14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 36

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§36 Indberetningens indhold
Indberetningspligten efter skatteindberetningslovens § 18 skal som minimum omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

 • 1) Den indberetningspligtiges identitet, jf. bekendtgørelsens § 1.

 • 2) Identiteten af ejerne og eventuelle rentenydere, jf. § 3.

 • 3) Depotets identitet og art.

•••

Stk. 2 Ved indberetning efter skatteindberetningslovens § 18, stk. 1, indberettes ud over de oplysninger, som er nævnt i stk. 1, følgende oplysninger:

 • 1) Værdipapirernes identitet, herunder med angivelse af ISIN-fondskode, hvis en sådan er tildelt. For konvertible obligationer tillige med angivelse af udstedelseskode.

 • 2) Arten af værdipapirerne efter nærmere anvisning fra Skatteforvaltningen, herunder om de er optaget til handel på et reguleret marked.

 • 3) Antallet eller den nominelle værdi af de enkelte værdipapirer, som indgår i beholdningen ultimo kalenderåret.

 • 4) Størrelsen af årets terminsrenter, tilskrevne renter og andet afkast af de enkelte værdipapirer før skat.

 • 5) Kursværdien ultimo kalenderåret, men kun hvis værdipapiret er registreret i en værdipapircentral eller optaget til handel på et reguleret marked.

•••

Stk. 3 Ved indberetning efter skatteindberetningslovens § 18, stk. 2, af beholdningen ultimo kalenderåret indberettes ud over oplysninger, som er nævnt i stk. 1, følgende oplysninger:

 • 1) Arten af aktierne eller investeringsbeviserne m.v. og om de er optaget til handel på et reguleret marked. For investeringsbeviser omfatter dette desuden oplysning om afdelingens art, og hvad den investerer i. Indberetningen herom foretages efter nærmere anvisning fra Skatteforvaltningen.

 • 2) Identiteten af aktierne eller investeringsbeviserne m.v., herunder med angivelse af ISIN-fondskode, hvis en sådan er tildelt, og af identiteten af det udstedende selskab eller den udstedende forening m.v. efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning. Hvis en ISIN-fondskode ikke er tildelt, anvendes anden lignende entydig identifikation.

 • 3) Antallet af de enkelte aktier eller investeringsbeviser m.v., som indgår i beholdningen ultimo kalenderåret.

 • 4) Kursværdien ultimo kalenderåret af de enkelte aktier og investeringsbeviser m.v. For kontoførende investeringsforeninger indberettes kursværdien af indskudsandele og størrelsen af indestående ultimo kalenderåret.

•••
profile photo
Profilside