14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Integrationsloven Kapitel 5

Lov om integration af udlændinge i Danmark kapitel 5

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af integrationsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1146 af 22. juni 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Integrationsloven

Kapitel 5
1
Forarbejder

Pligt til tilmelding som arbejdssøgende, rådighedsvurdering m.v.

§26 Pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder
En udlænding, som modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, har pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder og tage imod tilbud som led i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter kapitel 4.

Stk. 2 En jobparat udlænding skal udnytte sine arbejdsmuligheder efter reglerne i § 26 a.

Stk. 3 Undtages en jobparat udlænding, jf. § 26 a, stk. 4, fra kravet om registrering af sin jobsøgning i joblog på »Min Side« på Jobnet, jf. § 26 a, stk. 1, eller undtages en udlænding fra kravet om, at cv-oplysninger skal være registreret på Jobnet og gjort tilgængelige for arbejdsgivere hurtigst muligt og senest 3 uger efter tilmeldingen som jobsøgende, jf. § 26 b, stk. 4, skal jobcenteret og udlændingen aftale, hvordan den pågældende i stedet skal dokumentere sine jobsøgningsaktiviteter.

§26a En jobparat udlænding skal være aktivt jobsøgende. Udlændingen skal overholde de aftaler, der fremgår af »Min Plan« på Jobnet, og som er indgået med kommunen om, hvordan og inden for hvilke fagområder den pågældende skal søge job. Udlændingen skal endvidere løbende registrere alle jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet.

Stk. 2 En jobparat udlænding, der har ansøgt om eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, skal ved første henvendelse til kommunen om hjælp tilmelde sig som jobsøgende i jobcenteret, og kommunen har pligt til at sikre dette. De regler, som fastsættes i medfør af § 21 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anvendelse for udlændingens tilmelding og afmelding som jobsøgende.

Stk. 3 Jobcenteret skal i forbindelse med afholdelse af samtaler efter § 20, stk. 4, sikre, at de oplysninger, som udlændingen har lagt ind på Jobnet, er fyldestgørende.

Stk. 4 Jobcenteret kan beslutte, at udlændingen undtages fra kravet om registrering af sin jobsøgning i joblog på »Min Side« på Jobnet, hvis udlændingens sproglige og it-mæssige forudsætninger ikke er tilstrækkelige til, at udlændingen kan opfylde kravene. Jobcenteret skal sørge for, at udlændingen hurtigst muligt bliver i stand til at opfylde kravene.

Stk. 5 Udlændingen skal søge arbejde på den måde, der er sædvanlig inden for det pågældende område. Udlændingen skal endvidere søge ledige job, når jobcenteret forlanger det.

Stk. 6 Jobcenteret skal yde bistand, i forbindelse med at en udlænding lægger oplysninger på Jobnet, hvis udlændingen anmoder herom.

Stk. 7 Staten og kommunen har adgang til de oplysninger, som udlændingen har lagt på Jobnet.

§26b Jobparate og aktivitetsparate udlændinge skal registrere cv-oplysninger på Jobnet.

Stk. 2 Cv-oplysningerne skal indeholde oplysninger om kompetencer, erfaringer og øvrige relevante forhold.

Stk. 3 Jobparate udlændinge skal angive mindst ét jobmål i forbindelse med registrering af cv-oplysninger.

Stk. 4 For jobparate udlændinge skal cv-oplysningerne være registreret på Jobnet og gjort tilgængelige for arbejdsgivere hurtigst muligt og senest 3 uger efter tilmeldingen som jobsøgende. Jobcenteret kan inden for fristen i 1. pkt. fastsætte, hvornår oplysningerne skal være lagt på Jobnet.

Stk. 5 Arbejdet med cv-oplysninger for aktivitetsparate udlændinge begynder i forbindelse med kontaktforløbet, og registrering af oplysningerne på Jobnet sker hurtigst muligt.

Stk. 6 For aktivitetsparate udlændinge kan cv-oplysningerne efter aftale mellem jobcenteret og udlændingen gøres tilgængelige for søgning for arbejdsgivere.

