14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Pligtafleveringsloven

Lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale

Denne konsoliderede version af pligtafleveringsloven bygger på lov nr. 1439 af 22. december 2004, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Pligtafleveringsloven

Kapitel 1
1
Forarbejder

Lovens område

§1 Loven omfatter pligtaflevering af

  • 1) værker, som offentliggøres ved udgivelse i eksemplarform, jf. kapitel 2,

  • 2) materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnet, jf. kapitel 3,

  • 3) radio- og fjernsynsprogrammer, jf. kapitel 4, og

  • 4) film, som er produceret med henblik på offentlig forevisning, jf. kapitel 5.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Værker, som offentliggøres ved udgivelse i eksemplarform

§2 Af værker, der udgives i Danmark, skal der afleveres to eksemplarer til en pligtafleveringsinstitution.

Stk. 2 Et værk anses for udgivet, når eksemplarer af værket med ophavsmandens samtykke er bragt i handelen eller på anden måde spredt blandt almenheden. Som udgivelse anses også det forhold, at der med ophavsmandens samtykke tilgår almenheden meddelelse om, at eksemplarer af værket fremstilles og distribueres på bestilling.

Stk. 3 Udgivelse i Danmark finder sted, når

  • 1) de udgivne eksemplarer er fremstillet i Danmark, eller

  • 2) de udgivne eksemplarer er fremstillet i udlandet med særligt henblik på spredning i Danmark.

Stk. 4 Edb-programmer skal ikke afleveres, medmindre programmet udgør en del af et værk af en anden art og udgives sammen med dette.

§3 Værkerne skal afleveres i den form, hvori de udgives, medmindre andet er bestemt i medfør af § 20, stk. 1.

Stk. 2 Kan et værk kun anvendes ved brug af teknisk udstyr, skal de afleverede værker efter påkrav fra pligtafleveringsinstitutionen ledsages af adgangskoder og andre oplysninger m.v., der er nødvendige for at få adgang til værket, fremstille eksemplarer af værket og gøre værket tilgængeligt for almenheden. Den afleveringspligtige kan kræve, at adgangskoder og lign. ikke meddeles udenforstående.

Stk. 3 Nye udgaver af et værk er tillige afleveringspligtige.

§4 Afleveringspligten påhviler den, der fremstiller færdige eksemplarer til udgivelse.

Stk. 2 Kan fremstilleren ikke entydigt identificeres, påhviler afleveringspligten efter påkrav fra pligtafleveringsinstitutionen udgiveren.

Stk. 3 Ved udgivelser, hvor eksemplarfremstillingen er sket i udlandet, påhviler afleveringspligten udgiveren eller, hvis denne ikke er bosiddende i Danmark, den importør, som repræsenterer udgiveren i Danmark. Såfremt udgiveren er bosiddende i udlandet, og der ikke findes en importør i Danmark, påhviler afleveringspligten udgiveren.

§5 I ethvert værk udgivet i Danmark, jf. § 2, skal udgiveren anføre sit navn eller firma samt hjemsted.

§6 Udgiveren er forpligtet til efter påkrav fra pligtafleveringsinstitutionen at give sådanne oplysninger, som er nødvendige for korrekt registrering af værket i Nationalbibliografien.

§7 Udgifterne til eksemplarfremstilling af de pligtafleverede eksemplarer afholdes af udgiveren. Når det gælder eksemplarer, der er fremstillet i udlandet, afholdes de tilsvarende udgifter af den afleveringspligtige efter § 4, stk. 3. Kulturministeren fastsætter nærmere bestemmelser om tilfælde, hvor pligtafleveringsinstitutionen kan give hel eller delvis godtgørelse for produktionsomkostningerne.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnet

§8 Dansk materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnet, er afleveringspligtigt. Afleveringspligten opfyldes ved, at pligtafleveringsinstitutionen har adgang til at rekvirere eller fremstille eksemplarer af materialet.

Stk. 2 Materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnet, anses som dansk, når

  • 1) det offentliggøres fra internetdomæner og lign., der særligt er tildelt Danmark, eller

  • 2) det offentliggøres fra andre internetdomæner og lign. og er rettet mod et publikum i Danmark.

Stk. 3 Kulturministeren fastsætter nærmere bestemmelser om afgrænsningen af afleveringspligten efter stk. 1 og 2.

§9 For så vidt angår materiale, der offentliggøres fra internetdomæner og lign., der særligt er tildelt Danmark, er den afleveringspligtige registranten af det domænenavn, hvorunder materialet offentliggøres. For så vidt angår materiale, der offentliggøres fra andre internetdomæner og lign., er den afleveringspligtige udgiveren af materialet.

§10 Den afleveringspligtige skal efter påkrav give pligtafleveringsinstitutionen meddelelse om de adgangskoder og andre oplysninger m.v., der er nødvendige for at få adgang til materialet, fremstille eksemplarer af materialet og gøre materialet tilgængeligt for almenheden. Den afleveringspligtige kan kræve, at adgangskoder og lignende ikke meddeles udenforstående.

