14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kildeskattebekendtgørelsen § 28

Bekendtgørelse om kildeskat paragraf 28

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kildeskattebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2104 af 23. November 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§28 Den indeholdelsespligtige skal i regnskabsmaterialet vedrørende A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst og beløb indeholdt på grundlag af skattekort m.v. notere indkomstmodtagerens navn, adresse og cpr-nr. Foreligger der ikke cpr-nr., noteres indkomstmodtagerens fødselsdato, -måned og -år.

•••

Stk. 2 Ved ydelse og godskrivning af A-indkomst eller arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst skal den indeholdelsespligtige give indkomstmodtageren skriftlig meddelelse om det ydede eller godskrevne indkomstbeløb, om den periode, indkomsten vedrører, og om størrelsen af beløb indeholdt på grundlag af skattekort m.v. I meddelelsen skal angives den indeholdelsespligtiges navn, adresse samt det cvr-nr. eller SE-nr., den indeholdelsespligtige har anvendt ved indeholdelsen. Den indeholdelsespligtige kan give meddelelsen efter 1. pkt. på andet læsbart medie under forudsætning af

  • 1) at den indeholdelsespligtige har givet indkomstmodtageren meddelelse om, at denne med virkning fra et givet tidspunkt fremover vil modtage underretningen om beløb indeholdt på grundlag af skattekort m.v. på andet læsbart medie, så snart skatten er indeholdt,

  • 2) at underretningen gives i overensstemmelse med denne meddelelse til f.eks. en central elektronisk postkasse eller et andet sted, hvor indkomstmodtageren har mulighed for at gøre sig bekendt med oplysningerne,

  • 3) at indkomstmodtageren har mulighed for at videresende oplysningerne til egen digital opbevaring eller udskrive dem, og

  • 4) at persondatalovens krav om datasikkerhed overholdes, herunder navnlig at ikke andre end indkomstmodtageren selv kan få adgang til den pågældende meddelelse, og at indkomstmodtageren har mulighed for at udskrive eller videresende meddelelsen, uden at der er risiko for, at oplysningerne kommer til uvedkommendes kendskab.

•••

Stk. 3 Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionskasser m.v. skal senest den 1. september i året efter kalenderåret give den enkelte bidragspligtige efter § 2 i arbejdsmarkedsbidragsloven oplysninger om indeholdte bidrag af indbetalinger som nævnt i kildeskattelovens § 49 A, stk. 3, nr. 1, og nr. 2. Arbejdsgiveren afgiver de nødvendige oplysninger til brug for underretningen efter 1. pkt.

•••

Stk. 4 Ved udbetaling af pension og pensionslignende ydelser kan offentlige myndigheder og pensionsinstitutter underlagt Finanstilsynet dog nøjes med at give skriftlig meddelelse en gang årligt, dog skal der gives fornyet underretning, hvis beregningsgrundlaget for indeholdelsen på grundlag af skattekort m.v. ændres.

•••
profile photo
Profilside