14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om kontraktbetinget driftsstøtte til skibsbygning

Lov nr. 1009 af 23. december 1998

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om kontraktbetinget driftsstøtte til skibsbygning

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Lovens anvendelsesområde
Der kan efter denne lov ydes støtte til nybygning og ombygning af selvdrevne, søgående handelsskibe, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2 Støtte til nybygning kræver, at der er tale om

  • 1) skibe på mindst 100 bruttotons til person- eller godsbefordring,

  • 2) skibe på mindst 100 bruttotons til særlige formål, herunder opmudringsfartøjer og isbrydere,

  • 3) bugserbåde på mindst 365 kilowatt eller

  • 4) fiskerfartøjer på mindst 100 bruttotons til eksport uden for Fællesskabet.

Stk. 3 Støtte til ombygning kræver, at

  • 1) der er tale om et skib på mindst 1.000 bruttotons og

  • 2) det udførte arbejde medfører en gennemgribende ændring af lasteplanen, skroget, fremdriftssystemet eller passagerforholdene.

§2 Kontraktbetinget driftsstøtte
Er der indgået en endelig nybygningskontrakt med en kontraktværdi på mindst 10 mio. euro før støtte, kan erhvervsministeren bevilge støtte på op til 9 pct. af kontraktværdien for støtte. Er der indgået en endelig nybygningskontrakt med en kontraktværdi på under 10 mio. euro før støtte eller en endelig ombygningskontrakt, kan ministeren bevilge støtte på op til 4,5 pct. af kontraktværdien før støtte.

§3 Den i § 2 nævnte støtte kan efter ansøgning bevilges til værfter beliggende i Danmark.

Stk. 2 Den bevilgede støtte kan tidligst udbetales til værftet ved værftets aflevering af skibet .

§4 Administration
Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om administration af loven, herunder om kontrol med overholdelse af de betingelser, hvorunder der er ydet støtte efter denne lov.

Stk. 2 Henlægger ministeren sine beføjelser efter loven til Erhvervsfremme Styrelsen, kan ministeren fastsætte regler om klageadgangen, herunder at afgørelser truffet af Erhvervsfremme Styrelsen ikke kan indbringes for ministeren.

§5 Straf
Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der til erhvervsministeren afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug for afgørelser efter denne lov.

Stk. 2 I regler, der udstedes i henhold til loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§6 Ikrafttrædelse
Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Loven har gyldighed til og med den 31. december 2000.

§7 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside