14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gymnasienødprøvebekendtgørelsen § 16

Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i sommerterminen 2021 i de gymnasiale uddannelser og gymnasiale fag i eux-forløb som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gymnasienødprøvebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 514 af 24. March 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Prøver, der aflyses lokalt i sommerterminen 2021
Institutionens leder kan under de helt ekstraordinære forhold, der følger af foranstaltningerne efter loven og forebyggelsen og afhjælpningen i samfundet i forbindelse med covid-19, aflyse en elevs eller kursists deltagelse i en eller flere af de prøver, som fremgår af elevens eller kursistens eksamensplan, jf. § 3, stk. 2. Tilsvarende gælder for selvstuderende og tidligere elever og kursister, der skal aflægge prøve efter §§ 14-15. Hvis det efter institutionens leders vurdering er muligt at udsætte en mundtlig prøve til et senere tidspunkt i sommerterminen 2021, udsættes prøven dog hertil.

•••

Stk. 2 Det er en forudsætning for en aflysning af en eller flere elevers, kursisters, tidligere elevers og kursisters eller selvstuderendes deltagelse i prøven efter stk. 1, at et af følgende forhold gør sig gældende:

  • 1) Nye eller genindførte foranstaltninger mod covid-19, som institutionen er nødt til at iværksætte, herunder foranstaltninger for at imødekomme sundhedsfaglige anbefalinger, som omfatter institutionen, indebærer, at prøven ikke kan afholdes på det planlagte tidspunkt.

  • 2) Eleven, kursisten, den tidligere elev eller kursist eller den selvstuderende er syg på prøvetidspunktet, herunder med covid-19.

  • 3) Eleven, kursisten, den tidligere elev eller kursist eller den selvstuderende er på prøvetidspunktet af sundhedsmæssige grunde i relation til covid-19 vurderet til ikke at skulle møde fysisk frem til nødundervisning eller almindelig undervisning på institutionen.

  • 4) At det for så vidt angår prøver i fag med en praktisk dimension som følge af foranstaltninger mod covid-19, herunder foranstaltninger for at imødekomme sundhedsfaglige anbefalinger, som omfatter institutionen, ikke har været muligt for institutionen at gennemføre undervisningen m.v. i de pågældende fag i tilstrækkelig grad, og institutionens leder konkret vurderer, at enkelte elever og kursister eller grupper af elever og kursister, herunder en eller flere klasser, som følge heraf har et fagligt efterslæb, der ikke kan indhentes inden det planlagte prøvetidspunkt.

  • 5) Foranstaltninger i medfør af § 33 i epidemiloven eller regler fastsat i henhold til § 34 i epidemiloven eller før den 1. marts 2021 i medfør af § 22, stk. 1, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme har medført, at den selvstuderende ikke har eller har haft mulighed for at deltage i et påkrævet laboratoriekursus.

•••

Stk. 3 Hvis en prøve aflyses for en eller flere elever eller kursister efter stk. 1, jf. stk. 2, nr. 4, skal eleven eller kursisten så vidt muligt aflægge prøve i et andet fag. Det gælder dog alene, hvis prøven aflyses, inden institutionen har meddelt eleven eller kursisten, hvilke prøver eleven eller kursisten skal aflægge, jf. § 3, stk. 2. Institutionen fastlægger lokalt, jf. § 3, stk. 1, hvilken anden prøve eleven eller kursisten skal aflægge.

•••

Stk. 4 En beslutning om prøveaflysning efter stk. 1 kan tidligst træffes og meddeles eleven, kursisten, den tidligere elev eller kursist eller den selvstuderende, når betingelserne herfor er opfyldt. En prøve, der er begyndt, kan dog ikke aflyses i medfør af stk. 1.

•••

Stk. 5 Når en prøve aflyses efter stk. 1-2, finder reglerne i §§ 20-22 anvendelse, jf. dog § 17.

•••
profile photo
Profilside