14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om internationalt udviklingssamarbejde

Lov nr. 555 af 18. juni 2012,
som ændret ved lov nr. 1464 af 17. december 2013, lov nr. 1741 af 27. december 2016 og lov nr. 108 af 26. januar 2022

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om internationalt udviklingssamarbejde

§1 Målsætning
Målet for Danmarks udviklingssamarbejde er at bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder, demokrati, bæredygtig udvikling, fred og stabilitet i overensstemmelse med FN-pagten, Verdenserklæringen om Menneskerettighederne og FN’s konventioner om menneskerettigheder og med FN’s 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling samt verdensmål som et centralt omdrejningspunkt.

Stk. 2 Dansk udviklingssamarbejde skal bidrage til at fremme Danmarks interesser i en mere fredelig, stabil og lige verden. Udviklingspolitikken er således et centralt og integreret element i dansk udenrigspolitik, hvor det anerkendes, at udviklingslande ikke kun påvirkes af udviklingspolitiske tiltag, men også af tiltag på øvrige politikområder.

Stk. 3 Målsætningen som angivet i stk. 1 søges opfyldt gennem partnerskaber med udviklingslande og inden for rammerne af internationalt anerkendte principper og mål for udviklingssamarbejde samt principper for humanitær bistand.

§2 Generelle bestemmelser
Det påhviler udviklingsministeren at samordne Danmarks deltagelse i internationale forhandlinger, der vedrører udviklingspolitiske spørgsmål, og at forvalte den danske stats bilaterale og multilaterale udviklingssamarbejde.

§3 Med henblik på at opfylde denne lovs formål som angivet i § 1 kan udviklingsministeren bevilge faglig og finansiel støtte til partnere i udviklingslande, herunder gennem relevante udviklingsaktører som multilaterale institutioner, internationale organisationer, multilaterale udviklingsbanker, globale fonde, internationale finansielle institutioner, folkelige organisationer og andre ikkestatslige aktører.

§4 Det påhviler udviklingsministeren at sikre åbenhed i forvaltningen af udviklingsbistanden.

Stk. 2 Udviklingsministeren fastsætter nærmere regler herfor.

§5 Udviklingsministeren fremlægger en gang om året for Folketinget en 4-års-plan til udgiftsrammer for det efterfølgende finansår og de i finanslovforslaget efterfølgende budgetoverslagsår.

§6 Oplysning
Med henblik på at udbrede kendskab til og forståelse for udviklingslandes udfordringer og for betydningen af dansk deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde kan udviklingsministeren iværksætte eller yde tilskud til aktiviteter med dette formål.

§7 Forskning
Med henblik på i udviklingslande at styrke forskningskapacitet og skabe ny viden, som kan afhjælpe udviklingsproblemer, kan udviklingsministeren yde tilskud til forskning.

§8 Kultursamarbejde
Med henblik på at fremme kulturel mangfoldighed og styrke interkulturel forståelse kan udviklingsministeren iværksætte eller yde tilskud til kultursamarbejde med udviklingslande.

§9 Investeringsfonden for Udviklingslande
Formålet med Investeringsfonden for Udviklingslande er at fremme investeringer, der understøtter bæredygtig udvikling i udviklingslande og bidrager til realisering af verdensmålene. Fonden skal anvende relevante internationale standarder for bæredygtighed og samfundsansvar baseret på mellemstatslige aftaler, herunder UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Fonden er en selvejende institution.

Stk. 2 Der kan af statskassen ydes tilskud til fondens virksomhed i form af direkte kapitalindskud, garantier eller på anden måde. 

Stk. 3 Fonden ledes af en bestyrelse, hvis medlemmer for 3 år ad gangen udnævnes af udviklingsministeren, der tillige udpeger formand og næstformand blandt medlemmerne. Endvidere udpeges en observatør fra Udenrigsministeriet. Fondens daglige forretninger forestås af en direktør, der ligeledes udnævnes af udviklingsministeren. Udgifterne ved fondens administration udredes af fondens midler.

Stk. 4 Fonden kan efter bestyrelsens indstilling foretage udbetaling af udbytte til staten. Ministeren for udviklingssamarbejde fastlægger efter drøftelse med bestyrelsen en udbyttepolitik for fonden.

Stk. 5 De nærmere retningslinjer for fondens virksomhed fastsættes i en vedtægt, der godkendes af udviklingsministeren.

Stk. 6 Lov om offentlighed i forvaltningen gælder ikke for den forretningsvirksomhed, som udøves af fonden.

Stk. 7 Stk. 6 gælder også for dokumenter, som er indgået til Udenrigsministeriet efter ordningen i stk. 3, 2. pkt.

Stk. 8 Stk. 6 gælder ikke for dokumenter, der er offentligt tilgængelige hos andre myndigheder, herunder udenlandske.

§10 Organisation
Der etableres et Udviklingspolitisk Råd.

Stk. 2 Udviklingspolitisk Råd skal danne ramme for en løbende strategisk dialog med og rådgivning af udviklingsministeren om gennemførelsen af de opgaver, der i medfør af denne lov er pålagt udviklingsministeren.

Stk. 3 Udviklingsministeren udnævner medlemmerne til Udviklingspolitisk Råd.

Stk. 4 Udviklingspolitisk Råd omfatter indtil 11 medlemmer, der udnævnes for en periode af 3 år med mulighed for genudnævnelse for yderligere én periode af 3 år.

Stk. 5 Udviklingsministeren udpeger 1 formand blandt Udviklingspolitisk Råds medlemmer.

Stk. 6 Udviklingsministeren fastsætter forretningsordenen for det i stk. 1 nævnte råds virke.

§11 Ikrafttræden
Denne lov træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2 Lov om internationalt udviklingssamarbejde, jf. lovbekendtgørelse nr. 541 af 10. juli 1998, ophæves ved denne lovs ikrafttræden.

Stk. 3 Garantier, der er udstedt i henhold til § 8 i lov om internationalt udviklingssamarbejde, jf. lovbekendtgørelse nr. 541 af 10. juli 1998 som ændret senest ved lov nr. 85 af 14. februar 2006, reguleres fortsat efter denne bestemmelse, også efter ikrafttrædelsen af denne lov.

Stk. 4 Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene, der er nedsat i henhold til § 9 i lov om internationalt udviklingssamarbejde, jf. lovbekendtgørelse nr. 541 af 10. juli 1998 som ændret senest ved lov nr. 85 af 14. februar 2006, videreføres og skifter ved denne lovs ikrafttræden navn til Investeringsfonden for Udviklingslande og reguleres derefter af lovens § 9.

profile photo
Profilside