14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 364 af 01. April 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Institutionerne skal opkræve fuld deltagerbetaling for udenlandske studerende på heltidsuddannelser og deltidsuddannelser, herunder for ekstra uddannelsesaktivitet og enkeltfag, der udbydes i medfør af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet § 7, stk. 2, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Institutionerne opkræver ikke deltagerbetaling for udenlandske studerende, hvis den studerende:

  • 1) er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse, tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold, tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold i Danmark efter udlændingelovens § 7, og § 8, stk. 1 og 2, eller er meddelt tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold efter udlændingelovens § 9, stk. 1, eller § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter § 7, eller § 8, stk. 1 og 2,

  • 2) er udvekslet med danske studerende efter aftale mellem institutionen og en institution i udlandet eller er på studieophold på institutionen formidlet via Fulbright eller Denmark’s International Study program (DIS),

  • 3) efter EU-retten, herunder EØS-aftalen, eller internationale aftaler, herunder kulturaftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere eller

  • 4) har opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 9 m som medfølgende barn til en udlænding, der har opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse m.v., jf. udlændingelovens § 9 a.

•••

Stk. 3 En udenlandsk studerende, der er blevet optaget på en institution på baggrund af stk. 2, nr. 4, er indtil færdiggørelsen af den pågældende uddannelse omfattet af fritagelsen fra fuld deltagerbetaling, uanset om den studerendes forældres opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a skulle bortfalde.

•••
profile photo
Profilside