14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 696 af 04. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Klageadgang
Klager over forhold ved sprogprøvens afholdelse (prøveforløbet) indgives af eleven eller forældrene til skolens leder inden 14 kalenderdage efter, at eleven eller forældrene har modtaget resultatet af sin sprogprøve.

•••

Stk. 2 Klager over bedømmelsen af en prøve indgives til skolens leder af eleven eller forældre. En sådan klage kan tidligst indgives, når alle obligatoriske prøveforsøg er afviklet og senest 14 kalenderdage efter, at resultatet af sidste obligatoriske prøveforsøg er meddelt til eleven eller forældrene.

•••

Stk. 3 Skolens leder træffer afgørelse om, hvorvidt en klage efter stk. 1 eller 2 skal fremmes eller afvises som åbenbart grundløs. Afvisningen af en klage skal være skriftlig og begrundet. Fremmes klagen, forelægger skolens leder klagen for bedømmeren eller bedømmerne, der inden for 7 kalenderdage skal afgive en udtalelse. Skolens leder kan i særlige tilfælde forlænge fristen.

•••

Stk. 4 Skolens leder giver herefter klageren lejlighed til at komme med eventuelle bemærkninger til bedømmerens eller bedømmernes udtalelse. Fristen er 7 kalenderdage.

•••

Stk. 5 Skolens leder træffer én af følgende afgørelser:

  • 1) Ombedømmelse af prøven, såfremt klagen vedrører den skriftlige del i 1.-9. klasse.

  • 2) Omprøve.

  • 3) At klageren ikke får medhold.

•••

Stk. 6 Skolens leder kan kun træffe afgørelse om ombedømmelse eller omprøve, når der foreligger omstændigheder, som giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelse.

•••

Stk. 7 Ved afgørelse om omprøve efter stk. 5, nr. 2, skal skolens leder sikre, at prøven aflægges snarest muligt.

•••
profile photo
Profilside