Stk. 7 Udlændingen skal løbende opdatere cv-oplysningerne, og jobcenteret skal løbende påse, at oplysningerne er fyldestgørende.

Stk. 8 Cv-oplysninger, der tidligere har været tilgængelige for søgning på Jobnet, skal straks på ny gøres tilgængelige for søgning, hvis jobparate udlændinge på ny tilmelder sig som jobsøgende eller henvender sig til kommunen om hjælp.

Stk. 9 Jobcenteret skal yde bistand til udlændinge, der skal registrere cv-oplysninger, hvis udlændingen anmoder herom.

Stk. 10 Staten og kommunen har adgang til de oplysninger, som udlændinge har oplyst på Jobnet. Arbejdsløshedskassen har adgang for egne medlemmer.

Stk. 11 Jobcenteret kan beslutte, at udlændingen undtages fra kravet om registrering af cv-oplysninger på Jobnet, fra kravet om, at cv-oplysningerne skal indeholde oplysninger om kompetencer, erfaringer og øvrige relevante forhold, jf. stk. 1 og 2, og fra kravet om, at cv-oplysninger skal være gjort tilgængelige for arbejdsgivere hurtigst muligt og senest 3 uger efter tilmeldingen som jobsøgende, jf. stk. 3 og 4, hvis udlændingens sproglige og it-mæssige forudsætninger ikke er tilstrækkelige til, at udlændingen kan opfylde kravene. Jobcenteret skal sørge for, at udlændingen hurtigst muligt bliver i stand til at opfylde kravet.

Stk. 12 De nærmere regler, som beskæftigelsesministeren i medfør af § 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fastsætter, om registrering af cv-oplysninger, herunder om indhold og cv-samtaler, finder tilsvarende anvendelse.

§27 Rådighedsvurdering m.v.
En kommunalbestyrelse, der på baggrund af en offentlig kontrolaktion modtager oplysninger, som rejser tvivl om, hvorvidt en udlænding, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, opfylder sin rådighedsforpligtelse, skal straks indkalde udlændingen til en individuel samtale, der skal afholdes inden 1 uge fra det tidspunkt, hvor oplysningen er modtaget. Skyldes tvivlen om opfyldelsen af rådighedsforpligtelsen, at udlændingen har opholdt sig i udlandet, skal kommunalbestyrelsen herefter afholde en individuel samtale hver 14. dag med den pågældende indtil 3 måneder efter første samtale.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal, hvis udlændingen er berettiget til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, inden 2 uger efter første samtale efter stk. 1 give udlændingen tilbud som led i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet eller pålægge udlændingen at deltage i tidligere tilbudte aktiviteter.

§27a (Ophævet)

§27b Kommunalbestyrelsen skal, umiddelbart efter at en udlænding, som uden rimelig grund er ophørt med en uddannelse, som den pågældende har været forpligtet til at påbegynde, jf. § 16 a, stk. 3, ansøger om selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse,

  • 1) bistå udlændingen med at finde beskæftigelse,

  • 2) pålægge udlændingen at søge særligt angivne job på Beskæftigelsesministeriets database Jobnet eller

  • 3) foretage opfølgning på udlændingens kontrakt, jf. § 20, og ud fra en vurdering af udlændingens situation og behov give udlændingen tilbud som led i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet, jf. § 16, stk. 3.

§32 Har kommunalbestyrelsen i den kommune, hvortil den pågældende udlænding flytter, ikke godkendt at overtage ansvaret for selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet, kan kommunalbestyrelsen i denne kommune bestemme, at selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen eller overgangsydelsen nedsættes eller ophører.

Stk. 2 Flytter en udlænding, der i medfør af stk. 1 har fået nedsat sin selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, tilbage til den kommune, som den pågældende er fraflyttet, udbetaler kommunalbestyrelsen i denne kommune efter ansøgning fuld selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse fra udgangen af den første hele måned efter tilbageflytningen, såfremt de øvrige betingelser herfor efter reglerne i dette kapitel er opfyldt.

§32a (Ophævet)

profile photo
Profilside