1.10.01 ’Somatiske sygehuse’ og 1.10.02 ’Psykiatriske sygehuse og afdelinger’ i regionerne samt funktionerne 4.62.82-4.62.90 i kommunerne er undtaget fra reduktion efter stk. 1.

Stk. 5 Driftstilskud modtaget til og med regnskabsåret 2024, der er registreret på funktionerne 3.22.01 ’Folkeskoler’, 3.22.08 ’Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5’, 3.22.09 ’Efter- og videreuddannelse i folkeskolen’ og 3.22.18 ’Idrætsfaciliteter til børn og unge i kommunerne’, er undtaget fra tilbagebetaling efter stk. 1.

§6 Hvis et anlæg, for hvilket der er opnået momsrefusion, sælges eller overdrages, skal den refunderede købsmoms tilbagebetales til refusionsordningen på følgende måde:

 • 1) For grunde og bygninger skal der ske tilbagebetaling inden for en periode af 10 år fra ibrugtagningstidspunktet.

 • 2) For øvrige anlæg skal der ske tilbagebetaling inden for en periode af fem år fra ibrugtagningstidspunktet.

Stk. 2 For grunde og bygninger afskrives det tilbagebetalingspligtige beløb efter stk. 1, nr. 1, lineært med 1/10 årligt fra ibrugtagningstidspunktet.

Stk. 3 For øvrige anlæg afskrives det tilbagebetalingspligtige beløb efter stk. 1, nr. 2, lineært med 1/5 årligt fra ibrugtagningstidspunktet.

Stk. 4 Afståelsen af et anlæg, jf. stk. 1, anses for sket på det tidspunkt, hvor der mellem køber og sælger er indgået en endelig og bindende aftale om overdragelse.

Stk. 5 Tilbagebetalingen efter stk. 1 opføres på saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret.

Stk. 6 Stk. 1 finder ikke anvendelse for anlæg, der overdrages i henhold til bekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 2006 om overtagelse af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale sociale tilbud og i regionale almene ældreboliger m.v., herunder regler om fordeling af pensionsforpligtelser, der overtages af en kommunalbestyrelse.

§7 Hvis de samme købsmomsudgifter, for hvilke der er opnået momsrefusion fra momsrefusionsordningen, godtgøres efter lov om merværdiafgift (momsloven), skal den af momsrefusionsordningen refunderede købsmoms tilbagebetales. Beløbet opføres på saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret.

§8 Der kan ikke hjemtages moms via positivlisten, jf. bilag 1, for anlægstilskud, hvis tilskudsmodtager er momsregistreret for udlejning af fast ejendom hos Skattestyrelsen for den ejendom, der gives tilskud til.

Stk. 2 Såfremt tilskudsmodtager opnår en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom hos Skattestyrelsen for den ejendom, der gives tilskud til inden for 10 år, fra anlæggets ibrugtagning, skal den refunderede købsmoms tilbagebetales til refusionsordningen.

Stk. 3 Tilbagebetalingen efter stk. 2 opføres på saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret.

§9 Købsmomsudgifter afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, som er anvendt til naturalaflønning af personale, omfattes ikke af refusionen. Den opgjorte refusion efter § 1 reduceres derfor med købsmoms-udgifterne, der er afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, som er anvendt til naturalaflønning af personale. For bogførte udgifter til varer og tjenesteydelser, som både indeholder købsmomsudgifter vedrørende kommunal eller regional virksomhed og købsmomsudgifter vedrørende naturalaflønning af personale, er det udelukkende den del af købsmomsudgifterne, som anvendes til kommunal eller regional virksomhed, som er omfattet af refusionen. Andelen opgøres skønsmæssigt.

Stk. 2 Den del af købsmomsudgifterne, der vedrører naturalaflønning af personale, opføres på saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret.

Kapitel 2

Afregning af refusionsbeløb

§10 Refusionsbeløb i henhold til § 1 udbetales månedligt.

Stk. 2 Beløb til refusion efter stk. 1 anmeldes på grundlag af saldo på funktion 7.65.87 for kommuner og på funktion 5.80.95 for regioner til Indenrigs- og Boligministeriet senest 10. hverdag i den følgende måned.

Stk. 3 Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende hvilke beløb, der kan anmeldes til refusion, afgøres endeligt af indenrigs- og boligministeren.

Stk. 4 Saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret, som tillige omfatter beløb til refusion bogført i den regnskabsmæssige supplementsperiode til regnskabsåret, fremsendes til Indenrigs- og Boligministeriet senest 1. hverdag i april måned i året efter refusionssåret. Denne opgørelse skal være revideret af kommunens eller regionens revisor og forsynet med revisors erklæring.

Stk. 5 Beløb til refusion efter stk. 1 afholdt i den regnskabsmæssige forsupplementsperiode til et regnskabsår, anmeldes til refusion fra refusionsordningen sammen med momsudgifter afholdt i januar måned i regnskabsåret.

§11 Refusionsbeløb efter § 10 udbetales af Skattestyrelsen snarest muligt i den måned, der følger efter den måned, refusionsanmeldelsen skal være Indenrigs- og Boligministeriet i hænde.

Stk. 2 Refusionsbeløb afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Kapitel 3

Dispensationsmulighed

§12 Indenrigs- og boligministeren kan i særlige tilfælde bestemme, at afregningen af refusionsbeløb kan ske på en anden måde end fastlagt i denne bekendtgørelse.

§13 Indenrigs- og boligministeren kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra §§ 1, 5 og 6.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§14 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 2091 af 13. december 2020 om momsrefusionsordning for kommuner og regioner ophæves.

Stk. 3 § 6, stk. 1-4, finder anvendelse for anlæg, hvor der efter den 31. december 2017 er indgået en endelig og bindende aftale om overdragelse mellem køber og sælger.

Stk. 4 § 8, stk. 1-2, finder anvendelse for tilskud ydet efter den 31. december 2017.

Stk. 5 Positivlisten, jf. bilag 1, har virkning for bogføringer foretaget fra og med regnskabsåret 2022.

profile photo
Profilside