§11 Den, der administrerer internetdomæner og lign., der særligt er tildelt Danmark, skal efter påkrav aflevere kopi i elektronisk form af listen over disse domæner samt oplysninger om registranterne til pligtafleveringsinstitutionen.

§12 Udgifter i forbindelse med at rekvirere eller fremstille eksemplarer af materialet afholdes af pligtafleveringsinstitutionen.

Kapitel 4
1
Forarbejder

Radio- og fjernsynsprogrammer

§13 Danske radio- og fjernsynsprogrammer er afleveringspligtige. Afleveringspligten opfyldes ved, at pligtafleveringsinstitutionen har adgang til at optage programmerne.

Stk. 2 Et radio- eller fjernsynsprogram er dansk, når

  • 1) det udsendes af et radio- eller fjernsynsforetagende, der er omfattet af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, eller

  • 2) det udsendes af et radio- eller fjernsynsforetagende hjemmehørende uden for Danmark og programmet er rettet mod et publikum i Danmark.

Stk. 3 Kulturministeren fastsætter nærmere bestemmelser om afgrænsningen af afleveringspligten efter stk. 1 og 2.

§14 De afleveringspligtige radio- og fjernsynsforetagender skal efter påkrav give pligtafleveringsinstitutionen meddelelse om adgangskoder m.v., der er nødvendige for at få adgang til programmet, fremstille eksemplarer af programmet og gøre programmet tilgængeligt for almenheden. Den afleveringspligtige kan kræve, at adgangskoder og lign. ikke meddeles udenforstående.

§15 Udgifter i forbindelse med optagelse af programmerne afholdes af pligtafleveringsinstitutionen.

Kapitel 5
1
Forarbejder

Film, som er produceret med henblik på offentlig forevisning

§16 Af enhver dansk film, der er produceret med henblik på offentlig forevisning, skal producenten til en pligtafleveringsinstitution aflevere to eksemplarer med tilhørende reklamemateriale. En dansk film er en film, der behandles som dansk i henhold til filmloven.

Stk. 2 Negativer til danske film, jf. stk. 1, må ikke tilintetgøres, før de vederlagsfrit har været tilbudt pligtafleveringsinstitutionen og denne har erklæret ikke at ville overtage dem.

Stk. 3 Udgifterne til fremstilling af de pligtafleverede eksemplarer afholdes af producenten. Kulturministeren fastsætter nærmere bestemmelser om tilfælde, hvor pligtafleveringsinstitutionen kan give hel eller delvis godtgørelse for produktionsomkostningerne.

Kapitel 6
1
Forarbejder

Fælles bestemmelser

§17 Ved udgiveren forstås den, for hvis regning materialet udgives.

§18 Afgår den afleveringspligtige ved døden, eller kommer den pågældende under konkursbehandling, påhviler afleveringspligten boet.

§19 Eksemplarer, der afleveres i henhold til kapitel 2, opbevares på to forskellige geografiske lokaliteter efter kulturministerens nærmere bestemmelse.

Stk. 2 Ved opbevaring af materiale, der afleveres i henhold til kapitel 3-5, skal der efter kulturministerens nærmere bestemmelse tages hensyn til materialets sikkerhed.

Stk. 3 Pligtafleveret materiale indgår i de modtagende institutioners samlinger. Institutionerne må fremstille eksemplarer af materialet med henblik på indsamling og bevaring. For så vidt adgangen til det pligtafleverede materiale ikke er begrænset i medfør af anden lovgivning, må institutionerne gøre det tilgængeligt for almenheden inden for rammerne af ophavsretsloven.

Stk. 4 Kulturministeren fastsætter nærmere bestemmelser om tilgængeliggørelse af pligtafleveret materiale.

§20 Kulturministeren fastsætter nærmere bestemmelser om, til hvilken institution aflevering skal ske, og om afleveringsformen, herunder hvilke oplysninger der skal ledsage det afleverede og terminer for afleveringen.

Stk. 2 Kulturministeren kan fastsætte bestemmelser om undtagelser fra afleveringspligten, herunder at visse typer af materiale eller materiale, der fremstilles i et begrænset antal eksemplarer, ikke skal afleveres.

Stk. 3 Kulturministeren kan fastsætte bestemmelser om kassation af afleveret materiale, som ikke skønnes bevaringsværdigt af kulturelle eller forskningsmæssige grunde.

Stk. 4 Udgifterne til porto, fragt og lign. afholdes af pligtafleveringsinstitutionen efter kulturministerens nærmere bestemmelse.

§21 Overtrædelser af § 2, stk. 1, §§ 3, 5, 6, 10, 11 og 14 og § 16, stk. 1 og 2, straffes med bøde.

Stk. 2 I forskrifter, der udstedes efter § 8, stk. 3, § 13, stk. 3, § 19, stk. 4 og § 20, stk. 1, kan der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§22 Loven træder i kraft den 1. juli 2005.

Stk. 2 Lov nr. 423 af 10. juni 1997 om pligtaflevering af udgivne værker ophæves.

§§23-24 (Udeladt af Redaktionen).

§25 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside