14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kolonihaveloven Kapitel 3

Lov om kolonihaver kapitel 3

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af kolonihaveloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 790 af 21. June 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Kolonihaveloven

Kapitel 3
1
Forarbejder

Nedlæggelse af varige kolonihaveområder

§4 Et varigt kolonihaveområde må ikke nedlægges helt eller delvis uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen må kun meddele tilladelse efter stk. 1, hvis

  • 1) væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen, og

  • 2) der inden området ryddes, tilvejebringes et nyt kolonihaveområde, som kan erstatte det område, der nedlægges.

Stk. 3 Ejeren og lejeren af arealet skal have skriftlig meddelelse om afgørelser efter stk. 1. Tilladelser efter stk. 1 skal tillige offentliggøres. Meddelelsen og offentliggørelsen skal indeholde oplysning om bestemmelserne i §§ 9-11.

Stk. 4 Flytning af kolonihaver, hvorpå der kun må opføres et redskabsskur, inden for den samme ejendom betragtes ikke som nedlæggelse.

Stk. 5 Væsentlige samfundsmæssige hensyn som nævnt i stk. 2, nr. 1, omfatter ikke opførelse af almene og private boliger samt bebyggelse til nye erhvervsvirksomheder, medmindre ganske særlige forhold gør sig gældende.

§5 Reglerne i § 4 finder tilsvarende anvendelse ved ekspropriation af kolonihaveområder, jf. dog stk. 2, nr. 1.

Stk. 2 Reglerne i § 4 finder ikke anvendelse

  • 1) ved ekspropriation af eller inddragelse af kolonihaveområder som følge af anlægsarbejder i henhold til anlægslov, eller

  • 2) hvis et kolonihaveområde skal nedlægges, fordi det er etableret i strid med anden lovgivning.

profile photo
Profilside