14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022 Kapitel 1

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 876 af 12. May 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022

Kapitel 1
1
Forarbejder

Kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag

§1 En person, som har indbetalt efterlønsbidrag, der ikke tidligere er betalt tilbage, har ret til at få efterlønsbidragene udbetalt kontant, hvis

  • 1) personen den 1. januar 2022 ikke har nået efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

  • 2) personen skriftligt fravælger efterlønsordningen og

  • 3) arbejdsløshedskassen har modtaget en skriftlig anmodning om udbetaling fra personen i perioden fra og med den 1. januar 2022 til og med den 30. juni 2022.

Stk. 2 Arbejdsløshedskassen kan i særlige tilfælde se bort fra, at en ansøgning om udbetaling af efterlønsbidrag modtages efter ansøgningsfristens udløb, jf. stk. 1, nr. 3, hvis ansøgningen er modtaget af arbejdsløshedskassen senest den 30. september 2022.

Stk. 3 Et dødsbo efter en person, der har indbetalt efterlønsbidrag, kan ikke ansøge om udbetaling efter stk. 1.

Stk. 4 Beskæftigelsesministeren fastsætter efter høring af Beskæftigelsesrådet nærmere regler om ansøgning om udbetaling af efterlønsbidragene.

§2 Tilbagebetalingsbeløbet udgør det antal indbetalte dagpengesatser efter §§ 47 og 70 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., som medlemmet har indbetalt som efterlønsbidrag, jf. § 77, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beløbet opgøres på grundlag af dagpengenes højeste beløb for 1 dag på udbetalingstidspunktet.

Stk. 2 Efterlønsbidrag, som er indbetalt for en periode til og med den 10. oktober 2020, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når bidragene udbetales kontant efter § 1, stk. 1.

Stk. 3 Der svares en afgift på 30 pct. af efterlønsbidrag, som er indbetalt for en periode efter den 10. oktober 2020, når bidragene udbetales kontant efter § 1, stk. 1. Pensionsbeskatningslovens § 49 A, stk. 6-9, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 Udbetaling af efterlønsbidrag efter § 1, stk. 1, finder sted i perioden fra den 1. januar 2022 til og med den 31. juli 2022. Arbejdsløshedskassen kan i særlige tilfælde udbetale efterlønsbidrag efter den 31. juli 2022.

Stk. 5 §§ 79, 81 og 88 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. finder tilsvarende anvendelse.

§3 Arbejdsløshedskassen skal informere de personer, som arbejdsløshedskassen har registreret med indbetalte efterlønsbidrag, om muligheden for at få efterlønsbidragene udbetalt efter § 1, stk. 1, og konsekvenserne heraf.

Stk. 2 Arbejdsløshedskassen er kun forpligtet til at give individuel vejledning om konsekvenserne ved udbetaling efter § 1, stk. 1, til de personer, der udtrykkeligt anmoder arbejdsløshedskassen herom.

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren fastsætter efter høring af Beskæftigelsesrådet nærmere regler om arbejdsløshedskassernes information og vejledning, herunder om arbejdsløshedskassernes dokumentation for vejledningen.

profile photo
Profilside