14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven

Bekendtgørelse nr. 1088 af 31. maj 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven

I medfør af § 77 a, stk. 2, § 77 b, stk. 2, § 99 a, stk. 9 og 10, § 99 b, stk. 8 og 9, § 99 c, stk. 9§ 99 d, stk. 4§ 107 b, stk. 4, § 107 c, stk. 2, § 107 d, stk. 6, og § 164, stk. 4, i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 838 af 8. august 2019, som ændret ved lov nr. 741 af 30. maj 2020 fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Offentliggørelse af oplysninger på virksomhedens hjemmeside
Det skal oplyses i ledelsesberetningen i årsrapporten, hvis virksomheden har valgt at offentliggøre sin redegørelse på virksomhedens hjemmeside, jf. årsregnskabslovens § 77 a, § 77 b, § 99 a, § 99 b, § 99 c§ 99 d§ 107 b, § 107 c og § 107 d. For erhvervsdrivende fonde kan henvisningen for redegørelser efter § 77 a og § 77 b også anføres i noterne til årsrapporten.

Stk. 2 URL-adressen, hvor redegørelsen er offentliggjort, skal oplyses i tilknytning til oplysningen efter stk. 1. Med URL-adressen menes den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige.

Stk. 3 Redegørelsen skal være tilgængelig på virksomhedens hjemmeside i sin helhed i uændret form i mindst 5 år på den URL-adresse, som er anført i årsrapporten jf. stk. 1. For virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, skal redegørelsen være offentlig tilgængelig i mindst 10 år, i overensstemmelse med § 26, stk. 3, i lov om kapitalmarkeder. Hvis URL-adressen ændres i løbet af perioden, skal der være direkte viderestilling fra den oprindelige URL-adresse til den nye URL-adresse.

Stk. 4 Virksomheden er forpligtet til så vidt muligt at fastholde rådigheden over det domæne, på hvilken URL-adresse redegørelsen er offentliggjort frem til udgangen af 5-årsperioden henholdsvis 10-årsperioden, jf. stk. 3. Såfremt rådighed over domænet ikke er mulig, skal der henvises til den eller de nye URL-adresser i den førstkommende årsrapport.

§2 Redegørelsen, jf. § 1, stk. 1, skal offentliggøres som en samlet redegørelse for hvert enkelt lovkrav under følgende betegnelser: "Redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a", "Redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77 b", "Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a", "Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, jf. årsregnskabslovens § 99 b”, "Redegørelse for betalinger til myndigheder, jf. årsregnskabslovens § 99 c", "Redegørelse for politik for dataetik, jf. årsregnskabslovens § 99 d", "Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 b", "Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 c" og "Redegørelse for mangfoldighedspolitik, jf. årsregnskabslovens § 107 d". Redegørelsen skal holdes tydeligt adskilt fra eventuelle yderligere oplysninger om redegørelsesemnet på virksomhedens hjemmeside.

Stk. 2 Det skal oplyses i redegørelsen, at denne udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport. Gives henvisningen til redegørelsen for god fondsledelse eller redegørelsen for fondens uddelingspolitik i noterne, skal det oplyses i redegørelsen, at denne udgør en bestanddel af noterne i den erhvervsdrivende fonds årsrapport. Regnskabsperioden for den pågældende årsrapport skal angives. Redegørelsen skal dække samme periode som årsrapportens regnskabsperiode.

Stk. 3 For redegørelse for virksomhedsledelse efter henholdsvis årsregnskabslovens § 107 b eller § 107 c, skal det oplyses i redegørelsen, hvilke dele af redegørelsen der ikke er omfattet af revisionspåtegningen på virksomhedens årsrapport. Oplysningerne om kodeks for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 b, stk. 1, nr. 1-5, eller § 107 c, stk. 1, er ikke omfattet af revisionspåtegningen på virksomhedens årsrapport, medmindre virksomheden og revisor har aftalt andet.

