14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om vedtægter for Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Bekendtgørelse nr. 1913 af 04. oktober 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om vedtægter for Lønmodtagernes Dyrtidsfond

I medfør af § 4, stk. 7, og § 7 a, stk. 4, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1109 af 9. oktober 2014, som ændret ved lov nr. 1531 af 27. december 2014 og lov nr. 1569 af 15. december 2015, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 04. oktober 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Navn og formål
Institutionens navn er Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Institutionen kan også benytte navnene LD, LD Fonde og LD Pensions.

§2 Lønmodtagernes Dyrtidsfond er en selvejende institution, oprettet ved lov nr. 7 af 9. januar 1980 om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Lønmodtagernes Dyrtidsfond har til opgave, at:

  • 1) Forvalte og udbetale de midler, der hidrører fra indbetalingerne til Arbejdsmarkedets Tillægspension i medfør af lov nr. 230 af 2. juni 1977 om midlertidig indbetaling fra staten til Arbejdsmarkedets Tillægspension af visse dyrtidsportioner (dyrtidsindbetalingsloven).

  • 2) Forestå indbetaling, forvaltning og udbetaling af midler i Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler i henhold til lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Stk. 2 Fondens værneting er København.

§3 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som udpeges af beskæftigelsesministeren.

Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for 3 år ad gangen, således at mindst 2 medlemmer afgår hvert år; genvalg kan finde sted. Næstformanden er stedfortræder for formanden ved dennes forfald.

Stk. 3 Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange om året. Bestyrelsen fører protokol over møderne, herunder dissenser.

Stk. 4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der i mødet deltager mindst 3 medlemmer og herudover enten formanden eller næstformanden.

Stk. 5 Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed blandt de repræsenterede. Ved stemmelighed er formandens stemme, eller næstformandens stemme, hvis formanden ikke er til stede, afgørende.

Stk. 6 Bestyrelsesmedlemmerne skal iagttage forvaltningslovens habilitetsregler i forbindelse med deres virke i Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

§4 Lønmodtagernes Dyrtidsfond tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller i forening med direktøren. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§5 Bestyrelsen kan lade formand og næstformand udgøre et formandskab, hvortil der henlægges specifikke opgaver samt kompetence til at træffe beslutning i hastesager. Bestyrelsen skal informeres straks om alle beslutninger, der træffes af formandskabet.

§6 Bestyrelsen ansætter en direktør til at forestå den daglige ledelse.

§7 Daglig ledelse
Direktøren forestår den daglige ledelse af Lønmodtagernes Dyrtidsfond under ansvar over for bestyrelsen.

Stk. 2 Det påhviler direktøren at lede Lønmodtagernes Dyrtidsfond forsvarligt og i overensstemmelse med lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, disse vedtægter, forretningsorden, instrukser og retningslinjer, som direktøren modtager fra bestyrelsen. Dispositioner, der efter Lønmodtagernes Dyrtidsfonds forhold er af usædvanlig art eller størrelse, skal af direktøren forelægges for bestyrelsen i henhold til bestyrelsens beslutninger.

§8 Forvaltning af midler
Det påhviler bestyrelsen at sikre, at tilgodehavende dyrtidsmidler under forvaltning efter § 2, stk. 1, nr. 1, holdes adskilt fra tilgodehavende feriemidler under forvaltning efter § 2, stk. 1, nr. 2, med det formål at sikre, at de to grupper lønmodtageres interesser varetages bedst muligt.

§9 Tilskrivning af resultat for dyrtidsmidler
Lønmodtagernes Dyrtidsfonds resultat af forvaltning af midler efter § 2, stk. 1, nr. 1, tilskrives efter l § 6 d, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond månedligt til de enkelte lønmodtageres konti i forhold til deres andel i den samlede formue, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Resultatet fra investeringspuljer tilskrives efter § 6 d, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond samt bekendtgørelse om puljeinvestering i Lønmodtagernes Dyrtidsfond ved hvert puljevalg og månedligt til de enkelte lønmodtageres konti i forhold til deres andel i de respektive puljer, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Ved udbetaling, overflytning til andet pengeinstitut eller omlægning til en LD-aldersopsparing opgøres den enkelte lønmodtagers tilgodehavende indestående med tilskrivning af den enkeltes andel af fondens resultat på tidspunktet for udbetaling, overflytning eller omlægning.

