14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne og ansættelse som lønmodtager i fleksjob i en ægtefælles virksomhed Kapitel 3

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 247 af 23. February 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne og ansættelse som lønmodtager i fleksjob i en ægtefælles virksomhed

Kapitel 3

Beregning af tilskud

§8 Tilskuddets størrelse
Tilskuddet udgør et grundbeløb på 148.088 kr. (2022 niveau) pr. år. Grundbeløbet nedsættes med 30 procent dels af en beregnet årsindtægt i virksomheden/flere sammenhængende virksomheder, dels af anden arbejdsindkomst i beregningsperioden, jf. dog stk. 4.

Stk. 2 Tilskuddet beregnes én gang årligt og er gældende for et kalenderår ad gangen, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3 Kommunen skal foretage en ny beregning af tilskuddet, hvis der sker ændringer i den skattepligtige indkomst, som har ligget til grund for beregningen af tilskuddet. Kommunen skal samtidig afgøre, om ændringen medfører efterbetaling eller tilbagebetaling af foretagne udbetalinger.

Stk. 4 Det beregnede tilskud efter stk. 1-3 kan højst udbetales på et niveau, der svarer til ydelserne efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, når personen er omfattet af §§ 131, 132 og 132 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§9 Årsindtægt og arbejdsindtægt
Årsindtægten beregnes en gang årligt som gennemsnittet af indtægten i de to bedste hele regnskabsår, der er afsluttet før 1. november det pågældende år og inden for de seneste tre år, jf. dog stk. 2. En virksomheds første hele regnskabsår kan være på mere eller mindre end 12 måneder. Et senere regnskabsår kan ved omlægning af regnskabsperioden være på mindre end 12 måneder. Et regnskabsår skal dog altid være på mindst 26 uger.

Stk. 2 I det år tilskuddet tilkendes første gang, beregnes årsindtægten som gennemsnittet af indtægten i de to bedste regnskabsår, der er afsluttet inden tilkendelsen af tilskuddet og inden for de seneste tre år.

Stk. 3 Ved afgørelsen af, om der foreligger tre sammenhængende, hele regnskabsår, jf. stk. 1 og 2, sidestilles regnskabsår, hvor den selvstændige har modtaget ressourceforløbsydelse under et jobafklaringsforløb, sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, orlovsydelse eller dagpenge under midlertidigt ophør med hovedbeskæftigelse.

Stk. 4 Foreligger der ikke to hele regnskabsår inden for de seneste tre år, beregnes tilskuddet ud fra virksomhedens ene regnskabsår. Er der ingen regnskabsår, som kan anvendes til beregning, fastsættes tilskuddet til 0 kr.

§10 Arbejdsindkomsten beregnes som gennemsnittet af den årlige arbejdsindkomst i den periode, der ligger til grund for beregning af årsindtægten i virksomheden, jf. § 9.

Stk. 2 Værdien af arbejdsindkomsten består af lønindtægter indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister og anden arbejdsindkomst efter stk. 3.

Stk. 3 Selvstændigt erhvervsdrivende skal oplyse kommunen om arbejdsindkomst i beregningsperioden, som ikke skal indberettes til indkomstregisteret.

§11 Årsindtægten opgøres på grundlag af virksomhedens eller flere sammenhængende virksomheders skattemæssige overskud/underskud før renter og andre finansielle poster. Beløbet skal svare til det, der fremgår af selvangivelsen og seneste årsopgørelse, jf. dog § 12. Overskuddet/underskuddet tillægges beløb, der i øvrigt anses for indtjent af virksomheden/virksomhederne, og fratrækkes beløb, der er virksomhedens/virksomhedernes primære drift uvedkommende, jf. dog § 13. Sygedagpenge skal indgå i beregningsgrundlaget.

Stk. 2 Har virksomheden/virksomhederne været drevet som aktie- eller anpartsselskab, sker beregningen af årsindtægten på grundlag af selskabets/selskabernes skattemæssige overskud/underskud før renter og andre finansielle poster. Tilskudsmodtageren og den eventuelle ægtefælles andel af selskabets regulerede overskud/underskud tillægges arbejdsbetingede ydelser, der er modtaget fra selskabet.

Stk. 3 Hvis virksomhedens/virksomhedernes skattepligtige indkomst er takseret eller på anden måde skønsmæssigt ansat af skattemyndighederne, kan indkomsten ikke danne grundlag for en beregning.

Stk. 4 Ved beregning af tilskuddets størrelse efter stk. 1 sættes årsindtægten til 0 kr. i år, hvor årsindtægten er negativ.

Stk. 5 Arbejdsindkomst, som indgår i årsindtægten i virksomheden, nedsætter ikke tilskuddet som anden arbejdsindkomst.

Stk. 6 Oplysninger efter stk. 1 og 2 afgives af den selvstændige på et skema, der er udarbejdet af kommunen. Den selvstændige skal hvert år inden den 1. november sende ny opgørelse til kommunen.

Stk. 7 Skemaet, jf. stk. 6, skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

§12 Har virksomheden været drevet som enkeltmandsvirksomhed, kan tilskudsmodtageren vælge at få beregnet årsindkomsten på grundlag af to bedste hele regnskabsår inden for de seneste tre år. Årsindtægten beregnes ud fra virksomhedens skattemæssige overskud/underskud før renter og andre finansielle poster. Hvis virksomhedens overskud/underskud er takseret eller på anden måde skønsmæssigt ansat af skattemyndighederne, kan det ikke bruges som grundlag for en beregning. Sygedagpenge, der er modtaget i beregningsåret, skal tillægges.

Stk. 2 Ved opgørelse efter stk. 1 skal selvstændigt erhvervsdrivende erklære at være indforstået med, at virksomhedens skattemæssige overskud/underskud ifølge årsopgørelserne lægges til grund ved beregningen, og at beløbene alene vedrører den selvstændiges hovedbeskæftigelse som selvstændigt erhvervsdrivende.

Stk. 3 Opgørelse efter stk. 1 foretages af selvstændigt erhvervsdrivende på et skema, der er udarbejdet af kommunen. Den selvstændige skal hvert år inden den 1. november sende ny opgørelse til kommunen.

§13 Ægtefæller
For ægtefæller, der driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, udgør beregningsgrundlaget for hver af ægtefællerne 50 pct. af den samlede årsindtægt, jf. § 9, stk. 1 og 2.

Stk. 2 Har tilskudsmodtagerens ægtefælle kun deltaget i driften i en del af det valgte regnskabsår, udgør beregningsgrundlaget for tilskudsmodtageren en forholdsmæssig andel af den samlede årsindtægt, jf. stk. 1.

Stk. 3 Et regnskabsår bruges kun, når selvstændigt erhvervsdrivende har deltaget i driften af virksomheden som hovedbeskæftigelse i hele regnskabsåret.

Stk. 4 Har tilskudsmodtagerens ægtefælle deltaget i virksomheden, uden at det har været pågældendes hovedbeskæftigelse, skal der ske fradrag i tilskudsmodtagerens beregningsgrundlag for den del af indkomsten, som må anses for indtjent ved ægtefællens arbejdsindsats.

profile photo
Profilside