Stk. 4 For redegørelse for god fondsledelse og redegørelse for fondens uddelingspolitik efter henholdsvis årsregnskabslovens § 77 a eller § 77 b, skal det oplyses i redegørelsen, hvilke dele af redegørelsen, der ikke er omfattet af revisionspåtegningen på den erhvervsdrivende fonds årsrapport. Oplysninger om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a og oplysninger om fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77 b, er ikke omfattet af revisionspåtegningen på den erhvervsdrivende fonds årsrapport, medmindre den erhvervsdrivende fond og revisor har aftalt andet.

§3 Redegørelser efter § 99 a, § 99 b, § 99 c§ 99 d§ 107 b, § 107 c og § 107 d skal være tilgængelige for kapitalejerne fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for kapitalejerne forud for den generalforsamling, hvor årsrapporten skal godkendes.

Stk. 2 Redegørelser efter § 77 a, § 77 b, § 99 a, § 99 b, § 99 c§ 99 d§ 107 b, § 107 c og § 107 d skal være tilgængelig på virksomhedens hjemmeside senest fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for offentligheden.

§4 Revisors særlige pligter i forbindelse med offentliggørelse af redegørelser på virksomhedens hjemmeside
Revisor skal påse, at ledelsesberetningen henholdsvis noterne indeholder de oplysninger, som følger af § 1, stk. 1 og 2.

§5 Revisor skal påse, at redegørelsen, der offentliggøres på virksomhedens hjemmeside, er benævnt som anført i § 2, stk. 1, og at redegørelsen indeholder de oplysninger, der følger af § 2, stk. 2-4.

§6 Redegørelse i en supplerende beretning i årsrapporten
Det skal oplyses i ledelsesberetningen i årsrapporten, hvis virksomheden har valgt at offentliggøre sin redegørelse efter årsregnskabslovens § 99 a, § 99 b eller § 99 c i en supplerende beretning i årsrapporten. For en redegørelse i en supplerende beretning finder § 2, stk. 1, 1. pkt. og § 2, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

§7 Offentliggørelse efter internationale retningslinjer eller standarder
En virksomhed, der i henhold til årsregnskabslovens § 99 a, stk. 8, eller § 99 b, stk. 7, giver sin redegørelse efter internationale retningslinjer eller standarder, kan undlade at udarbejde en særskilt redegørelse i ledelsesberetningen i henhold til § 99 a og/eller § 99 b, såfremt alle de oplysninger, der kræves efter disse bestemmelser, fremgår af rapporten.

Stk. 2 Med oplysning om samfundsansvar efter visse internationale standarder og retningslinjer efter stk. 1, menes rapportering på én af følgende måder:

  • 1) Rapportering i form af en fremskridtsrapport, som krævet af deltagende virksomheder i FN’s Global Compact.

  • 2) Rapportering i form af en rapport om ansvarlige investeringer, som det er krævet af underskrivere af de FN-støttede Principper for ansvarlige investeringer, PRI.

  • 3) Rapportering efter den gældende standard, Global Reporting Initiative, GRI.

Stk. 3 Det skal oplyses i ledelsesberetningen i årsrapporten, hvis virksomheden har valgt at give sin redegørelse efter internationale retningslinjer eller standarder, jf. stk. 1. Redegørelsen skal dække samme periode som årsrapportens regnskabsperiode. Uanset sproget i virksomhedens årsrapport kan redegørelsen efter internationale retningslinjer eller standarder være på engelsk.

Stk. 4 En virksomhed, der anvender muligheden efter stk. 1 og 2, skal offentliggøre redegørelsen på virksomhedens egen hjemmeside, uanset at redegørelsen også er offentliggjort på hjemmesiden for den internationale organisation, der har udstedt de pågældende retningslinjer eller standarder. §§ 1 og 3 finder tilsvarende anvendelse.

§8 Straf
Overtrædelse af §§ 1-3 og §§ 6-7, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

§9 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 eller senere. Bekendtgørelsen kan dog anvendes for regnskabsår, der slutter den 30. juni 2021 eller senere.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 959 af 13. september 2019 om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven ophæves.

profile photo
Profilside