14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

NemRefusion-loven

Lov om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven

Lov nr. 283 af 15. april 2009, jf.
lovbekendtgørelse nr. 808 af 20. juni 2018

Denne konsoliderede version af nemRefusion-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

NemRefusion-loven

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. juli 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Kapitel 1
1
Forarbejder

Etablering af Nemrefusion

§1 Et af KL (Kommunernes Landsforening) 100 pct. ejet aktieselskab (Selskabet) etablerer, driver, vedligeholder og videreudvikler den digitale indberetningsløsning Nemrefusion.

Stk. 2 Formålet med Nemrefusion er

  • 1) at give arbejdsgiveren, den selvstændigt erhvervsdrivende og arbejdsløshedskassen administrative lettelser ved afgivelse af oplysninger til kommunen og til Udbetaling Danmark,

  • 2) at overføre oplysningerne fra arbejdsgiveren, den selvstændigt erhvervsdrivende og arbejdsløshedskassen til kommunen og til Udbetaling Danmark,

  • 3) at give kommunen og Udbetaling Danmark administrative lettelser ved modtagelse og behandling af sager og

  • 4) at give kommunen oplysning om atypisk sygefravær, som skal indgå i kommunens sagsbehandling, via behandling i systemet for Validering af Atypisk Sygefravær.

§2 Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med KL nærmere regler om Nemrefusions udformning og krav til Selskabet og dets varetagelse af Nemrefusion.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Forpligtelser for kommunen og Udbetaling Danmark

§3 Kommunen har pligt til at modtage indberetninger og dokumentation via Nemrefusion til brug for kommunens sagsbehandling.

Stk. 2 Udbetaling Danmark har pligt til at modtage indberetninger og dokumentation via Nemrefusion til brug for Udbetaling Danmarks sagsbehandling.

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med KL regler om kommunens pligt til at modtage data, til at levere oplysninger om resultatet af kommunens behandling af indberetningerne tilbage til Nemrefusion og til systemet for Validering af Atypisk Sygefravær samt til at foretage stikprøvekontrol af indberetningerne.

Stk. 4 Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om Udbetaling Danmarks pligt til at modtage data, til at levere oplysninger om resultatet af Udbetaling Danmarks behandling af indberetningerne tilbage til Nemrefusion og til at foretage stikprøvekontrol af indberetningerne.

§4 Den enkelte kommune er dataansvarlig efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven for de data i Nemrefusion, som skal anvendes i kommunens sagsbehandling.

Stk. 2 Udbetaling Danmark er dataansvarlig efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven for de data i Nemrefusion, som skal anvendes i Udbetaling Danmarks behandling af en sag om dagpenge efter barselloven.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Forpligtelser for arbejdsgiveren, den selvstændigt erhvervsdrivende og arbejdsløshedskassen

§5 Arbejdsgiveren, den selvstændigt erhvervsdrivende og arbejdsløshedskassen skal, i det omfang det fremgår af anden lovgivning, anvende Nemrefusion ved afgivelse af oplysninger, ansøgninger m.v. til kommunen eller Udbetaling Danmark.

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med KL og Udbetaling Danmark nærmere regler om arbejdsgiverens, den selvstændigt erhvervsdrivendes og arbejdsløshedskassens anvendelse af Nemrefusion, herunder de tekniske krav.

Kapitel 4
1
Forarbejder

Forpligtelser for Selskabet

§6 Selskabet skal foranledige, at de af Selskabets opgaver vedrørende Nemrefusion, der vil kunne udføres af eksterne leverandører, med passende mellemrum sendes i udbud. Beskæftigelsesministeren skal godkende udbudsmaterialet.

Stk. 2 Opgaver, der er uegnede til udbud, kan udføres af Selskabet.

§7 Selskabet skal stille Nemrefusion vederlagsfrit til rådighed for arbejdsgiveren, den selvstændigt erhvervsdrivende, arbejdsløshedskassen og andre, der skal anvende løsningen.

Stk. 2 Selskabet kan opkræve et gebyr for test forud for tilslutning til Nemrefusion. Gebyret må ikke overstige Selskabets udgifter til testen. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med KL nærmere regler om gebyropkrævningen.

Stk. 3 Selskabet skal sikre, at kommunen har fri og uhindret adgang til at modtage de data, som kommunen har ret til.

Stk. 4 Selskabet skal efter anmodning vederlagsfrit levere udtræk af oplysninger fra Nemrefusion til Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet. Dansk Arbejdsgiverforening kan til brug for udarbejdelse af statistik tilsvarende efter anmodning vederlagsfrit få udtræk af oplysninger fra Nemrefusion, som er indberettet af Dansk Arbejdsgiverforenings medlemsvirksomheder.

