14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om Den Sociale Investeringsfond

Denne konsoliderede version af lov om Den Sociale Investeringsfond bygger på lov nr. 1462 af 11. december 2018, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Den Sociale Investeringsfond

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. april 2021

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Kapitel 1
1
1 Kommentar

Etablering og formål m.v.

§1 Den Sociale Investeringsfond oprettes som en uafhængig forvaltningsenhed inden for den statslige forvaltning.

Stk. 2 Den Sociale Investeringsfond har til formål at

 • 1) udbrede indsatser på de større velfærdsområder, der skaber bedre resultater og samtidig mindsker de offentlige udgifter, og

 • 2) udvikle og modne nye indsatser på de større velfærdsområder, der kan danne grundlag for nye offentlige og private investeringer.

Stk. 3 De nærmere temaer inden for de i stk. 2 nævnte formål, som fonden skal disponere og investere inden for, besluttes årligt i forbindelse med forhandlingerne om finansloven. Ministeren for offentlig innovation orienterer skriftligt fonden herom.

§2 Ministeren for offentlig innovation bemyndiges til at foretage kapitalindskud i fonden på op til 50 mio. kr. i forbindelse med etablering af fonden. Ministeren kan på et senere tidspunkt beslutte at indskyde yderligere midler i fonden.

Kapitel 2
1
1 Kommentar

Fondens dispositioner

§3 Beslutninger om disponering af fondens midler træffes med simpelt flertal i bestyrelsen. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§4 Fonden kan for at opnå og fremme sine formål, jf. § 1, stk. 2 og 3, anvende følgende forretningsdispositioner og finansieringsformer mod vederlag, herunder kombinationer heraf:

 • 1) Lån.

 • 2) Kapitalindskud.

 • 3) Kapitaltilsagn.

 • 4) Garantier.

 • 5) Tilskud.

 • 6) Indskydelse af midler i partnerskaber m.v.

 • 7) Stiftelse af selskaber, fonde og foreninger m.v. og erhvervelse og afhændelse af hele eller dele af selskaber, fonde og foreninger m.v.

 • 8) Etablering af eller deltagelse i partnerskaber, foreninger m.v.

 • 9) Forberedelse, etablering og deltagelse i partnerskaber, indgåelse i samarbejder, understøttelse af udviklingen af markedet og igangsættelse eller deltagelse i øvrige initiativer.

 • 10) Andre lignende finansieringsformer og forretningsdispositioner, hvorom ministeren for offentlig innovation fastsætter nærmere bestemmelser efter forslag fra fonden.

§5 Fonden kan i forbindelse med kapitalindskud og kapitaltilsagn udøve aktivt ejerskab.

§6 Tildeling af tilskud til statslige, kommunale og regionale myndigheder m.v. skal ske igennem en ansøgningsrunde, hvor statslige, kommunale og regionale myndigheder m.v. kan søge om støtte til indsatser.

Stk. 2 Fonden kan som vilkår for tildeling af tilskud fastsætte, at tilskud kan kræves tilbagebetalt med en risikopræmie, hvis det projekt, der har modtaget tilskud, viser sig at opnå et eller flere aftalte mål.

§7 Statslige, kommunale og regionale myndigheder m.v. og private aktører kan deltage i de projekter, hvortil fonden tildeler midler.

§8 Fonden afgiver en årlig redegørelse om sin virksomhed til ministeren for offentlig innovation. Redegørelsen oversendes til Folketinget.

Kapitel 3
1
1 Kommentar

Bestyrelse

§9 Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 1 formand og 7 andre medlemmer.

Stk. 2 Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer udpeges af ministeren for offentlig innovation. 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af KL. 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Danske Regioner.

Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmerne udpeges på baggrund af deres faglige kvalifikationer og ekspertise og skal tilsammen have de nødvendige kompetencer til at varetage fondens formål.

Stk. 4 Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode på 4 år. Et bestyrelsesmedlem kan genudpeges én gang.

Stk. 5 Ministeren for offentlig innovation kan tilbagekalde et bestyrelsesmedlems udnævnelse, hvis bestyrelsesmedlemmet selv anmoder herom, eller hvis forudsætningerne for bestyrelsesmedlemmets udnævnelse bortfalder, herunder fordi bestyrelsesmedlemmet har medvirket til at træffe dispositioner på fondens vegne i strid med de temaer, der er besluttet i forbindelse med forhandlingerne om finansloven, jf. § 1, stk. 3.

Stk. 6 Ministeren for offentlig innovation fastsætter et honorar til bestyrelsens medlemmer.

