14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion

Lov nr. 336 af 02. april 2014,
som ændret ved lov nr. 395 af 02. maj 2016

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. juli 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Personkreds
Denne lov omfatter tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion og deres efterladte.

Stk. 2 I denne lov forstås ved tidligere udsendte soldater og andre statsansatte personer, der som led i ansættelsen i staten har været udsendt mindst en gang eller i øvrigt i tjenstligt medfør har opholdt sig i udlandet i områder, hvor danske statsansatte deltager i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver.

§2 Anerkendelse og sagsbehandling m.v.
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tilkender erstatning og godtgørelse for sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion, når

  • 1) sygdommen ikke kan anerkendes som erhvervssygdom efter lov om arbejdsskadesikring,

  • 2) begrundelsen for, at sygdommen ikke kan anerkendes efter lov om arbejdsskadesikring, er, at der mangler dokumentation for tidsmæssig sammenhæng mellem belastning og sygdomsdebut, og

  • 3) der foreligger en psykiatrisk speciallægeerklæring udstedt senere end 6 måneder efter belastningens ophør, hvori det erklæres, at den undersøgte person lider af posttraumatisk belastningsreaktion, og at sygdommen er opstået i tilknytning til og som følge af udsendelse som nævnt i § 1, stk. 2.

Stk. 2 Finder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, at der er tvivl om, hvornår sygdommen er brudt ud, kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring indhente en ny psykiatrisk speciallægeerklæring.

§3 Ved behandlingen af sager efter denne lov finder reglerne i §§ 37-40, 42 og 43 i lov om arbejdsskadesikring tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Krav efter denne lov forældes ikke.

§4 Klageadgang
Afgørelser efter denne lov kan af den tidligere udsendte soldat eller anden statsansatte, af dennes efterladte og af den ansættende myndighed påklages til Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 8 i lov om arbejdsskadesikring.

§5 Erstatning og godtgørelse
Ved fastsættelse, beregning og udbetaling af erstatning og godtgørelse finder reglerne i kapitel 4-6 i lov om arbejdsskadesikring tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Erstatning og godtgørelse udbetales af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

§6 Finansiering
Staten afholder udgifterne til erstatning og godtgørelse efter loven og til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens administration af sager efter loven samt udgifter til oplysning af sagerne. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afholder udgifter til oplysning af sagerne og til erstatning og godtgørelse mod senere refusion fra den ansættende statsmyndighed.

§7 Ikrafttræden m.v.
Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Loven gælder også for erstatning og godtgørelse til personer, der før lovens ikrafttræden har fået sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion.

Stk. 3 Loven finder også anvendelse på fordringer vedrørende erstatning eller godtgørelse, som er forældet før lovens ikrafttræden, således at spørgsmål om forældelse skal afgøres efter de regler, der gælder efter denne lovs ikrafttræden.

§§8-11 (Udeladt af Redaktionen)

§12 Territorial gyldighed
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside