14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum § 28

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1287 af 14. June 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§28 Afgørelse i visumsager træffes af en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation, der efter udlændingelovens § 47, stk. 3, er bemyndiget hertil efter aftale mellem udlændinge- og integrationsministeren og udenrigsministeren, jf. dog stk. 2-5 og §§ 21 og 22.

•••

Stk. 2 Udlændingestyrelsen træffer afgørelse i første instans i følgende tilfælde:

  • 1) Hvis der er behov for nærmere undersøgelser af personer, virksomheder eller organisationer her i landet med henblik på at fastslå formålet med opholdet.

  • 2) Hvis udlændingens rejsedokument ikke anerkendes af Danmark.

  • 3) Hvis udlændingen er indberettet som uønsket i Schengeninformationssystemet (SIS II).

  • 4) Hvis der er grund til at tro, at udlændingen udgør en trussel mod Schengenlandenes offentlige orden, indre sikkerhed, folkesundhed eller internationale forbindelser, herunder hvis der er mistanke om, at udlændingen under opholdet vil begå kriminalitet eller arbejde uden fornøden tilladelse, hvis der er fremsat indsigelser mod udstedelse af visum i forbindelse med en høring efter § 14, eller hvis udlændingen er opført på EU’s eller FN’s sanktionslister eller registreret med et indrejseforbud i Det Centrale Kriminalregister, eller er opført på en liste over udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som kan udelukkes fra at indrejse, jf. udlændingelovens § 29 c.

  • 5) Hvis der er behov for nærmere undersøgelser af personer, virksomheder eller organisationer her i landet med henblik på at fastslå pålideligheden af oplysninger eller dokumentation fremlagt til støtte for ansøgningen.

  • 6) Hvis udlændingen tidligere har været i Danmark, og der er behov for nærmere undersøgelser for at fastslå, om udlændingen har handlet i strid med reglerne om indrejse og ophold, herunder hvis der er spørgsmål om anvendelse af reglerne om karens, jf. udlændingelovens § 4 c. De danske diplomatiske og konsulære repræsentationer i udlandet kan dog uden forelæggelse for Udlændingestyrelsen træffe afgørelse, hvis en overskridelse af et tidligere udstedt visum har været af kort varighed inden for visummets gyldighedsperiode, jf. udlændingelovens § 4 c, stk. 2.

  • 7) Hvis udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse i Danmark, og denne sag fortsat verserer.

  • 8) Hvis udlændingen tidligere er meddelt afslag på en ansøgning om ægtefællesammenføring i Danmark på baggrund af en formodning om, at der er tale om et tvangsægteskab eller et proforma ægteskab.

  • 9) Hvis udlændingen er et mindreårigt barn, medmindre det er ubetænkeligt at meddele visum.

  • 10) Hvis der i øvrigt er behov for nærmere undersøgelser af sagen, og Udlændingestyrelsen har bedre muligheder for at gennemføre disse undersøgelser end den diplomatiske eller konsulære repræsentation, hvor ansøgningen er indgivet.

•••

Stk. 3 Udlændingestyrelsen træffer endvidere afgørelse i første instans, hvis der kan blive tale om at meddele visum med begrænset territorial gyldighed bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 19 og § 20, stk. 3.

•••

Stk. 4 Udlændingestyrelsen træffer derudover afgørelse i første instans, hvis der kan blive tale om at meddele afslag på visum til en udlænding, som er omfattet af EU-reglerne, eller som påberåber sig at være omfattet heraf, jf. § 9.

•••

Stk. 5 Udlændingestyrelsen kan desuden træffe afgørelse i første instans i sager omfattet af §§ 23-25, hvis dette vurderes hensigtsmæssigt.

•••
profile photo
Profilside