§9a Ændringsforslag fremsat med lov 157 (2020/1):

8. Efter § 9 indsættes:

»§ 9 a. Fondens forhold reguleres i en vedtægt.

Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder fondens vedtægt og ændringer heri, som godkendes af social- og ældreministeren.«

§10 Bestyrelsen leder fonden og disponerer over fondens midler i overensstemmelse med denne lov. Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af fondens midler.

Stk. 2 Afgørelser truffet af fonden kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§10a Ændringsforslag fremsat med lov 157 (2020/1):

9. Efter § 10 indsættes:

»§ 10 a. Årsregnskabet for Den Sociale Investeringsfond skal revideres af en statsautoriseret revisor udpeget af bestyrelsen.

Stk. 2. Ved revisorskift skal såvel bestyrelsen for Den Sociale Investeringsfond som revisor orientere social- og ældreministeren om årsagen til skiftet.

Stk. 3. Efter revision af årsregnskabet forsyner revisor dette med en påtegning om, at det er revideret.

Stk. 4. Revisor har pligt til at deltage i bestyrelsens behandling af sager, hvis det ønskes af blot ét bestyrelsesmedlem.«

§11 Fonden tegnes af bestyrelsesformanden.

§12 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§12a Ændringsforslag fremsat med lov 157 (2020/1):

10. Efter § 12 indsættes:

»§ 12 a. Fondens bestyrelse fremlægger en evaluering af fondens arbejde inden udgangen af 2021 samt en handlingsplan, som skal danne grundlag for stillingtagen til fondens videre organisering.«

Kapitel 4
1
1 Kommentar

Sekretariat

§13 Bestyrelsen antager den fornødne sekretariatsbistand.

Stk. 2 Sekretariatet skal understøtte fondens aktiviteter og bl.a. yde bistand og rådgivning til fondens bestyrelse i forhold til investeringer, rammevilkår og lovgivning m.v.

Kapitel 5
1
1 Kommentar

Rådgivende udvalg

§14 Der etableres et rådgivende udvalg bestående af op til 25 medlemmer med henblik på at rådgive fonden om dens aktiviteter. Det rådgivende udvalg kan ikke træffe beslutning om fondens arbejde.

Stk. 2 Ministeren for offentlig innovation udpeger medlemmerne til det rådgivende udvalg. Medlemmerne af det rådgivende udvalg udpeges for en periode på 4 år. Et medlem af det rådgivende udvalg kan genudpeges én gang.

Stk. 3 Medlemmerne af det rådgivende udvalg skal repræsentere relevante aktører, herunder almennyttige fonde, pensionsselskaber, videninstitutioner, civilsamfundsorganisationer m.v.

Kapitel 6
1
1 Kommentar

Tilsyn med fonden

§15 Ministeren for offentlig innovation fører tilsyn med fonden.

Stk. 2 Ministeren for offentlig innovation kan afkræve fonden enhver oplysning, som ministeren anser for nødvendig for at kunne udøve sin tilsynsforpligtelse. Ministeren skal til enhver tid have adgang til at gøre sig bekendt med fondens administrative og økonomiske systemer, regnskaber og virksomhed i øvrigt.

Stk. 3 Bestyrelsesformanden holder ministeren for offentlig innovation orienteret om alle væsentlige forhold vedrørende fonden, herunder væsentlige ændringer i fondens økonomi eller aktiviteter.

§15a Ændringsforslag fremsat med lov 157 (2020/1):

12. Efter § 15 indsættes:

»§ 15 a. Fonden afgiver en årlig redegørelse om sin virksomhed til social- og ældreministeren. Social- og ældreministeren oversender redegørelsen til Folketinget.«

Kapitel 7
1
1 Kommentar

Opløsning af fonden

§16 Fonden kan opløses ved lov.

Stk. 2 Ved opløsning af fonden, jf. stk. 1, overtager staten fondens formue og indtræder i øvrigt i fondens rettigheder og forpligtelser.

Kapitel 8
1
1 Kommentar

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

§17 Loven træder i kraft den 15. december 2018.

Stk. 2 Finansministeriet varetager fondens sekretariatsfunktioner, indtil bestyrelsen har antaget den fornødne sekretariatsbistand.

Stk. 3 Ved den første udnævnelse af medlemmer af bestyrelsen, jf. § 9, udpeges 4 af medlemmerne for en periode på op til 2 år med mulighed for genudnævnelse i 4 år. De øvrige 4 medlemmer, herunder formanden, udpeges for en periode på op til 4 år med mulighed for genudnævnelse i 4 år.

§18 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside