14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om puljeinvestering i Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Bekendtgørelse nr. 436 af 08. juni 1999

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om puljeinvestering i Lønmodtagernes Dyrtidsfond

I medfør af § 6 b, stk. 3, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 1. maj 1995, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1055 af 23. december 1998, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§1 Denne bekendtgørelse finder anvendelse på den del af den enkelte kontohaver i Lønmodtagernes Dyrtidsfonds indestående, som efter bestyrelsens beslutning kan anvendes til at investere i puljer i henhold til denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

Administration af puljer

§2 For hver enkelt pulje skal der udarbejdes skriftlige retningslinier for administrationen. Retningslinierne skal være godkendt af fondens bestyrelse.

Stk. 2 Retningslinierne skal indeholde oplysninger om:

  • 1) investeringsstrategi og risikoeksponering, herunder fondens adgang til at foretage ændringer heri og

  • 2) omkostningsfordelingen, herunder administrations- og handelsomkostninger ved erhvervelse af værdipapirer m.v., mellem puljen og fondens portefølje i øvrigt.

§3 Fonden skal udfærdige en investeringsinstruks, hvori investeringsrammer for den enkelte pulje fastlægges. Der skal fastsættes rammer for investering for hver af de aktiver, som puljen må investere i.

§4 Fonden skal udfærdige skriftlige forretningsgange for forvaltningen af puljeaktiver, herunder fastlægge hvem der er bemyndiget til at handle med puljeaktiverne. Forretningsgangene skal sikre, at den enkelte puljes aktiver til enhver tid holdes adskilt fra de øvrige puljers aktiver. Endvidere skal den person, der har foretaget en handel for puljen, kunne identificeres.

Kapitel 3

Kundeinformation

§5 I forbindelse med valg af puljeinvestering skal den enkelte kontohaver skriftligt informeres om de generelle regler for puljeordningen. Det skal herunder oplyses, at afkastet baseres på en beregning af de bagvedliggende aktiver og derfor kan være både positivt og negativt, samt i hvilket omfang aktiverne er pålagt afgift efter pensionsafkastbeskatningens regler. Endvidere skal kontohaveren oplyses om indholdet af de i § 2, stk. 2, angivne retningslinier.

Stk. 2 Kontohaveren skal ved puljevalg skriftligt informeres om:

  • 1) det procentvise afkast for hver pulje før og efter fradrag af afgift efter pensionsafkastbeskatningens regler samt den enkelte puljes omkostninger opgjort i forhold til årets afkast for puljen,

  • 2) tidspunktet for hvornår den årlige opgørelse af puljerne finder sted,

  • 3) regler for omvalg mellem puljerne i forbindelse med opgørelse, herunder for ophør af puljer,

  • 4) reglerne for forrentning ved udtræden af Lønmodtagernes Dyrtidsfond, samt

  • 5) at der pålignes den enkelte kontohaver administrationsomkostninger ved deltagelse i puljer.

Stk. 3 De i stk. 2, nr. 1, nævnte nøgletal beregnes ud fra de af Lønmodtagernes Dyrtidsfonds allerede anvendte principper.

§6 Hvert år skal den enkelte kontohaver skriftligt modtage oplysninger om det samlede afkast af sine puljeinvesteringer i fonden. Hver kontohaver skal endvidere modtage oplysninger om størrelsen af de administrationsomkostninger, der alene er afholdt af den enkelte kontohaver og om udviklingen i det forløbne år af den enkelte kontohavers indestående i fonden.

Stk. 2 Tilskrivning af afkast såvel positivt som negativt indgår på den enkelte kontohavers allerede oprettede konto i fonden.

Kapitel 4

Registrering og deponering

§7 Puljernes aktiver skal holdes adskilt fra fondens øvrige aktiver.

Stk. 2 Puljernes fondsaktiver skal udgøre et selvstændigt depot i Værdipapircentralen.

Stk. 3 Puljernes øvrige aktiver skal opbevares i et selvstændigt depot.

Stk. 4 Puljernes udenlandske aktiver kan opbevares i samme depot (samlekonti) i udenlandske anerkendte depotsteder.

Kapitel 5

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§8 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1999.

profile photo
Profilside