14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 728 af 29. June 2012. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Retten til sygedagpenge bortfalder,

  • 1) så længe den søfarende mod lægens opfordring hertil afviser at lade sig indlægge på sygehus eller at modtage nødvendig lægebehandling, eller mod lægens eller Søfartsstyrelsens opfordring afviser at deltage i hensigtsmæssig optræning for at generhverve arbejdsevnen, eller

  • 2) hvis den søfarende ved sin adfærd forhaler helbredelsen.

•••

Stk. 2 Bortfald af sygedagpenge efter stk. 1, nr. 1, er betinget af, at Søfartsstyrelsen har givet den sygemeldte en skriftlig orientering om konsekvenserne af, at den sygemeldte afviser at modtage nødvendig lægebehandling eller hensigtsmæssig optræning.

•••

Stk. 3 Retten til sygedagpenge ophører, dagen efter at betingelserne for at modtage sygedagpenge ikke længere er opfyldt. Afgørelse om ophør af retten til sygedagpenge kan tidligst træffes, når den sygemeldte har haft lejlighed til at udtale sig om de oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, der efter Søfartsstyrelsens opfattelse fører til, at betingelserne for at modtage sygedagpenge ikke længere er opfyldt. Søfartsstyrelsen fastsætter en frist for afgivelse af udtalelsen.

•••

Stk. 4 Udbetaling af sygedagpenge, der er bortfaldet efter stk. 1, nr. 1, genoptages dagen efter det tidspunkt, hvor betingelserne for udbetaling af sygedagpenge på ny er opfyldt, hvis dette sker, senest 4 uger efter at den sygemeldte er blevet underrettet om bortfaldet. Udbetaling af sygedagpenge kan kun genoptages én gang under det aktuelle sygedagpengeforløb.

•••

Stk. 5 Retten til sygedagpenge fra arbejdsgiveren bortfalder,

  • 1) hvis den søfarende har pådraget sig sygdommen ved forsæt eller grov uagtsomhed,

  • 2) hvis den søfarende ved stillingens overtagelse har fortiet helbredsoplysninger af væsentlig betydning for ansættelsesforholdet,

  • 3) under strejke eller lockout, eller

  • 4) så længe den søfarende ikke opfylder sin pligt til anmeldelse af eller dokumentation for fraværet, jf. § 7. Dette gælder dog ikke, hvis der foreligger en fyldestgørende begrundelse for, at den søfarende ikke har opfyldt kravet, eller hvis arbejdsgiveren ikke hurtigst muligt gør indsigelse mod for sen anmeldelse eller mod dokumentationens form eller forsinkelse.

•••
profile photo
Profilside