14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 888 af 15. June 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Registrering
Indberetningspligtige efter skatteindberetningslovens §§ 5, 6, 11 a-14, 15 a-19 a, 24-26, 29 a-32 eller 42, § 43, stk. 1 eller 2, eller §§ 44-46 og indberetningspligtige efter bekendtgørelsens §§ 8-10 eller 13-25 skal senest 8 dage efter indberetningspligtens indtræden foretage anmeldelse herom til Skatteforvaltningen.

•••

Stk. 2 Anmeldelsen sker elektronisk efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning eller foretages på en særlig blanket, der kan rekvireres hos Skatteforvaltningen.

•••

Stk. 3 Tvivl om, hvorvidt en virksomhed er omfattet af en indberetningspligt, fritager ikke for anmeldelse til registrering Anmeldelsen skal i disse tilfælde vedlægges en redegørelse for den anmeldelsespligtiges virksomhed, hvorefter Skatteforvaltningen træffer afgørelse om registrering.

•••

Stk. 4 Ved anmeldelsen skal den indberetningspligtige give oplysning om:

  • 1) Navn, adresse og hjemstedskommune.

  • 2) Den indberetningspligtiges cvr-nummer. Har den indberetningspligtige ikke et cvr-nummer, oplyses SE-nummer.

  • 3) Dato for indberetningspligtens indtræden.

  • 4) Karakteren af indberetningspligten.

•••

Stk. 5 Er den indberetningspligtige hverken registreret med cvr-nummer eller SE-nummer, foretages en registrering i et af disse registre.

•••

Stk. 6 Efter registreringen sender Skatteforvaltningen et registreringsbevis indeholdende de registrerede oplysninger til den indberetningspligtige.

•••

Stk. 7 Indtræder der efter registreringen ændring i de meddelte oplysninger, herunder ophør af indberetningspligt, eller konstateres der fejl i de registrerede oplysninger, skal den indberetningspligtige give Skatteforvaltningen skriftlig meddelelse herom inden 8 dage efter, at ændringen er sket, eller fejlen er konstateret. Skatteforvaltningen fremsender herefter et nyt registreringsbevis. Ved ophør af indberetningspligt gives der meddelelse om, at ophøret er registreret.

•••

Stk. 8 Ændring af registrering efter stk. 7 kan undlades ved midlertidigt ophør af indberetningspligten, mod at den indberetningspligtige for de pågældende perioder indberetter til Skatteforvaltningen om, at der ikke er oplysninger at indberette.

•••

Stk. 9 De, der indberetter frivilligt efter skatteindberetningslovens § 20 eller § 43, stk. 5, skal senest 8 dage efter indgåelsen af den første aftale om indberetning foretage anmeldelse herom til Skatteforvaltningen. Reglerne i stk. 2 og 4-8 finder tilsvarende anvendelse, idet aftaler om indberetning ved anvendelsen af disse regler sidestilles med indberetningspligt.

•••
profile photo
Profilside