14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om sikring af kulturværdier i Danmark

Lov nr. 332 af 04. juni 1986, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1270 af 16. november 2010

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om sikring af kulturværdier i Danmark

Kapitel 1
1
Forarbejder

Formål og område

§1 Lovens formål er at sikre den danske kulturarv gennem bevaring af kulturværdier i Danmark.

§2 Loven omfatter følgende kulturværdier, der ikke er i offentligt eje:

  • 1) kulturgenstande fra tiden før 1660,

  • 2) kulturgenstande, som har en værdi på 150.000 kr. eller derover, og som er ældre end 50 år.

Stk. 2 Uanset stk. 1, nr. 2, er fotografier, som har en værdi på 30.000 kr. eller derover, dog omfattet af loven.

Stk. 3 Loven omfatter ikke mønter og medaljer.

Stk. 4 Stiller kulturværdiudvalget, jf. § 5, forslag herom, kan kulturministeren, når særlige omstændigheder taler derfor, beslutte, at loven anvendes på en kulturgenstand, der ikke er omfattet af loven.

Stk. 5 Det i stk. 1, nr. 2, nævnte beløb reguleres årligt pr. 1. januar efter udviklingen i det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks. Reguleringen foretages på grundlag af forbrugerprisindeksets årsgennemsnit i forhold til det foregående år. Beløbet afrundes til nærmeste hele 1.000 kr.

Stk. 6 Kulturministeren bekendtgør årligt reguleringen, jf. stk. 5.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Beskyttelse af kulturværdier

§3 Genstande, der er omfattet af loven, må ikke udføres til udlandet eller til Færøerne og Grønland uden særlig tilladelse.

Stk. 2 En udførselstilladelse kan kun søges af genstandens ejer.

§4 Den, der ejer en kulturgenstand, der er omfattet af loven efter § 2, stk. 4, eller ejerens arvinger skal, før genstanden skifter ejer, underrette kulturværdiudvalget herom.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Udførselstilladelser

§5 Udførselstilladelse meddeles af kulturværdiudvalget, der består af direktøren for Nationalmuseet, direktøren for Statens Museum for Kunst, direktøren for Det Kongelige Bibliotek, rigsarkivaren og et af kulturministeren udpeget medlem, der skal være leder af et ikke statsligt museum. Udpegningen af repræsentanten for det ikke statslige museumsvæsen sker for 4 år ad gangen. Udvalget vælger blandt medlemmerne en formand og en næstformand.

Stk. 2 Kulturministeren kan fastsætte regler om kulturværdiudvalgets virksomhed, herunder regler om, at auktionshuse skal informere kulturværdiudvalget, når der udbydes kulturgenstande, der er omfattet af loven, og om at auktionshuse skal informere købere af sådanne genstande om regler for udførsel.

§6 En ansøgning om udførselstilladelse skal indeholde en udførlig beskrivelse af genstanden og dens oprindelse samt ledsages af en værdiansættelse og af et fotografi af genstanden i 2 eksemplarer. Det sidstnævnte gælder dog ikke, hvis ansøgningen vedrører bøger, arkivalier og lignende. Genstanden skal efter anmodning kunne besigtiges.

Stk. 2 Såfremt afgørelsen ikke er meddelt senest 3 måneder efter modtagelsen af en ansøgning som nævnt i stk. 1, betragtes udførselstilladelse som givet. Kulturværdiudvalget udsteder en erklæring herom.

Stk. 3 Stk. 2 finder ikke anvendelse, hvis en anmodning om adgang til at besigtige genstanden ikke er imødekommet.

Stk. 4 Kulturværdiudvalget kan dog forlænge sagsbehandlingsfristen i stk. 2 i indtil 6 måneder, hvis særlige omstændigheder taler for det.

§7 Udførselstilladelse til kulturgenstande, der er omfattet af § 2, stk. 1 og 2, skal gives i følgende tilfælde:

  • 1) Når ejeren godtgør, at genstanden er skabt uden for Danmark og indført hertil inden for de sidste 50 år.

  • 2) Når ejeren godtgør, at genstanden ønskes udført som en del af ejerens indbo i forbindelse med hans varige bosættelse uden for Danmark.

Stk. 2 Kulturministeren kan fastsatte nærmere regler om sagsbehandling i sager om udførsel i de tilfælde, der er nævnt i stk. 1.

§8 Udførselstilladelse til arkivalier kan betinges af adgang til kopiering.

§9 En udførselstilladelse bortfalder, hvis udførsel ikke har fundet sted inden 5 år fra udstedelsen.

§10 Til statslige eller statsstøttede museer eller andre, der udfører kulturgenstande i forbindelse med udstillinger og lignende i udlandet, kan kulturværdiudvalget give en stående udførselstilladelse.

Kapitel 4
1
Forarbejder

Retsvirkninger af udførselsforbud

§11 Hvis en ansøgning om udførselstilladelse afslås, fremsætter kulturværdiudvalget et tilbud om erhvervelse af genstanden til en pris, der kan opnås ved salg i det frie marked.

Stk. 2 Genstandens værdi fastsættes efter råd fra særligt sagkyndige.

Stk. 3 Tilbuddet om erhvervelse af genstanden bortfalder, såfremt ejeren ikke har accepteret dette senest 3 måneder efter afgivelsen.

§12 Genstande, som er erhvervet efter bestemmelsen i § 11, indgår i et statsligt eller statsstøttet museums samlinger eller i andre samlinger efter bestemmelse af kulturværdiudvalget. I særlige tilfælde kan genstanden dog efter udvalgets bestemmelse forblive på det sted, hvor den hidtil har været placeret.

Kapitel 5
1
Forarbejder

Almindelige bestemmelser

§13 Med bøde straffes den, der overtræder § 3, stk. 1, eller § 4.

Stk. 2 Straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år, såfremt overtrædelsen er begået med forsæt og der i øvrigt foreligger skærpende omstændigheder.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Stk. 4 For overtrædelser af denne lov er forældelsesfristen 5 år.

§14 Kulturværdiudvalgets afgørelser kan ikke indbringes for en anden administrativ myndighed.

§15 Loven træder i kraft den 1. januar 1987.

§16 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside