14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om velfærdsaftaler på ældreområdet Kapitel 4

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om velfærdsaftaler på ældreområdet og bygger på lov nr. 879 af 12. May 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Lov om velfærdsaftaler på ældreområdet

Kapitel 4
1
Forarbejder

Velfærdsaftaler på ældreområdet

§8 Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at §§ 79 a og 81 a, § 83, stk. 1, 3 og 5, § 83 a, § 84, stk. 1, §§ 86, 90-92, 94 og 94 a, § 139, stk. 2, og §§ 151, 151 b og 151 c i lov om social service og § 8, stk. 1 og 2, og §§ 32 og 33 i lov om friplejeboliger og regler fastsat i medfør heraf helt eller delvis ikke skal gælde for kommunen eller de tilbud i kommunen, som kommunalbestyrelsen udpeger, jf. dog stk. 2 og 3. Kommunalbestyrelsen kan træffe forskellige beslutninger for forskellige tilbud i kommunen.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan ikke fravige bestemmelserne nævnt i stk. 1, for så vidt angår borgere, der modtager hjælp efter §§ 85, 95-100, 103, 104, 107, 108, 114 eller 118 i lov om social service.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan ikke fravige bestemmelserne nævnt i stk. 1, for så vidt angår borgere, der benytter deres ret efter § 3 i lov om friplejeboliger til frit at vælge at indgå en lejeaftale med en friplejeboligleverandør om en plejebolig eller en lignende boligform, der er beliggende i en anden kommune end dem, der fremgår af § 2.

§9 Hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at § 83, stk. 1, 3 og 5, § 83 a, § 84, stk. 1, eller § 86 i lov om social service helt eller delvis ikke skal gælde, skal kommunalbestyrelsen fortsat tilbyde borgeren den hjælp, borgeren har behov for i forhold til borgerens nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Stk. 2 Hjælp efter stk. 1 skal ydes på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkeltes behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal oplyse borgeren skriftligt om, hvilken hjælp der er bevilget efter stk. 1.

Stk. 4 Betingelsen i § 3, stk. 3, i lov om friplejeboliger om certificering anses for opfyldt for borgere, for hvem kommunalbestyrelsen har truffet en afgørelse efter regler fastsat i medfør af stk. 5, såfremt friplejeboligleverandøren er certificeret til at levere et tilbud efter lov om social service, der modsvarer det tilbud, som kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om efter regler fastsat i medfør af stk. 5.

Stk. 5 Kommunalbestyrelsen fastsætter nærmere regler om hjælp efter stk. 1 i forhold til hjælpens art og udførelse.

§10 Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med hjælp, der er fastsat i medfør af regler udstedt efter § 9, stk. 5, og som ydes på de registreringspligtige kommunale og private enheder efter § 150 c, stk. 1 og 2, i lov om social service.

§11 Sundhedsministeren kan efter ansøgning fra kommunalbestyrelsen fastsætte regler om fravigelse af bestemte pligter eller opgaver efter sundhedsloven, der påhviler kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Sundhedsloven kan ikke fraviges til skade for patientsikkerheden og patientens retsstilling.

§12 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og bestemmelser fastsat i medfør heraf finder tilsvarende anvendelse for kommunalbestyrelsens afgørelser efter regler udstedt i medfør af § 9, stk. 5.

profile photo
Profilside