14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

LetLønsloven

Lov om et indberetningssystem for oplysning om løn m.v. (LetLøn)

Denne konsoliderede version af letLønsloven bygger på lov nr. 1262 af 20. december 2000, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

LetLønsloven

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 19. april 2021

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Lovens anvendelsesområde
Loven finder anvendelse på virksomheder, arbejdsløshedskasser, offentlige myndigheder og andre, som ved udbetalinger er pligtige til at indeholde A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og ATP-bidrag, foretage lønindeholdelse for restancer til offentlige myndigheder eller foretage indbetalinger til FerieKonto, og som tilmelder sig det indberetningssystem for oplysning om løn m.v., som oprettes i henhold til denne lov.

§2 Indberetningssystem
Erhvervsministeren opretter et fælles indberetningssystem for oplysning om løn m.v. Systemet omfatter et modtagecenter, et beregningsmodul og et datawarehouse, jf. §§ 3-5. Systemet administreres af told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2 Systemets formål er at modtage, beregne, registrere og videregive indberetninger og betalinger, som virksomheder, arbejdsløshedskasser, offentlige myndigheder og andre ved udbetaling af løn m.v. skal foretage til offentlige myndigheder eller private organisationer m.v.

§3 Modtagecenter
Indberetning af oplysninger og betalinger vedrørende A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag, FerieKonto og lønindeholdelse samt oplysninger til Danmarks Statistiks lønstatistik sker til modtagecentret, som videresender oplysningerne og betalingerne til, henholdsvis told- og skatteforvaltningen, indkomstregisteret, Arbejdsmarkedets Tillægspension, FerieKonto, Finansstyrelsen og Danmarks Statistik. Erhvervsministeren kan efter aftale med skatteministeren bestemme, at andre oplysninger, som skal indberettes til told- og skatteforvaltningen eller indkomstregisteret, indberettes til modtagecentret. Indberetninger og betalinger, som sker til modtagecentret, betragtes som sket til den enkelte modtager. Bekendtgørelse om LetLøn

Stk. 2 Indberetninger og betalinger sker efter de regler og inden for de tidsfrister, der følger af lovgivningen med de undtagelser, der følger af denne lov og regler, som fastsættes i medfør af denne lov.

Stk. 3 Ved hver indberetning skal beløb, der er nævnt i stk. 1, specificeres på CPR-nummer.

Stk. 4 Erhvervsministeren kan efter aftale med skatteministeren fastsætte Bekendtgørelse om LetLøn

  • 1) frister for, hvornår indberetninger skal ske til modtagecentret, for at modtagecentret i fuldt omfang kan medvirke til at formidle rettidig betaling,

  • 2) regler for, hvordan og i hvilken form oplysninger skal indberettes, herunder hvis specifikation på CPR-nummer ikke er mulig,

  • 3) regler for, hvordan betaling kan ske, herunder at der kan foretages én samlet indbetaling til modtagecentret af beløb, der er nævnt i stk. 1, samt

  • 4) regler om, at modtagecentret kan modtage og videresende oplysninger og betalingsinformation til modtagere, som ikke er nævnt i stk. 1.

§4 Beregningsmodul
Modtagecentret stiller et beregningsmodul til rådighed, der kan beregne beløb vedrørende A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag, FerieKonto-betalinger og lønindeholdelse på baggrund af modtagne indberetninger.

Stk. 2 Anvendelse af beregningsmodulet kræver særskilt tilmelding. Ved tilmelding til beregningsmodulet anses den indeholdelsespligtige for at have modtaget skattekortoplysninger i henhold til kildeskattelovens § 48, stk. 1, via beregningsmodulet.

§5 Datawarehouse
I tilknytning til modtagecentret oprettes et datawarehouse, som samler indberettede oplysninger og stiller disse oplysninger til rådighed i elektronisk form for kommunale og statslige myndigheder, statsanerkendte arbejdsløshedskasser og andre, jf. § 6. Personer har adgang til oplysninger, der er indberettet vedrørende deres CPR-nummer. Virksomheder m.v., jf. § 1, har adgang til oplysninger, som de selv har indberettet.

Stk. 2 Erhvervsministeren fastsætter efter aftale med skatteministeren og justitsministeren nærmere regler for behandlingen af oplysninger i datawarehouse.

§6 Videregivelse af oplysninger
Oplysninger om løn m.v. kan stilles til rådighed for kommunale og statslige myndigheder, statsanerkendte arbejdsløshedskasser og andre, i det omfang de pågældende i henhold til anden lovgivning kan få stillet den pågældende type oplysninger til rådighed. Oplysningerne kan stilles til rådighed i elektronisk form.

§7 Indhentning af oplysninger
Told- og skatteforvaltningen kan i elektronisk form indhente oplysninger, der er nødvendige for at varetage indberetningssystemets opgaver, hos de i § 3, stk. 1, nævnte modtagere, Det Centrale Personregister og Det Centrale Virksomhedsregister.

Stk. 2 De i § 3, stk. 1, nævnte modtagere er forpligtede til at meddele modtagecentret de indberetninger eller ændringer af indberetninger, der ikke sker gennem modtagecentret.

§8 Afregning til modtagere
Modtagecentret indgår aftaler med hver enkelt af de i § 3, stk. 1, nævnte modtagere om modtagecentrets videregivelse af indbetalinger og indberetninger til modtageren, herunder om forrentning og valørmæssige vilkår. Afregning med modtagerne kan ske ved anvendelse af Statens KoncernBetalinger.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan efter aftale med skatteministeren fastsætte regler om fordeling af betalinger, hvor det ikke klart fremgår, hvad betalingerne skal dække. Bekendtgørelse om LetLøn

§9 Administration m.v.
Erhvervsministeren fastsætter efter aftale med skatteministeren nærmere regler om administrationen af systemet, herunder regler for ind- og udtræden af systemet. Bekendtgørelse om LetLøn

Stk. 2 Erhvervsministeren fastsætter efter aftale med skatteministeren nærmere regler om adgang til at klage over administrationen af systemet, herunder regler om, at klager kan indgives til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og at styrelsens afgørelser ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed. Bekendtgørelse om LetLøn

§10 Ikrafttræden
Loven træder i kraft den 1. juli 2001.

Stk. 2 Bestemmelserne i loven tillægges virkning fra tidspunkter, der fastsættes af erhvervsministeren efter aftale med skatteministeren. Bekendtgørelse om LetLøn

Stk. 3 Erhvervsministeren kan efter aftale med skatteministeren fastsætte regler, der begrænser antallet af virksomheder m.v., jf. § 1, der kan anvende henholdsvis modtagecenter og beregningsmodul, i det omfang det i en indkøringsfase er nødvendigt for at sikre en forsvarlig drift. Bekendtgørelse om LetLøn

profile photo
Profilside