14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om værdiansættelse af aktiver og passiver, herunder forsikringsmæssige hensættelser, for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1279 af 29. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og ISPV`er
Ved beregningen af beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og aftaler med ISPV'er, jf. artikel 41, 42, 57 og 61 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), skal gruppe 1-forsikringsselskabet overholde bestemmelserne i §§ 2-8 og tage hensyn til forskellen i tidspunktet for tilbagebetalinger og tidspunktet for direkte betalinger.

•••

Stk. 2 Beregningen efter stk. 1 justeres for at tage hensyn til forventede tab som følge af misligholdelse fra modpartens side. Justeringen skal bygge på en vurdering af sandsynligheden for misligholdelse og det gennemsnitlige tab som følge af misligholdelse.

•••
profile photo
Profilside