§8 Kommunerne er dataansvarlig for de opgaver, der løses i Selskabet.

Stk. 2 Kommunerne overlader opgaverne, jf. §§ 6 og 7, til behandling hos Selskabet, som er databehandler for kommunerne.

Stk. 3 Selskabet handler alene efter dokumenteret instruks fra kommunerne. Selskabet skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, og mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven. Selskabet skal på kommunernes anmodning give kommunerne tilstrækkelige oplysninger til, at kommunerne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Kapitel 5
1
Forarbejder

Finansiering af Nemrefusion

§9 Udgifterne til Nemrefusions etablering, drift, vedligehold og videreudvikling afholdes af kommunerne og Udbetaling Danmark i form af bidrag, der beregnes af og indbetales til Selskabet.

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med KL nærmere regler om finansieringen af Nemrefusion, herunder om kommunernes og Udbetaling Danmarks bidrag til Selskabet.

§10 Selskabet må alene benytte bidragene efter § 9 til de nødvendige omkostninger til etablering, drift, vedligehold og videreudvikling af Nemrefusion.

Stk. 2 Selskabet må ikke udbetale udbytte eller foretage anden udlodning af overskud baseret på Nemrefusion.

Kapitel 6
1
Forarbejder

Tilsyn, regnskab og revision m.v.

§11 Beskæftigelsesministeren fører tilsyn med overholdelsen af denne lov og de regler, der er udstedt i medfør af loven, herunder fører tilsyn med Selskabets økonomi, drift og opgaveløsning i forbindelse med Nemrefusion.

Stk. 2 Selskabet skal være opbygget på en sådan måde, at aktiviteterne vedrørende Nemrefusion er tydeligt adskilt fra Selskabets øvrige aktiviteter.

§12 Selskabet skal give beskæftigelsesministeren adgang til alle oplysninger, data og dokumenter vedrørende Nemrefusion.

Stk. 2 Selskabet skal for aktiviteter vedrørende Nemrefusion føre regnskaber og lade disse revidere på samme måde, som hvis de pågældende aktiviteter blev udført af særskilte aktieselskaber. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler for Selskabets regnskabsføring.

Stk. 3 Efter at Nemrefusion er blevet sat i drift, skal Selskabet udarbejde en årlig redegørelse for arbejdet med kvalitetssikring af Nemrefusion, herunder resultater af systemmæssige kontrolrutiner i det forløbne år. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med KL regler om indholdet af redegørelsen.

Stk. 4 Rigsrevisor kan kræve Selskabets regnskaber vedrørende Nemrefusion forelagt til gennemgang.

§13 Hvis Selskabet overtræder bestemmelserne i denne lov eller regler udstedt i medfør af loven, kan beskæftigelsesministeren give bestyrelsen eller direktøren pålæg om at bringe forholdet i overensstemmelse med lovens regler. Hvis ikke Selskabet inden for en fastsat frist herfor efterkommer pålægget, kan beskæftigelsesministeren som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder.

Kapitel 7
1
Forarbejder

Misligholdelse

§14 Hvis Selskabet groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov, kan beskæftigelsesministeren overtage etableringen, driften, vedligeholdelsen og videreudviklingen af Nemrefusion eller lægge etableringen, driften, vedligeholdelsen og videreudviklingen af Nemrefusion ud til en anden offentlig myndighed eller et privat selskab.

Stk. 2 Hvis beskæftigelsesministeren udnytter sin ret efter stk. 1, betaler kommunerne og Udbetaling Danmark i stedet bidrag til Beskæftigelsesministeriet, som heraf betaler Selskabets eventuelle ikkedækkede etableringsudgifter og driftsunderskud, jf. kapitel 5.

Kapitel 8
1
Forarbejder

Administrative bestemmelser

§15 Beskæftigelsesministeren kan overlade sine beføjelser i henhold til denne lov til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

§16 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at visse breve inden for Nemrefusion kan sendes uden underskrift, således at et brev uden underskrift m.v. i retlig henseende sidestilles med et brev med personlig underskrift.

Kapitel 9
1
Forarbejder

Ikrafttræden m.v.

§17 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 3 om kommunens forpligtelser.

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 5 om arbejdsgiverens, den selvstændigt erhvervsdrivendes og arbejdsløshedskassens forpligtelser. Beskæftigelsesministeren fastsætter samtidig tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 18.

§19 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside