14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Iværksættelsesbekendtgørelsen § 6

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af iværksættelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1792 af 30. August 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Afgørelsen træffes af kriminalforsorgsområdet

Særligt vedrørende voldssager m.v., voldtægtssager og våbensager

Er den dømte straffet med tidsbestemt fængselsstraf og er hovedforholdet i dommen en overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1 (for så vidt angår vold), § 123 (for så vidt angår vold), § 192 a, stk.1, nr. 1, jf. stk. 3, §§ 244-246 eller lov om knive og blankvåben m.v. § 7, stk. 1, jf. § 1 (for så vidt angår besiddelse af kniv på offentligt tilgængeligt sted), og er der truffet afgørelse om anbringelse i et fængsel, hvor den dømte ikke kan modtages senest 30 dage efter datoen for fuldbyrdelsesordre, jf. § 25, stk. 2, skal det kriminalforsorgsområde, hvor fængslet er beliggende, skaffe plads i et andet fængsel eller, hvis fængselsstraffen ikke overstiger 6 måneder, i et arresthus (Københavns Fængsler). Det samme gælder, hvis den dømte er straffet efter hjemrejselovens § 12, stk. 2-4, eller § 13, stk. 2 eller 4, og den dømte skal påbegynde strafudståelsen i et fængsel eller i et arresthus (Københavns Fængsler). Det samme gælder endvidere, hvis den dømte i forbindelse med en tidligere afsoning er udeblevet efter tilsigelse til afsoning uden lovlig grund og inden for et tidsrum af 2 år efter løsladelse fra den tidligere afsoning på ny er idømt fængselsstraf.

•••

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke, hvis den dømte tillige er straffet efter straffelovens § 210 eller §§ 216-236, idet afgørelse om afsoningsinstitution i givet fald træffes af Kriminalforsorgen Sjælland, jf. dog § 5, stk. 3, 2. pkt.

•••

Stk. 3 Er den dømte straffet med tidsbestemt fængselsstraf efter straffelovens § 216 eller § 225, jf. § 216, vurderes det, jf. anbringelses- og overførselsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, hvorvidt fængselsstraffen indledningsvis skal fuldbyrdes i visitations- og observationsafdelingen i Herstedvester Fængsel. Kan afdelingen ikke modtage den dømte senest 30 dage efter datoen for fuldbyrdelsesordre, jf. § 25, stk. 2, skal der skaffes midlertidig plads i et åbent fængsel, eller hvis fængselsstraffen ikke overstiger 6 måneder, i et arresthus (Københavns Fængsler). Findes fuldbyrdelse i åbent fængsel betænkeligt, jf. straffuldbyrdelseslovens § 22, træffes der afgørelse om, hvorvidt fuldbyrdelse i stedet skal ske i lukket fængsel.

•••
profile photo
Profilside