14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Epidemiloven  - træder i kraft den 1. marts 2021 § 29

Lov om epidemier m.v. (epidemiloven) paragraf 29

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af epidemiloven og bygger på lov nr. 285 af 27. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§29 Restriktioner for eller forbud mod adgangen til eller brugen af behandlings-, pleje- og omsorgsinstitutioner m.v.
Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde kommunalbestyrelsen for en bestemt periode at fastsætte restriktioner for eller forbud mod adgangen til eller brugen af kommunale plejehjem, plejeboliger, aflastningspladser, anbringelsessteder, botilbud og lign. og private alternativer dertil beliggende i den pågældende kommune.

•••

Stk. 2 Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde regionsrådet for en bestemt periode at fastsætte restriktioner for eller forbud mod adgangen til eller brugen af offentlige og private sygehuse, klinikker, anbringelsessteder og lign. beliggende i den pågældende region. Bekendtgørelse om afvikling af forsøg med kampe i 3F Superliga samt om afvikling af finalekampen i Sydbank Pokalen som led i håndtering af covid-19

•••

Stk. 3 Vedkommende minister kan efter rådgivning fra Epidemikommissionen for en bestemt periode fastsætte restriktioner for eller forbud mod adgangen til eller brugen af konkrete statslige institutioner, hvor personer permanent eller midlertidigt har bopæl eller ophold, og som den pågældende minister har driftsansvaret for.

•••

Stk. 4 Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde et konkret behandlingssted eller en institution m.v., som ikke er omfattet af stk. 1-3, for en bestemt periode at fastsætte restriktioner for eller forbud mod adgangen til eller brugen af behandlingsstedet, institutionen m.v.

•••

Stk. 5 Restriktioner og forbud, der fastsættes efter stk. 1-4, kan fravige anden lovgivning.

•••

Stk. 6 Sundhedsministeren kan efter forhandling med vedkommende minister fastsætte nærmere regler om Styrelsen for Patientsikkerheds adgang til at udstede påbud efter stk. 1, 2 og 4, om offentliggørelse af disse påbud og de restriktioner og forbud, som er fastsat på baggrund af påbuddet, og om tidspunktet for disses ikrafttræden. Regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan fravige anden lovgivning.

•••

Stk. 7 Styrelsen for Patientsikkerhed kan alene udstede påbud i medfør af § 29, stk. 1 og 2, hvis det sker efter forudgående høring af Epidemikommissionen.

•••
profile photo
Profilside