14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om supplerende bestemmelser til forordningen om ENISA (Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed), om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi og om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 (forordningen om cybersikkerhed) (lov om cybersikkerhedscertificering) § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 780 af 04. May 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Skriftlig kommunikation til og fra Sikkerhedsstyrelsen om forhold, som er omfattet af forordningen om cybersikkerhed, regler fastsat i medfør af forordningen, denne lov og regler fastsat i medfør af denne lov, skal foregå digitalt, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsen kan undtage en virksomhed fra digital kommunikation, når særlige omstændigheder taler for det.

•••

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

•••

Stk. 4 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation og om anvendelse af bestemte it-systemer og særlige digitale formater.

•••
profile photo
Profilside