Stk. 4 Der udarbejdes skriftlige retningslinjer for tilskrivningen af fondens resultat samt resultaterne i investeringspuljer til de enkelte lønmodtageres konti, herunder for opgørelse af afkast, omkostninger og skat for hver enkelt lønmodtager. Retningslinjerne skal være godkendt af fondens bestyrelse.

Stk. 5 Der udarbejdes skriftlige retningslinjer for fastsættelse af gebyrer mv., som pålignes den enkelte lønmodtager til dækning af fondens administrationsomkostninger. Retningslinjerne skal være godkendt af fondens bestyrelse.

§10 Udbetaling af indestående dyrtidsmidler
Ved udbetaling i henhold til §§ 2, 2 a og 3, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond opgør Lønmodtagernes Dyrtidsfond det tilgodehavende indestående som det beløb, der er indbetalt i medfør af dyrtidsindbetalingsloven med tillæg af, hvad der er tilskrevet efter loven.

Stk. 2 Det beløb, der ved udbetaling overføres til lønmodtageren eller boet efter denne udgør det i henhold til stk. 1 opgjorte beløb fratrukket skat af pensionsafkast i henhold til pensionsafkastbeskatningslovens bestemmelser for Lønmodtagernes Dyrtidsfond, afgift til staten i henhold til pensionsbeskatningslovens bestemmelser for Lønmodtagernes Dyrtidsfond samt fratrukket omkostninger til dækning af Lønmodtagernes Dyrtidsfonds forvaltning.

Stk. 3 Lønmodtagernes Dyrtidsfond behandler snarest muligt modtagelsen af en anmodning om udbetaling, og såfremt der foreligger den af fonden påkrævede dokumentation for, at udbetaling kan finde sted i henhold til lovens § 2 og § 3, overfører fonden beløbet til den berettigede modtager senest 8 uger efter modtagelsen af udbetalingsanmodningen. Der kan bortses for den nævnte frist på 8 uger, hvis der som følge af den berettigede modtagers forhold opstår ændrede omstændigheder for udbetaling, som tilsiger dette.

Stk. 4 Lønmodtagernes Dyrtidsfond kan for lønmodtagere, der ikke har fået indeståendet udbetalt, foranstalte, at kontoen videreføres som en LD-aldersopsparing mod betaling af afgift til staten efter § 2 a, stk. 1 og 4, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Lønmodtagernes Dyrtidsfond informerer lønmodtageren om den skattemæssige betydning af en omlægning til en LD-aldersopsparing, og sikrer lønmodtageren mulighed for at fravælge omlægning til en LD-aldersopsparing. Lønmodtageren har som minimum 3 måneder inden for hvilke, lønmodtageren kan give besked til Lønmodtagernes Dyrtidsfond om, at omlægning til LD-aldersopsparing fravælges.

Stk. 5 Lønmodtagernes Dyrtidsfond skal senest en måned inden fristens udløb informere lønmodtagere, der på dette tidspunkt ikke har reageret, om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds forestående omlægning af kontoen med oplysning om fristen for fravalg af omlægning.

Stk. 6 Beskæftigelsesministeren kan efter anmodning fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond forlænge fristen i stk. 3 i en periode, når dette sker til gavn for den samlede gruppe af berettigede lønmodtagere.

§11 Information vedrørende dyrtidsmidler
Lønmodtagernes Dyrtidsfond skal i rimeligt omfang informere lønmodtagere om indestående beløb, forrentning, omkostninger og skat. Informationen skal tilegnes den enkelte lønmodtager mindst en gang årligt og skal gives skriftligt.

Stk. 2 Afgørelser, herunder om udbetaling, omlægning til LD-aldersopsparing eller overflytning, kommunikeres skriftligt til den berettigede lønmodtager.

§12 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 492 af 21. april 2015 om vedtægter for Lønmodtagernes Dyrtidsfond ophæves.

profile photo
Profilside