14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om proportional begrænsning af regelmæssig tilsynsindberetning for gruppe 1-forsikringsselskaber m.fl. § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 791 af 23. June 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Finanstilsynet kan efter anmodning træffe afgørelse om at undtage fra krav om post-for-post-indberetning, hvis

  • 1) indberetningen af disse oplysninger ville være uforholdsmæssigt byrdefuld i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af de risici, der knytter sig til selskabets virksomhed,

  • 2) indberetningen af de pågældende oplysninger ikke er nødvendig for et effektivt tilsyn med selskabet,

  • 3) undtagelsen ikke undergraver stabiliteten af de berørte finansielle systemer i Unionen, og

  • 4) selskabet kan fremlægge oplysningerne efter anmod- ning fra Finanstilsynet.

•••

Stk. 2 For gruppe 1-forsikringsselskaber, der indgår i en koncern, kan der ikke træffes afgørelse efter stk. 1, medmindre selskabet kan påvise, at post-for-post-indberetning er uhensigtsmæssig i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af de risici, der knytter sig til koncernens virksomhed, og under hensyntagen til målet om finansiel stabilitet.

•••

Stk. 3 Afgørelse efter stk. 1 kan alene træffes for de gruppe 1-forsikringsselskaber, der efter opgørelsesmetoden beskrevet i bilag 1 tilsammen tegner sig for ikke over 20 pct. af det danske marked. Et selskab, hvis markedsandel medfører en overskridelse af grænsen på 20 pct. kan ikke opnå undtagelse efter stk. 1. De 20 pct. for selskaber, der tegner skadesforsikring opgøres efter pkt. 1 og 2 i bilag 1, mens de 20 pct. for selskaber, der tegner livsforsikring opgøres efter pkt. 3 og 4 i bilag 1.

•••

Stk. 4 Der kan træffes afgørelse efter stk. 1 om undtagelse fra krav om post-for-post-indberetning på koncernniveau, hvis alle gruppe 1-forsikringsselskaber i koncernen har opnået undtagelse i overensstemmelse med stk. 1.

•••
profile photo
Profilside