14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om politiets behandling af oplysninger i forbindelse med tværgående informationsanalyser § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1078 af 20. September 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Personoplysninger, der behandles som led i foretagelsen af tværgående informationsanalyser opbevares i POL-INTEL, jf. § 2 og inddrages i nødvendigt omfang i politiets sagsbehandling.

•••

Stk. 2 Personoplysninger, der behandles som led i foretagelsen af tværgående informationsanalyser omfattet af § 4, nr. 1 og 2, slettes senest 10 år efter, at oplysningerne er indsamlet til brug for den enkelte informationsanalyse.

•••

Stk. 3 Rigspolitiet kan i konkrete tilfælde beslutte, at sletning efter stk. 2, skal udsættes i op til 2 år ad gangen, når dette er nødvendigt for varetagelsen af opgaver inden for de områder, som er undergivet systematisk, politimæssig monitering, eller når andre tungtvejende hensyn gør fortsat behandling nødvendig. Sletning efter stk. 2 kan højst udsættes i 8 år.

•••

Stk. 4 Personoplysninger, der behandles som led i foretagelsen af tværgående informationsanalyser omfattet af andre regler end § 4, nr. 1 og 2, slettes senest 3 år efter, at oplysningerne er indsamlet til brug for den enkelte informationsanalyse.

•••

Stk. 5 Rigspolitiet kan i konkrete tilfælde beslutte, at sletning efter stk. 4, skal udsættes i op til 1 år ad gangen, når dette er nødvendigt til brug for varetagelsen af opgaver inden for de områder, som er undergivet systematisk, politimæssig monitering, eller når andre tungtvejende hensyn gør fortsat behandling nødvendig. Sletning efter stk. 4 kan højst udsættes i 5 år.

•••

Stk. 6 I det omfang personoplysninger indgår i en tværgående informationsanalyse, der både er omfattet af § 4, nr. 1 og 2, og af andre regler, jf. stk. 2 og 4, finder alene den længstvarende frist for sletning anvendelse.

•••

Stk. 7 For personoplysninger, der er genanvendt i en anden tværgående informationsanalyse end den, personoplysningerne blev indsamlet til brug for, jf. § 7, regnes slettefristen i den nye tværgående informationsanalyse fra genanvendelsestidspunktet.

•••

Stk. 8 Beslutninger efter stk. 3 og 5 skal begrundes.

•••
profile photo
Profilside