14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bødebekendtgørelsen § 4

Bekendtgørelse om opkrævning af visse bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb, sagsomkostninger m.v. samt afgørelse om udståelse af forvandlingsstraf for bøde paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bødebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1250 af 29. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 På skyldnerens opfordring kan politiet efter kulance give tilladelse til kortvarig henstand med betalingen eller tillade, at beløbet betales i afdrag ved en vis korterevarende betalingsordning, jf. dog stk. 2. Der kan dog højst gives tilladelse til henstand med betalingen i op til 6 måneder fra udløbet af den frist, der er nævnt i § 3, stk. 2, eller tilladelse til afdragsvis betaling over 6 måneder efter udløbet af samme frist.

•••

Stk. 2 Tilladelse efter stk. 1 gives ikke, hvis

  • 1) der indgår tvangsbøder i det skyldige beløb, eller

  • 2) særlige grunde i øvrigt taler imod en sådan tilladelse, herunder hvis det for eksempel ud fra politiets umiddelbare kendskab til den pågældende eller ud fra størrelsen af det skyldige beløb må anses for tvivlsomt, om skyldneren vil eller kan overholde en sådan tilladelse.

•••
profile photo
Profilside